Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, ότι λόγω του μεγάλου αριθμού προφορικών αιτιολογήσεων ψήφου που έχουν υποβληθεί, οι αιτιολογήσεις ψήφου θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη 1 μ.μ. και ότι οι απομένουσες αιτιολογήσεις ψήφου θα γίνουν το απόγευμα στο τέλος της συνεδριάσεως.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Έκθεση Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Έκθεση Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Συνέχεια των αιτιολογήσεων ψήφου: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου