Index 
Protokoll
PDF 177kWORD 103k
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
 3.Föredragningslista
 4.Omröstning
  
4.1.Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Konsumentkrediter ***II (omröstning)
  
4.3.Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (omröstning)
  
4.4.Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Situationen i Kenya (debatt)
 9.Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) * (debatt)
 10.Situationen i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Valprövning
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.En europeisk strategi för romer (debatt)
 15.En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling - En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet

Talmannen gjorde ett kort uttalande i vilket han välkomnade rådets tjänstgörande ordförande från Slovenien, Janez Janša, och påminde om att det idag var femtio år sedan Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission höll sitt första sammanträde med Walter Hallstein som ordförande.

Janez Janša gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, vilken kritiserade att vissa tjänstebilar körde överdrivet fort i Strasbourg, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis och John Bowis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic och Paul Rübig.

Talare: Janez Janša och José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

3. Föredragningslista

Talmannen föreslog att föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde skulle ändras enligt följande:

- Debatten om betänkandet om Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (punkt 34 i föredragningslistan) skulle tidigareläggas och hållas direkt efter debatten om rådets och kommissionens uttalanden om situationen i Kenya (punkt 55 i föredragningslistan).

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen sade sig undantagsvis kunna stödja detta förslag.

Parlamentet godkände detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet härmed.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form och kan konsulteras på Europarl.


4.1. Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken [KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0010)


4.2. Konsumentkrediter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) redogjorde för kommissionens ståndpunkt avseende ändringsförslagen.

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0011)

Inlägg om omröstningen:

- Kurt Lechner (föredragande).

- Marios Matsakis undrade om alla omröstningar i framtiden skulle ske med namnupprop (talmannen svarade att talmanskonferensen skulle undersöka denna fråga följande dag).

- Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen yttrade sig om samma fråga.


4.3. Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (omröstning)

Betänkande om en EU-strategi för barnets rättigheter [2007/2093(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0012)

Inlägg om omröstningen:

- Francesco Enrico Speroni yttrade sig om hur omröstningsresultaten tillkännagavs.

- Thomas Wise yttrade sig om hur omröstningsresultaten visades.

- Robert Evans yttrade sig om kostnaderna för omröstningar med namnupprop.

- Daniel Hannan och Kathy Sinnott kommenterade inlägget av Evans.


4.4. Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (omröstning)

Betänkande om vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära [2007/2114(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Doris Pack (A6-0502/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Talare: Arlene McCarthy (ordförande för utskottet IMCO) uttryckte sin glädje över resultatet av omröstningen om betänkandet av Kurt Lechner - A6-0504/2007.


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom och Graham Booth

Betänkande Kurt Lechner - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark och Graham Booth

Betänkande Roberta Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke och Milan Horáček

Betänkande Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth och Philip Claeys


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Thierry Cornillet förklarade att han inte hade haft sitt röstkort och därför inte hade kunnat delta i de första omröstningarna.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Situationen i Kenya (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Kenya

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman och David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek och Michael Gahler.

Talare: Eoin Ryan, Janez Lenarčič och Louis Michel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Feleknas Uca och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kenya (B6-0024/2008),

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki och Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen, om situationen i Kenya (B6-0025/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om Kenya (B6-0026/2008),

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om de allmänna valen i Kenya (B6-0027/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman och Josep Borrell Fontelles för PSE-gruppen, om de allmänna valen i Kenya (B6-0028/2008),

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek och Horst Posdorf för PPE-DE-gruppen, om situationen i Kenya (B6-0033/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.01.2008.


9. Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) [KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Hubert Pirker för PPE-DE-gruppen, Claudio Fava för PSE-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Roger Knapman för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon och Alexander Stubb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock och Alexander Stubb.

Talare: Janez Lenarčič, Alexander Alvaro, vilken yttrade sig om inlägget av Lenarčič, Franco Frattini och Agustín Díaz de Mera García Consuegra, vilken även gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Javier Moreno Sánchez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 17.01.2008.


10. Situationen i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Robert Evans för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Charles Tannock, Marianne Mikko och Eija-Riitta Korhola.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Jo Leinen, Giulietto Chiesa och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde och Charles Tannock, vilken yttrade sig om inlägget av Richard Howitt.

Talare: Janez Lenarčič och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Zuzana Roithová och Geoffrey Van Orden yttrade sig båda om förfarandet ”catch the eye” (talmannen påminde om gällande bestämmelser).


11. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0001/2008).

Fråga 1 (Marian Harkin): Arbetsgrupp för ungdomsfrågor.

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin och Danutė Budreikaitė.

Fråga 2 (Manuel Medina Ortega): Multilateralism och bilaterala avtal.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Paul Rübig och Josu Ortuondo Larrea.

Fråga 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Främjande av en familjevänlig politik.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley och Marian Harkin.

Fråga 4 (Georgios Papastamkos): Det slovenska ordförandeskapets initiativ i samband med den nya grannskapspolitiken och energifrågor.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos, Alexander Stubb och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 5 (Colm Burke): EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad och Centralafrikanska republiken - brist på helikoptrar och vårdinrättningar.

Fråga 6 (Liam Aylward): EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad.

Janez Lenarčič svarade på frågorna samt följdfrågor från Colm Burke, Liam Aylward och Bogusław Sonik.

Fråga 7 (Gay Mitchell): Skydd av EU-medborgare i muslimska länder.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Reinhard Rack.

Fråga 8 (Avril Doyle): Biologisk mångfald och klimatförändring.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle och Mairead McGuinness.

Fråga 9 (Jim Higgins): Lägga ribban över BNP.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, ersättare för frågeställaren, Reinhard Rack och Avril Doyle.

Fråga 10 (Mairead McGuinness): Undersökningar om vårdhem i Bulgarien.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Jim Allister och Elizabeth Lynne.

Fråga 11 (Bernd Posselt): Datum för förhandlingsstart med Makedonien.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Avril Doyle och Nikolaos Vakalis.

Fråga 12 hade dragits tillbaka.

Fråga 13 (Nikolaos Vakalis): Momssänkning för energisnål teknik och produktion.

Janez Lenarčič besvarade frågan.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

12. Valprövning

På förslag av utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för Cornelis Visser, med verkan från och med den 17.10.2007, Madeleine Jouye de Grandmaison, med verkan från och med den 9.11.2007, samt för Johannes Lebech och Christian Rovsing med verkan från och med den 29.11.2007.


13. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-DE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet TRAN: Brigitte Fouré

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen): Brigitte Fouré, Christian Rovsing

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Sorin Frunzăverde i stället för Theodor Dumitru Stolojan

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Theodor Dumitru Stolojan i stället för Bogusław Sonik

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Neil Parish i stället för Timothy Kirkhope

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Timothy Kirkhope i stället för Neil Parish

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


14. En europeisk strategi för romer (debatt)

Muntlig fråga (O-0081/2007/rev.1) från Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin och Jan Andersson för PSE-gruppen, till kommissionen: En europeisk strategi för romer (B6-0389/2007)

Muntlig fråga (O-0002/2008) från Viktória Mohácsi för ALDE-gruppen, till kommissionen: En EU-strategi för romer (B6-0003/2008)

Muntlig fråga (O-0003/2008) från Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: På väg mot en gemensam handlingsplan för romer (B6-0004/2008)

Muntlig fråga (O-0004/2008) från Roberta Angelilli för UEN-gruppen, till kommissionen: En EU-strategi för romer (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma och Viktória Mohácsi (författare / frågeställare / från) utvecklade de muntliga frågorna.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Roberta Alma Anastase för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Alfonso Andria för ALDE-gruppen, Elly de Groen-Kouwenhoven för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Desislav Chukolov, grupplös, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson och Csaba Sándor Tabajdi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig och Christopher Beazley.

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 31.01.2008.


15. En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling - En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (debatt)

Betänkande om en effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling [2007/2076(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Betänkande om en ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet [2007/2101(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer redogjorde för sitt betänkande (A6-0516/2007).

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Roberta Alma Anastase redogjorde för sitt betänkande (A6-0510/2007).

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Marusya Ivanova Lyubcheva (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Eugenijus Maldeikis (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Silvia-Adriana Ţicău (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Adrian Severin för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Sylwester Chruszcz, grupplös, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu och Rumiana Jeleva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău och Christopher Beazley.

Talare: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer och Roberta Alma Anastase.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 17.01.2008 och punkt 6.4 i protokollet av den 17.01.2008.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 399.766/OJJE).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.50.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy