Seznam 
Zápis
PDF 193kWORD 131k
Čtvrtek, 17. ledna 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Úloha žen v průmyslu (rozprava)
 4.Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (rozprava)
 5.Termíny dílčích zasedání
 6.Hlasování
  
6.1.Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva * (hlasování)
  
6.2.Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL) * (hlasování)
  
6.3.Účinnější politika EU pro Jižní Kavkaz: přikročit od slibů k akcím (hlasování)
  
6.4.Přístup v oblasti regionální politiky k Černému moři (hlasování)
  
6.5.Situace v Keni (hlasování)
  
6.6.Úloha žen v průmyslu (hlasování)
  
6.7.Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (hlasování)
 7.Termíny dílčích zasedání
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Zatčení čínského disidenta Hu Jia
  
11.2.Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin
  
11.3.Egypt
 12.Hlasování
  
12.1.Zatčení čínského disidenta Hu Jia (hlasování)
  
12.2.Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin (hlasování)
  
12.3.Egypt (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

– Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, EMPL

– Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira (KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

AGRI, ECON

– Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) (KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup] (KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, IMCO

– Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků – Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění příloha I aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska (KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti (KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AFET, ITRE

2) od poslanců: návrhy změn jednacího řádu (článek 202 jednacího řádu)

- Andrew Duff. Návrh změny jednacího Řádu Evropského Parlamentu - Vložení nového článku 146a (B6-0045/2008)
předáno příslušný výbor: AFCO


3. Úloha žen v průmyslu (rozprava)

Zpráva o úloze žen v průmyslu [2007/2197(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo uvedla zprávu.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Vystoupili: Den Dover (navrhovatel výboru ITRE), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Christa Prets za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Lydia Schenardi nezařazená, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois a Gabriela Creţu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ljudmila Novak a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupily Meglena Kuneva a Ilda Figueiredo.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 17.01.2008.


4. Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (rozprava)

Prohlášení Komise: Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007)

Meglena Kuneva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar a Lambert van Nistelrooij.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská a Gunnar Hökmark.

Vystoupila Meglena Kuneva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

– Catherine Trautmann a Maria Badia i Cutchet za skupinu PSE, Gunnar Hökmark a Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini a Adam Bielan za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL o druhém fóru o dozoru nad internetem, které se konalo v Riu de Janeiru ve dnech 12. až 15. listopadu 2007 (B6-0041/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 17.01.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:40 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

5. Termíny dílčích zasedání

Předseda oznámil, že na základě rozhodnutí Konference předsedů se dne 23. ledna 2008 od 12:00 do 13:30 bude konat plenární zasedání v Bruselu. Na tomto zasedání Komise vystoupí s prohlášením ke svým návrhům v oblasti dodávek energie a změny klimatu. Po prohlášení bude následovat rozprava.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0014)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0014)


6.2. Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) [KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0015)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0015)

K hlasování vystoupili:

- Alexander Alvaro oznámil, že skupina ALDE stáhla svůj pozměňovací návrh 61, protože byl přijat pozměňovací návrh 62.


6.3. Účinnější politika EU pro Jižní Kavkaz: přikročit od slibů k akcím (hlasování)

Zpráva o účinnější politice EU pro Jižní Kavkaz: přikročit od slibů k akcím [2007/2076(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0016)

K hlasování vystoupili:

- Lydie Polfer (zpravodajka) a Charles Tannock k pozměňovacímu návrhu 3;

- Lydie Polfer předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7, který podpořil Charles Tannock a který byl vzat v potaz;

- Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 8/rev., který byl vzat v potaz.


6.4. Přístup v oblasti regionální politiky k Černému moři (hlasování)

Zpráva o přístupu v oblasti regionální politiky k Černému moři [2007/2101(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod )

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0017)


6.5. Situace v Keni (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 a B6-0033/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0024/2008

(nahrazující B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 a B6-0033/2008):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek a Horst Posdorf za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,

Feleknas Uca a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0018)

K hlasování vystoupili:

- Jan Mulder za skupinu ALDE, předložil ústní pozměňovací, kterým se vkládá bod 8a (nový), který byl vzat v potaz.


6.6. Úloha žen v průmyslu (hlasování)

Zpráva o úloze žen v průmyslu [2007/2197(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0019)

K hlasování vystoupili:

- Ilda Figueiredo předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 39, který byl vzat v potaz.


6.7. Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (hlasování)

Návrh usnesení B6-0041/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0020)


7. Termíny dílčích zasedání

Předseda oznámil, že na základě rozhodnutí Konference předsedů se dne 26. března 2008 od 15:00 do 17:30 bude konat plenární zasedání v Bruselu. Na tomto zasedání bude úřadující předseda Rady informovat Evropský parlament o výsledcích zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. března 2008. Po vystoupení předsedy bude následovat rozprava.


8. Vysvětlení hlasování

Předseda oznámil, že vzhledem k tomu, že bylo předloženo mnoho žádostí o ústní vysvětlení hlasování, bude se vysvětlení hlasování konat do 13:00 a se zbývajícími vysvětleními hlasování budou moci poslanci vystoupit dnes odpoledne před koncem plenárního zasedání.

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Zpráva Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Zpráva Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Zpráva Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Pokračování vysvětlení hlasování: bod 13 zápisu ze dne 17.01.2008)


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


11. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 4 zápisu ze dne 15.01.2008)


11.1. Zatčení čínského disidenta Hu Jia

Návrhy usnesení B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 a B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki a Thomas Mann uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Desislav Chukolov nezařazený, Tunne Kelam a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zbigniew Zaleski a Ryszard Czarnecki.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 17.01.2008.


11.2. Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin

Návrhy usnesení B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 a B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka a Josep Borrell Fontelles uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Urszula Gacek za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, a Leopold Józef Rutowicz.

Podle postupu „catch the eye“vystoupil Zbigniew Zaleski.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 17.01.2008.


11.3. Egypt

Návrhy usnesení B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 a B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska a Jana Hybášková uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Bernd Posselt za skupinu PPE-DE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Bogusław Sonik a Marcin Libicki.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 17.01.2008.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


12.1. Zatčení čínského disidenta Hu Jia (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 a B6-0040/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0021/2008

(nahrazující B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 a B6-0040/2008):

předložen těmito poslanci:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski a Avril Doyle za skupinu PPE-DE,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis a Marcin Libicki za skupinu UEN,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Vystoupil Bernd Posselt k tomu, že poslanci, kteří při předcházejících hlasováních vystoupili s žádostí o jmenovité hlasování, nejsou dnes odpoledne přítomni v jednacím sále.


12.2. Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 a B6-0044/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0022/2008

(nahrazující B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 a B6-0044/2008):

předložen těmito poslanci:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti a Glenys Kinnock za skupinu PSE,

Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

Feleknas Uca a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0022)


12.3. Egypt (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 a B6-0042/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0023/2008

(nahrazující B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 a B6-0042/2008):

předložen těmito poslanci:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE,

Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,

Hélène Flautre, Cem Özdemir a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0023)


13. Vysvětlení hlasování (pokračování)

Na pořadu jednání je pokračování ústních vysvětlení hlasování týkajících se dnešního poledního hlasování.

Předsedkyně konstatovala, že v jednacím síle není přítomen žádný z poslanců, kteří předložili žádosti o vysvětlení hlasování.

Tito poslanci budou moci předložit vysvětlení hlasování v písemné formě.


14. Členství ve výborech a delegacích

Předsedkyně obdržela od skupiny PPE-DE následující žádosti o jmenování:

výbor INTA: David Sumberg, kterým je nahrazen Sajjad Karim

výbor EMPL: Sajjad Karim, kterým je nahrazen David Sumberg

Předsedkyně oznámil, že nebyly vzneseny žádné námitky. Tato jmenování jsou schválena.

°
° ° °

Vystoupil Paul Rübig, který se vrátil k vystoupení předsedkyně týkajícímu se vysvětlení hlasování (bod 13 zápisu ze dne 17.01.2008) a odsoudil nepřítomnost poslanců.


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 39 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Doporučení pro uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (2008/2012(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor AFET

- Výroční zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie a EBOP (2008/2003(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor CULT

- Opatření na podporu alternativních sdělovacích prostředků v Evropě s cílem zajistit pluralitní mediální prostředí a kulturní rozmanitost (2008/2011(INI))
(stanovisko: LIBE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor EMPL

- Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (2007/2290(INI))
(stanovisko: ECON, FEMM)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.12.2007)

výbor IMCO

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers (2008/2006(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, ECON)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor INTA

- Obchod se službami (2008/2004(INI))
(stanovisko: ECON, IMCO)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor ITRE

- Evropský strategický plán pro energetické technologie (2008/2005(INI))
(stanovisko: ENVI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor PECH

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Fisheries and aquaculture in the context of integrated coastal zone management in Europe (2008/2014(INI))
(stanovisko: ENVI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor REGI

- Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (2008/2010(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

výbor TRAN

- Evropská přístavní politika (2008/2007(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

- Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (2008/2009(INI))
(stanovisko: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

- Nákladní doprava v Evropě (2008/2008(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.1.2008)

Postup s přidruženými výbory

výbor EMPL

- Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (2007/2290(INI))
(stanovisko: ECON)
Postup s přidruženými výbory EMPL, FEMM
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13.12.2007)

Postoupeno výboru

výbor BUDG

- Smlouva, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství (2007/2286(INI))
předáno příslušný výbor: AFCO
stanovisko: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 23.1.2008.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:15.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí