Rodyklė 
Protokolas
PDF 175kWORD 102k
Trečiadienis, 2008 m. sausio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Slovėnijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)
 3.Darbotvarkė
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Veiksmai, kurių bus imamasi naudojant sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal BŽŪP * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  4.2.Vartojimo kreditai ***II (balsavimas)
  4.3.Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo (balsavimas)
  4.4.Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Padėtis Kenijoje (diskusijos)
 9.Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimas * (diskusijos)
 10.Padėtis Pakistane po Benazir Bhutto nužudymo (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 12.Įgaliojimų tikrinimas
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Europos strategija dėl romų (diskusijos)
 15.Veiksmingesnė Pietų Kaukazui skirta ES politika: nuo pažadų prie veiksmų. Nauja regioninio bendradarbiavimo iniciatyva Juodosios jūros regione (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Slovėnijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Slovėnijos pirmininkavimo programos pristatymas

Pirmininkas padarė trumpą pranešimą bei pasveikino Tarybos pirmininką slovėną Janez Janša, ir priminė, kad šiandien sueina penkiasdešimt metų, kai įvyko pirmasis Europos ekonominės bendrijos posėdis, pirmininkaujant Walteriui Hallsteinui.

Janez Janša padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys, Andreas Mölzer, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, kuris kritikavo, kad kai kurios tarnybinės mašinos važinėja Strasbūre per dideliu greičiu, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis ir John Bowis.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Janez Janša ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

3. Darbotvarkė

Pirmininkė pasiūlė šių popietės darbotvarkės pakeitimų:

- diskusiją dėl pranešimo dėl Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimo (Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (darbotvarkės 34 punktas) surengti anksčiau, iš karto po diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl padėties Kenijoje (darbotvarkės 55 punktas).

Kalbėjo Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris pritarė šiam pasiūlymui, kaip išimčiai.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Darbotvarkė buvo pakeista.


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Su vardinio balsavimo rezultatais, kurie pridedami prie protokolo, galima susipažinti tik elektroniniu būdu „Europarl“ interneto svetainėje.


4.1. Veiksmai, kurių bus imamasi naudojant sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal BŽŪP * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių Komisija turi imtis 2008–2013 metais naudodama sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS)]. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0010).


4.2. Vartojimo kreditai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EEB [09948/2/2007 - C6-0315/2007 – 2002/0222(COD)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Kurt Lechner (A6-0504/2007).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Meglena Kuneva (Komisijos narė) pranešė apie Komisijos poziciją dėl pakeitimų.

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0011).

Kalbėjo dėl balsavimo:


- Kurt Lechner (pranešėjas);

- Marios Matsakis, kuris paklausė, ar ateityje visi balsavimai vyks vardiniu būdu(Pirmininkė atsakė, kad Pirmininkų sueiga šį klausimą apsvarstys rytoj);

- Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu dėl to paties klausimo.


4.3. Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo (balsavimas)

Pranešimas Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo [2007/2093(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Angelilli (A6-0520/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0012).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Francesco Enrico Speroni dėl balsavimo rezultatų paskelbimo;

- Thomas Wise dėl balsavimo rezultatų rodymo;

- Robert Evans dėl vardinio balsavimo išlaidų;

- Daniel Hannan ir Kathy Sinnott dėl šio pasisakymo.


4.4. Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu (balsavimas)

Pranešimas dėl suaugusiųjų mokymosi: mokytis niekada nevėlu [2007/2114(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Doris Pack (A6-0502/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0013).

°
° ° °

Kalbėjo Arlene McCarthy (IMCO komiteto pirmininkė), kuri pasidžiaugė balsavimo dėl Kurto Lechnerio pranešimo (A6-0504/2007) rezultatais.


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom ir Graham Booth;

Pranešimas: Kurt Lechner - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark ir Graham Booth;

Pranešimas: Roberta Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke ir Milan Horáček;

Pranešimas: Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth ir Philip Claeys.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Thierry Cornillet pareiškė, kad neturėjo savo kortelės ir negalėjo dalyvauti pirmuose balsavimuose.


(Posėdis sustabdytas 13.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Padėtis Kenijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Kenijoje

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Louis Michel (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu, Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ir David Martin.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek ir Michael Gahler.

Kalbėjo: Eoin Ryan, Janez Lenarčič ir Louis Michel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Feleknas Uca ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Kenijoje (B6-0024/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki ir Gintaras Didžiokas UEN frakcijos vardu – dėl padėties Kenijoje (B6-0025/2008);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kenijos (B6-0026/2008);

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl visuotinių rinkimų Kenijoje (B6-0027/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman ir Josep Borrell Fontelles PSE frakcijos vardu – dėl visuotinių rinkimų Kenijoje (B6-0028/2008);

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek ir Horst Posdorf PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Kenijoje (B6-0033/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 17.01.2008.


9. Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOL) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007).

Kalbėjo Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jutta Haug (BUDG komiteto nuomonės referentė), Hubert Pirker PPE-DE frakcijos vardu, Claudio Fava PSE frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Roger Knapman IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jim Allister, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon ir Alexander Stubb.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Alexander Stubb.

Kalbėjo: Janez Lenarčič, Alexander Alvaro dėl šio pasisakymo, Franco Frattini ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kuris po Javier Moreno Sánchez pasisakymo pateikė asmeninio pobūdžio pastabą.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 17.01.2008.


10. Padėtis Pakistane po Benazir Bhutto nužudymo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Pakistane po Benazir Bhutto nužudymo.

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Robert Evans PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Charles Tannock, Marianne Mikko ir Eija-Riitta Korhola.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jo Leinen, Giulietto Chiesa ir Neena Gill.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde ir Charles Tannock dėl Richard Howitt pasisakymo.

Kalbėjo: Janez Lenarčič ir Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Zuzana Roithová ir Geoffrey Van Orden (Pirmininkas jiems priminė apie galiojančias taisykles).


11. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0001/2008).

Klausimas 1 (Marian Harkin): Jaunimo grupė.

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Marian Harkin ir Danutės Budreikaitės papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Manuel Medina Ortega): Daugiašališkumas ir dvišaliai susitarimai.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Paul Rübig ir Josu Ortuondo Larrea papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Šeimai palankios politikos skatinimo priemonės.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley ir Marian Harkin papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Georgios Papastamkos): Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos iniciatyvos, susijusios su nauju požiūriu į kaimynystės ir energetikos politiką.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos, Alexander Stubb ir Justas Vincas Paleckis papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Colm Burke): ES taikos palaikymo misija Čade ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Sraigtasparnių ir medicinos įrangos trūkumas.

Klausimas 6 (Liam Aylward): ES taikos palaikymo misija Čade.

Janez Lenarčič atsakė į klausimus ir į Colm Burke, Liam Aylward ir Bogusław Sonik papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Gay Mitchell): ES piliečių apsauga islamo valstybėse.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 8 (Avril Doyle): Biologinė įvairovė ir klimato kaita.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Avril Doyle ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Jim Higgins): Regioninės sanglaudos rodiklis – ne tik BVP.

Janez Lenarčič atsakę į klausimą ir į autorių pavaduojančio Mairead McGuinness Reinhard Rack ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 10 (Mairead McGuinness): Bulgarijos vaikų namų tyrimas.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, Jim Allister ir Elizabeth Lynne papildomus klausimus.

Klausimas 11 (Bernd Posselt): Derybų su Makedonija pradžios data.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt, Avril Doyle ir Nikolaos Vakalis papildomus klausimus.

12 klausimas buvo atšauktas.

Klausimas 13 (Nikolaos Vakalis): PVM tarifų mažinimas aplinką tausojančioms technologijoms ir gaminiams.

Janez Lenarčič atsakė į klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

12. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto siūlymu Parlamentas nusprendė patvirtinti Cornelis Visser mandatą, kuris įsigalioja nuo 2007 12 17, Madeleine Jouye de Grandmaison mandatą, kuris įsigalioja nuo 2007 11 09, ir Johannes Lebech bei Christian Rovsing mandatus, kurie įsigalioja nuo 2007 11 29.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

į TRAN komitetą: Brigitte Fouré.

į Delegaciją ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną: Brigitte Fouré, Christian Rovsing;

į Delegaciją ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Sorin Frunzăverde vietoj Theodor Dumitru Stolojan;

į Delegaciją ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Theodor Dumitru Stolojan vietoj Bogusław Sonik;

į Delegaciją ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Neil Parish vietoj Timothy Kirkhope;

į Delegaciją ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija: Timothy Kirkhope vietoj Neil Parish.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


14. Europos strategija dėl romų (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0081/2007/rev.1), kurį uždavė Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ir Jan Andersson PSE frakcijos vardu Komisijai: Europos strategija romų atžvilgiu (B6-0389/2007);

Žodinis klausimas (O-0002/2008), kurį uždavė Viktória Mohácsi ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Europos strategija romų atžvilgiu (B6-0003/2008)

Žodinis klausimas (O-0003/2008) kurį uždavė Lívia Járóka PPE-DE frakcijos vardu Komisijai: Link Europos Bendrijos veiksmų, susijusių su romais, plano (B6-0004/2008);

Žodinis klausimas (O-0004/2008), kurį uždavė Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu Komisijai: Europos strategija romų atžvilgiu (B6-0005/2008);

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma ir Viktória Mohácsi (autoriai) pateikė žodinius klausimus.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Roberta Alma Anastase PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu, Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, Desislav Chukolov , nepriklausomas Parlamento narys, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson ir Csaba Sándor Tabajdi.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Paul Rübig ir Christopher Beazley.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2008 01 31.


15. Veiksmingesnė Pietų Kaukazui skirta ES politika: nuo pažadų prie veiksmų. Nauja regioninio bendradarbiavimo iniciatyva Juodosios jūros regione (diskusijos)

Pranešimas dėl veiksmingesnės Pietų Kaukazui skirtos ES politikos: nuo pažadų prie veiksmų [2007/2076(INI)]. Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Lydie Polfer (A6-0516/2007).

Pranešimas dėl naujos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos Juodosios jūros regione [2007/2101(INI)]. Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007).

Lydie Polfer pristatė pranešimą (A6-0516/2007).

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Roberta Alma Anastase pristatė pranešimą (A6-0510/2007).

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Marusya Ivanova Lyubcheva (INTA komiteto nuomonės referentė), Eugenijus Maldeikis (INTA komiteto nuomonės referentas), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komiteto nuomonės referentė), Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Adrian Severin PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Athanasios Pafilis GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sylwester Chruszcz, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu ir Rumiana Jeleva.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău ir Christopher Beazley.

Kalbėjo: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer ir Roberta Alma Anastase.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 17.01.2008 ir punktas 6.4 protokolo 17.01.2008.


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 399.766/OJJE).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika