Indeks 
Protokół
PDF 178kWORD 101k
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prezentacja programu prezydencji słoweńskiej (debata)
 3.Porządek obrad
 4.Głosowanie
  
4.1.Działania przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Kredyt konsumencki ***II (głosowanie)
  
4.3.W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka (głosowanie)
  
4.4.Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Sytuacja w Kenii (debata)
 9.EUROPOL * (debata)
 10.Sytuacja w Pakistanie w związku z zabójstwem Benazir Bhutto (debata)
 11.Tura pytań (pytania do Rady)
 12.Weryfikacja mandatów
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Strategia europejska wobec Romów (debata)
 15.Skuteczniejsza polityka UE wobec Kaukazu Południowego: od obietnic do działania - Nowe podejście do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Prezentacja programu prezydencji słoweńskiej (debata)

Oświadczenie Rady: Prezentacja programu prezydencji słoweńskiej

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym powitał urzędującego przewodniczącego Rady Janeza Janšę oraz przypomniał o przypadającej dzisiaj pięćdziesiątej rocznicy pierwszego posiedzenia Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, któremu przewodniczył Walter Hallstein.

Janez Janša złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, który skrytykował nadmierną prędkość, z jaką poruszają się niektóre samochody służbowe w Strasburgu, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis i John Bowis.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali: Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic i Paul Rübig.

Głos zabrali: Janez Janša i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

3. Porządek obrad

Przewodnicząca zaproponowała wniesienie do popołudniowego porządku dziennego następujących zmian:

- debata w sprawie sprawozdania dotyczącego EUROPOLU (sprawozdanie Agustína Díaza de Mery Garcíi Consuegry - A6-0447/2007) (pkt 34 porządku dziennego) zostałaby przyspieszona i odbyłaby się zaraz po debacie w sprawie deklaracji Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Kenii (pkt 55 porządku dziennego).

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który tytułem wyjątku poparł tę propozycję.

Parlament przyjął tę propozycję.

Porządek dzienny został zmieniony.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowania otwartego, w załączniku do protokołu, są dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Europarl.


4.1. Działania przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0010)


4.2. Kredyt konsumencki ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki i uchylającej dyrektywę 87/102/EWG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Meglena Kuneva (członkini Komisji) przekazała stanowisko Komisji na temat poprawek.

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0011)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Kurt Lechner (sprawozdawca);

- Marios Matsakis, który zapytał, czy w przyszłości wszystkie głosowania będą imienne (Przewodnicząca odpowiedziała, że Konferencja Przewodniczących zajmie się tą kwestią jutro);

- Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM w tej samej kwestii.


4.3. W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka (głosowanie)

Sprawozdanie: W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka [2007/2093(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0012)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Francesco Enrico Speroni w sprawie ogłoszenia wyników głosowania;

- Thomas Wise w sprawie wyświetlenia wyników głosowania;

- Robert Evans w sprawie kosztów głosowania imiennego;

- Daniel Hannan i Kathy Sinnott w sprawie poprzedniej wypowiedzi.


4.4. Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące kształcenia dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę [2007/2114(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Doris Pack (A6-0502/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Głos zabrała Arlene McCarthy (przewodnicząca komisji IMCO), wyrażając zadowolenie z wyników głosowania nad sprawozdaniem Kurta Lechnera - A6-0504/2007.


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Friedricha-Wilhelma Graefe'a zu Baringdorfa - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom i Graham Booth

Sprawozdanie Kurta Lechnera - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark i Graham Booth

Sprawozdanie Roberty Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke i Milan Horáček

Sprawozdanie Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth i Philip Claeys


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Thierry Cornillet wyjaśnił, że nie miał swojej karty do głosowania, w związku z tym nie mógł wziąć udziału w pierwszych głosowaniach.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:30 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Sytuacja w Kenii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Kenii

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Louis Michel (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman i David Martin.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali: Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek i Michael Gahler.

Głos zabrali: Eoin Ryan, Janez Lenarčič i Louis Michel.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Feleknas Uca i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Kenii (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki i Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Kenii (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Kenii (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów powszechnych w Kenii (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman i Josep Borrell Fontelles w imieniu grupy PSE, w sprawie wyborów powszechnych w Kenii (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek i Horst Posdorf w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Kenii (B6-0033/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 17.01.2008.


9. EUROPOL * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Głos zabrał Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Hubert Pirker w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava w imieniu grupy PSE, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Knapman w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon i Alexander Stubb.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali: Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock i Alexander Stubb.

Głos zabrali: Janez Lenarčič, Alexander Alvaro w sprawie ostatniej wypowiedzi, Franco Frattini i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który wystąpił również w kwestii osobistej w związku z wypowiedzią Javiera Moreno Sáncheza.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 17.01.2008.


10. Sytuacja w Pakistanie w związku z zabójstwem Benazir Bhutto (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Pakistanie w związku z zabójstwem Benazir Bhutto

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Claeys niezrzeszony, Charles Tannock, Marianne Mikko i Eija-Riitta Korhola.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jo Leinen, Giulietto Chiesa i Neena Gill.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali: Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde i Charles Tannock, który wystąpił w sprawie wypowiedzi Richarda Howitta.

Głos zabrali: Janez Lenarčič i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głos zabrali: Zuzana Roithová i Geoffrey Van Orden, oboje na zasadzie catch the eye” (Przewodniczący przypomniał zasady tej procedury).


11. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0001/2008).

Pytanie 1 (Marian Harkin): Grupa Młodzież”.

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Marian Harkin i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): System wielostronny a umowy dwustronne.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Paul Rübig i Josu Ortuondo Larrea.

Pytanie 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Wspieranie prorodzinnych działań politycznych.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley i Marian Harkin.

Pytanie 4 (Georgios Papastamkos): Inicjatywy prezydencji słoweńskiej w odniesieniu do nowej koncepcji europejskiej polityki sąsiedztwa i do energetyki.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Alexander Stubb i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 5 (Colm Burke): Misja pokojowa UE w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej a niedostateczna liczba śmigłowców i sprzętu medycznego.

Pytanie 6 (Liam Aylward): Misja pokojowa UE w Czadzie.

Janez Lenarčič odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Colm Burke, Liam Aylward i Bogusław Sonik.

Pytanie 7 (Gay Mitchell): Ochrona obywateli UE w krajach muzułmańskich.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Reinhard Rack.

Pytanie 8 (Avril Doyle): Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Avril Doyle i Mairead McGuinness.

Pytanie 9 (Jim Higgins): Wyjść poza PKB.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali: Mairead McGuinness, zastępująca autora, Reinhard Rack i Avril Doyle.

Pytanie 10 (Mairead McGuinness): Zbadanie sprawy ośrodków dla dzieci w Bułgarii.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Jim Allister i Elizabeth Lynne.

Pytanie 11 (Bernd Posselt): Data rozpoczęcia negocjacji w sprawie Macedonii.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Avril Doyle i Nikolaos Vakalis.

Pytanie 12 zostało wycofane.

Pytanie 13 (Nikolaos Vakalis): Obniżenie stawki VAT na technologie i produkty przyjazne dla środowiska.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:30 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

12. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament podjął decyzję o zatwierdzeniu mandatu: Cornelisa Vissera, ze skutkiem od 17.10.2007 r., Madeleine Jouye de Grandmaison, ze skutkiem od 9.11.2007 r., oraz Johannesa Lebecha i Christiana Rovsinga, ze skutkiem od 29.11.2007 r.


13. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy PPE-DE następujące wnioski o mianowanie:

komisja TRAN: Brigitte Fouré

Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem: Brigitte Fouré, Christian Rovsing

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Sorin Frunzăverde zamiast Theodora Dumitru Stolojana

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia: Theodor Dumitru Stolojan zamiast Bogusława Sonika

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Neil Parish zamiast Timothy'ego Kirkhope'a

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: Timothy Kirkhope zamiast Neila Parisha

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


14. Strategia europejska wobec Romów (debata)

Pytanie ustne (O-0081/2007/rev.1) zadane przez Jana Marinusa Wiersmę, Hannesa Swobodę, Katalin Lévai, Adriana Severina i Jana Anderssona w imieniu grupy PSE, do Komisji: Europejska strategia na rzecz Romów (B6-0389/2007)

Pytanie ustne (O-0002/2008) zadane przez Viktórię Mohácsi w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Europejska Strategia na rzecz Romów (B6-0003/2008)

Pytanie ustne (O-0003/2008) zadane przez Lívię Járókę w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: w kierunku europejskiego planu działania Wspólnoty na rzecz Romów (B6-0004/2008)

Pytanie ustne (O-0004/2008) zadane przez Robertę Angelilli w imieniu grupy UEN, do Komisji: Europejska strategia na rzecz Romów (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma i Viktória Mohácsi (autorzy) zadali pytania ustne.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Roberta Alma Anastase w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Alfonso Andria w imieniu grupy ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Desislav Chukolov niezrzeszony, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson i Csaba Sándor Tabajdi.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali Paul Rübig i Christopher Beazley.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 31.01.2008.


15. Skuteczniejsza polityka UE wobec Kaukazu Południowego: od obietnic do działania - Nowe podejście do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego (debata)

Sprawozdanie dotyczące skuteczniejszej polityki UE wobec Kaukazu Południowego: od obietnic do działania [2007/2076(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Sprawozdanie dotycząće nowego podejścia do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego [2007/2101(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer przedstawiła sprawozdanie (A6-0516/2007).

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Roberta Alma Anastase przedstawiła sprawozdanie (A6-0510/2007).

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Marusya Ivanova Lyubcheva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Eugenijus Maldeikis (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Adrian Severin w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Sylwester Chruszcz niezrzeszony, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu i Rumiana Jeleva.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău i Christopher Beazley.

Głos zabrały: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer i Roberta Alma Anastase.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 17.01.2008 i pkt 6.4 protokołu z dnia 17.01.2008.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 399.766/OJJE).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:50.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności