Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 189kWORD 135k
Torstai 17. tammikuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Naisten asema teollisuudessa (keskustelu)
 4.Internetin hallintofoorumin tulokset (Rio de Janeiro, 12.-15. marraskuuta 2007) (keskustelu)
 5.Istuntokalenteri
 6.Äänestykset
  
6.1.Monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 * (äänestys)
  
6.2.EUROPOL * (äänestys)
  
6.3.Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin (äänestys)
  
6.4.Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (äänestys)
  
6.5.Kenian tilanne (äänestys)
  
6.6.Naisten asema teollisuudessa (äänestys)
  
6.7.Internetin hallintofoorumin tulokset (Rio de Janeiro, 12.-15. marraskuuta 2007) (äänestys)
 7.Istuntokalenteri
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätys
  
11.2.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ja raiskaus sotarikoksena
  
11.3.Egypti
 12.Äänestykset
  
12.1.Kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätys (äänestys)
  
12.2.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ja raiskaus sotarikoksena (äänestys)
  
12.3.Egypti (äänestys)
 13.Äänestysselitykset (jatkoa)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen (KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

AGRI, ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta (KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (Kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta (KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, IMCO

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen - Ehdotus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen I muuttamisesta (KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla (KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AFET, ITRE

2) jäseniltä: ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi (työjärjestyksen 202 artikla):

- Andrew Duff: Ehdotus Euroopan Parlamentin työjärjestyksen muuttamiseksi - uuden 146 a artiklan lisäämisestä (B6-0045/2008)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO


3. Naisten asema teollisuudessa (keskustelu)

Mietintö: Naisten asema teollisuudessa [2007/2197(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo esitteli laatimansa mietinnön.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Den Dover (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Bauer PPE-DE-ryhmän puolesta, Christa Prets PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lydia Schenardi, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois ja Gabriela Creţu.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ljudmila Novak ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Meglena Kuneva ja Ilda Figueiredo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.6.


4. Internetin hallintofoorumin tulokset (Rio de Janeiro, 12.-15. marraskuuta 2007) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Internetin hallintofoorumin tulokset (Rio de Janeiro, 12.-15. marraskuuta 2007)

Meglena Kuneva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann PSE-ryhmän puolesta, Toomas Savi ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar ja Lambert van Nistelrooij.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská ja Gunnar Hökmark.

Meglena Kuneva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Catherine Trautmann ja Maria Badia i Cutchet PSE-ryhmän puolesta, Gunnar Hökmark ja Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta toisesta Internetin hallintoa käsittelevästä foorumista, joka pidettiin Rio de Janeirossa 12.–15. marraskuuta 2007 (B6-0041/2008)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Istuntokalenteri

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on päättänyt järjestää täysistunnon 23. tammikuuta 2008 klo 12.00-13.30 Brysselissä. Komissio antaa tällöin energiaa ja ilmastonmuutosta koskevista ehdotuksistaan julkilausuman, jota seuraa keskustelu.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0014)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0014)


6.2. EUROPOL * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) perustamisesta [KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0015)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0015)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Alexander Alvaro ilmoitti, että ALDE-ryhmä peruuttaa tarkistuksensa 61 tarkistuksen 62 hyväksymisen johdosta.


6.3. Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin (äänestys)

Mietintö: Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin [2007/2076(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0016)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Lydie Polfer (esittelijä) ja Charles Tannock tarkistuksesta 3;

- Lydie Polfer esitti tarkistukseen 7 suullisen tarkistuksen, jota Charles Tannock kannatti ja joka hyväksyttiin;

- Charles Tannock esitti tarkistukseen 8/rev suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.4. Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (äänestys)

Mietintö: Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen [2007/2101(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0017)


6.5. Kenian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 ja B6-0033/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0024/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 ja B6-0033/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek ja Horst Posdorf PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman ja Josep Borrell Fontelles PSE-ryhmän puolesta,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta,

Margrete Auken ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Feleknas Uca ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0018)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Jan Mulder esitti ALDE-ryhmän puolesta 8 a (uusi) kohdan lisäämiseksi suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.6. Naisten asema teollisuudessa (äänestys)

Mietintö: Naisten asema teollisuudessa [2007/2197(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0019)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ilda Figueiredo esitti 39 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.7. Internetin hallintofoorumin tulokset (Rio de Janeiro, 12.-15. marraskuuta 2007) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0041/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0020)


7. Istuntokalenteri

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on päättänyt järjestää täysistunnon 26. maaliskuuta 2008 klo 15.00-17.30 Brysselissä. Neuvoston puheenjohtaja tiedottaa tällöin parlamentille Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. maaliskuuta 2008 pidettävän kokouksen tuloksista. Tätä julkilausumaa seuraa keskustelu.


8. Äänestysselitykset

Puhemies ilmoitti, että koska suullisia äänestysselityksiä koskevia pyyntöjä on esitetty runsaasti, äänestysselitykset jatkuvat klo 13.00 asti ja että loput äänestysselitykset annetaan iltapäivällä istunnon päätteeksi.

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Mietintö: Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Mietintö: Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Äänestysselitykset (jatkoa): istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 13)


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.1.2008, kohta 4)


11.1. Kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätys

Päätöslauselmaesitykset B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 ja B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki ja Thomas Mann esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-DE-ryhmän puolesta, Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Desislav Chukolov, Tunne Kelam ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zbigniew Zaleski ja Ryszard Czarnecki.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 12.1.


11.2. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ja raiskaus sotarikoksena

Päätöslauselmaesitykset B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 ja B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka ja Josep Borrell Fontelles esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta, Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta, Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja Leopold Józef Rutowicz.

Zbigniew Zaleski käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 12.2.


11.3. Egypti

Päätöslauselmaesitykset B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 ja B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska ja Jana Hybášková esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik ja Marcin Libicki.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 12.3.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


12.1. Kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätys (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 ja B6-0040/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0021/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 ja B6-0040/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski ja Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron, jossa hän viittasi niiden jäsenten poissaoloon iltapäivällä, jotka olivat laatineet nimenhuutoäänestystä koskevia pyyntöjä edellisten äänestysten aikana.


12.2. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ja raiskaus sotarikoksena (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 ja B6-0044/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0022/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 ja B6-0044/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti ja Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta,

Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Feleknas Uca ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0022)


12.3. Egypti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 ja B6-0042/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0023/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 ja B6-0042/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta,

Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0023)


13. Äänestysselitykset (jatkoa)

Esityslistalla on vuorossa jatkoa puolenpäivän äänestyksistä annettaviin äänestysselityksiin.

Puhemies totesi, että yksikään äänestysselityksiä koskevien pyyntöjen esittäjistä ei ollut paikalla.

Nämä jäsenet voivat halutessaan laatia kirjallisen äänestysselityksen.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

INTA-valiokunta: David Sumberg Sajjad Karimin tilalle

EMPL-valiokunta: Sajjad Karim David Sumbergin tilalle

Puhemies totesi, ettei esitystä vastustettu. Näin ollen nimitykset vahvistettiin.

°
° ° °

Paul Rübig käytti puheenvuoron, jossa hän palasi puhemiehen äänestysselityksiä koskeneeseen puheenvuoroon (istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 13) ja kritisoi näitä poissaoloja.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 39 artikla)

FEMM-valiokunta

- Naisten ja miesten samapalkkaisuutta koskevan periaatteen soveltamista koskevat suositukset (2008/2012(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpanoa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2008/2003(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

CULT-valiokunta

- Toimenpiteet vaihtoehtoisten tiedotusvälineiden tukemiseksi Euroopassa ja moniarvoisen tiedotusympäristön sekä kulttuurisen monimuotoisuuden takaamiseksi (2008/2011(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

EMPL-valiokunta

- Sosiaaliturvajärjestelmien ja eläkkeiden tulevaisuus: niiden rahoittaminen ja pyrkimys yksilöllistämiseen (2007/2290(INI))
(lausuntoa varten: ECON, FEMM)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.12.2007)

IMCO-valiokunta

- Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja (2008/2006(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

INTA-valiokunta

- Palvelukauppa (2008/2004(INI))
(lausuntoa varten: ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

ITRE-valiokunta

- Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (2008/2005(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

PECH-valiokunta

- Kalastus ja vesiviljely Euroopan unionin rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteissa (2008/2014(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

REGI-valiokunta

- Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät (2008/2010(INI))
(lausuntoa varten: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

TRAN-valiokunta

- Euroopan satamapolitiikka (2008/2007(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

- Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka (2008/2009(INI))
(lausuntoa varten: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

- Tavaraliikenne Euroopassa (2008/2008(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10.1.2008)

Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

EMPL-valiokunta

- Sosiaaliturvajärjestelmien ja eläkkeiden tulevaisuus: niiden rahoittaminen ja pyrkimys yksilöllistämiseen (2007/2290(INI))
(lausuntoa varten: ECON)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö EMPL, FEMM
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.12.2007)

Valiokuntaan lähettäminen

BUDG-valiokunta

- Sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007/2286(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 23.1.2008.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.15.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö