Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 172kWORD 102k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Slovenian puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)
 3.Esityslista
 4.Äänestykset
  
4.1.Yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla toteutettavat toimet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Kulutusluottosopimukset ***II (äänestys)
  
4.3.Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
4.4.Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Kenian tilanne (keskustelu)
 9.EUROPOL * (keskustelu)
 10.Pakistanin tilanne Benazir Bhutton murhan jälkeen (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Valtakirjojen tarkastus
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Unionin romanistrategia (keskustelu)
 15.Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin - Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Slovenian puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Slovenian puheenjohtajuuskauden ohjelma

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman, jossa hän toivotti tervetulleeksi neuvoston slovenialaisen puheenjohtajan Janez Janšan, ja palautti mieliin, että tänään on Euroopan talousyhteisön komission ensimmäisen kokouksen, jonka puheenjohtajana toimi Walter Hallstein, viideskymmenes vuosipäivä.

Janez Janša antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, joka arvosteli tiettyjen virka-autojen liian nopeaa ajonopeutta Strasbourgissa, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis ja John Bowis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Janez Janša ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

3. Esityslista

Puhemies ehdotti seuraavaa muutosta tämän iltapäivän esityslistaan:

- EUROPOLista (Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (OJ:n 34 kohta) käytävää keskustelua aikaistetaan ja se käydään heti neuvoston ja komission Kenian tilanteesta antamista julkilausumista (OJ:n kohta 55) käytävän keskustelun jälkeen.

Hannes Swoboda käytti PSE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän kannatti tämän ehdotuksen hyväksymistä poikkeustapauksena.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Esityslista hyväksyttiin näin muutettuna.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla toteutettavat toimet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi toimista, joita komission olisi toteutettava vuosina 2008–2013 yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla [KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0010)


4.2. Kulutusluottosopimukset ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Meglena Kuneva (komission jäsen) ilmoitti komission kannan tarkistuksiin.

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2008)0011)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Kurt Lechner (esittelijä);

- Marios Matsakis tiedustellakseen, toimitetaanko kaikki äänestykset tulevaisuudessa nimenhuutoäänestyksellä (puhemies vastasi hänelle, että puheenjohtajakokous käsittelee asiaa huomenna);

- Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta samasta aiheesta.


4.3. Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (äänestys)

Mietintö: Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia [2007/2093(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0012)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Francesco Enrico Speroni äänestystulosten ilmoittamisesta;

- Thomas Wise äänestystulosten esittämisestä näyttöruudulla;

- Robert Evans nimenhuutoäänestysten aiheuttamista kustannuksista;

- Daniel Hannan ja Kathy Sinnott edeltävästä puheenvuorosta.


4.4. Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (äänestys)

Mietintö: Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki [2007/2114(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Doris Pack (A6-0502/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Arlene McCarthy (IMCO-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron, jossa hän pani tyytyväisenä merkille äänestystuloksen Kurt Lechnerin mietinnöstä - A6-0504/2007.


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom ja Graham Booth

Mietintö: Kurt Lechner - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark ja Graham Booth

Mietintö: Roberta Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke ja Milan Horáček

Mietintö: Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth ja Philip Claeys


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Thierry Cornillet ilmoitti, että hänellä ei ollut äänestyskorttia eikä hän näin ollen voinut osallistua ensimmäisiin äänestyksiin.


(Istunto keskeytettiin klo 13.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Kenian tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kenian tilanne

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Louis Michel (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ja David Martin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek ja Michael Gahler.

Puheenvuorot: Eoin Ryan, Janez Lenarčič ja Louis Michel.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Feleknas Uca ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Kenian tilanteesta (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki ja Gintaras Didžiokas UEN-ryhmän puolesta Kenian tilanteesta (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Keniasta (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Kenian vaaleista (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman ja Josep Borrell Fontelles PSE-ryhmän puolesta Kenian vaaleista (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek ja Horst Posdorf PPE-DE-ryhmän puolesta Kenian tilanteesta (B6-0033/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.5.


9. EUROPOL * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) perustamisesta [KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hubert Pirker PPE-DE-ryhmän puolesta, Claudio Fava PSE-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Knapman IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon ja Alexander Stubb.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Alexander Stubb.

Puheenvuorot: Janez Lenarčič, Alexander Alvaro edeltävästä puheenvuorosta, Franco Frattini ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra antaakseen henkilökohtaisen lausuman Javier Moreno Sánchezin puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.2.


10. Pakistanin tilanne Benazir Bhutton murhan jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakistanin tilanne Benazir Bhutton murhan jälkeen

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Evans PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Charles Tannock, Marianne Mikko ja Eija-Riitta Korhola.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Jo Leinen, Giulietto Chiesa ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde ja Charles Tannock Richard Howittin puheenvuorosta.

Puheenvuorot: Janez Lenarčič ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puheenvuorot: Zuzana Roithová ja Geoffrey Van Orden kummatkin ”catch the eye” -menettelystä (puhemies muistutti määräyksistä).


11. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0001/2008).

Kysymys 1 (Marian Harkin): Neuvoston nuorisoasiain työryhmä.

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 2 (Manuel Medina Ortega): Monenvälisyys ja kahdenväliset sopimukset.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Paul Rübig ja Josu Ortuondo Larrea.

Kysymys 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Perheystävällisten politiikkojen edistäminen.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley ja Marian Harkin.

Kysymys 4 (Georgios Papastamkos): Puheenjohtajavaltio Slovenian aloitteet poliittista naapuruutta ja energiaa koskevista uusista lähestymistavoista.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos, Alexander Stubb ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 5 (Colm Burke): EU:n rauhanturvajoukot Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa - helikopterien ja lääkintäpalvelujen puute.

Kysymys 6 (Liam Aylward): EU:n rauhanturvaoperaatio Tšadissa.

Janez Lenarčič vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Colm Burke, Liam Aylward ja Bogusław Sonik.

Kysymys 7 (Gay Mitchell): EU-kansalaisten suojelu muslimimaissa.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Gay Mitchell ja Reinhard Rack.

Kysymys 8 (Avril Doyle): Biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Avril Doyle ja Mairead McGuinness.

Kysymys 9 (Jim Higgins): Irrottautuminen BKT-kriteeristä.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, laatijan sijainen, Reinhard Rack ja Avril Doyle.

Kysymys 10 (Mairead McGuinness): Bulgarian hoitokoteja koskeva tutkimus.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Jim Allister ja Elizabeth Lynne.

Kysymys 11 (Bernd Posselt): Makedonian neuvottelupäivämäärä.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Avril Doyle ja Nikolaos Vakalis.

Kysymys 12 on peruutettu.

Kysymys 13 (Nikolaos Vakalis): Ympäristöystävällisten energiateknologioiden ja -tuotteiden arvonlisäveroasteen alentaminen.

Janez Lenarčič vastasi kysymykseen.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

12. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Cornelis Visser 17.10.2007 alkaen, Madeleine Jouye de Grandmaison 9.11.2007 alkaen sekä Johannes Lebech ja Christian Rovsing 29.11.2007 alkaen.


13. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

TRAN-valiokunta: Brigitte Fouré

Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta: Brigitte Fouré, Christian Rovsing

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta: Sorin Frunzăverde Theodor Dumitru Stolojanin tilalle

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Theodor Dumitru Stolojan Bogusław Sonikin tilalle

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Neil Parish Timothy Kirkhopen tilalle

Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta: Timothy Kirkhope Neil Parishin tilalle.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


14. Unionin romanistrategia (keskustelu)

Jan Marinus Wiersman, Hannes Swobodan, Katalin Lévain, Adrian Severinin ja Jan Anderssonin PSE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0081/2007/rev.1): Unionin romanistrategia (B6-0389/2007)

Viktória Mohácsin ALDE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0002/2008): Unionin romanistrategia (B6-0003/2008)

Lívia Járókan PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0003/2008): Romaneja koskeva Euroopan yhteisön toimintasuunnitelma (B6-0004/2008)

Roberta Angelillin UEN-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0004/2008): Yhteisön romanistrategia (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma ja Viktória Mohácsi (laatijat) esittelivät suulliset kysymykset.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Roberta Alma Anastase PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta, Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Desislav Chukolov, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig ja Christopher Beazley.

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 31.1.2008.


15. Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin - Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (keskustelu)

Mietintö: Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin [2007/2076(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Mietintö: Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen [2007/2101(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer esitteli laatimansa mietinnön (A6-0516/2007).

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Roberta Alma Anastase esitteli laatimansa mietinnön (A6-0510/2007).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marusya Ivanova Lyubcheva (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eugenijus Maldeikis (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Adrian Severin PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Athanasios Pafilis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylwester Chruszcz, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu ja Rumiana Jeleva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău ja Christopher Beazley.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer ja Roberta Alma Anastase.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.4.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 399.766/OJJE).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö