Index 
Jegyzőkönyv
PDF 197kWORD 137k
2008. január 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A nők szerepe az iparban (vita)
 4.Az Internet irányításával kapcsolatos fórum eredményei (Rio de Janeiro, 2007. november 12–15.) (vita)
 5.Ülésnaptár
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2007 és 2012 közötti többéves kerete * (szavazás)
  
6.2.Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozása * (szavazás)
  
6.3.Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig (szavazás)
  
6.4.A fekete-tengeri regionális politika (szavazás)
  
6.5.Kenyai helyzet (szavazás)
  
6.6.A nők szerepe az iparban (szavazás)
  
6.7.Az Internet irányításával kapcsolatos fórum eredményei (Rio de Janeiro, 2007. november 12–15.) (szavazás)
 7.Ülésnaptár
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1.Hu Jia kínai másként gondolkodó letartóztatása
  
11.2.A Kongói Demokratikus Köztársaság és a nemi erőszak mint háborús bűncselekmény
  
11.3.Egyiptom
 12.Szavazások órája
  
12.1.Hu Jia kínai másként gondolkodó letartóztatása (szavazás)
  
12.2.A Kongói Demokratikus Köztársaság és a nemi erőszak mint háborús bűncselekmény (szavazás)
  
12.3.Egyiptom (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 16.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a Tanács irányelvére a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, EMPL

- Javaslat a Tanács határozatára Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS))

utalva:

illetékes :

REGI

vélemény :

AGRI, ECON

- Javaslat a Tanács rendeletére a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek) a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról (kodifikált szöveg) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról [közös eljárás] (COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI, IMCO

- Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról - Javaslat a Tanács határozatára Bulgária és Románia csatlakozási okmánya I. mellékletének módosításáról (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))

utalva:

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD))

utalva:

illetékes :

IMCO

vélemény :

AFET, ITRE

2) a képviselők: az eljárási szabályzat módosítására irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 202. cikke)

- Andrew Duff. Az eljárási szabályzat módosítására irányuló javaslat - Egy új 146a. cikk beillesztése (B6-0045/2008)
utalva: illetékes: AFCO


3. A nők szerepe az iparban (vita)

Jelentés a nők szerepéről az iparban [2007/2197(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal: Den Dover (az ITRE bizottság véleményének előadója), Edit Bauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Christa Prets, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Věra Flasarová, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Lydia Schenardi, független, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois és Gabriela Creţu.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Ljudmila Novak és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Meglena Kuneva és Ilda Figueiredo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


4. Az Internet irányításával kapcsolatos fórum eredményei (Rio de Janeiro, 2007. november 12–15.) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Internet irányításával kapcsolatos fórum eredményei (Rio de Janeiro, 2007. november 12–15.)

Meglena Kuneva (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Catherine Trautmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Toomas Savi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar és Lambert van Nistelrooij.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská és Gunnar Hökmark.

Felszólal: Meglena Kuneva.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Catherine Trautmann és Maria Badia i Cutchet, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Gunnar Hökmark és Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2007. november 12 és 15. között, Rio de Janeiro-ban tartott, az Internet szabályozásáról szóló második fórumról (B6-0041/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.7. pont .

(Az ülést 11.40 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

5. Ülésnaptár

Az elnök bejelenti, hogy az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy plenáris ülésre kerül sor 2008. január 23-án, 12.00 és 13.30 között Brüsszelben. Ezen az ülésen a Bizottság nyilatkozatot fog tenni az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos javaslataira vonatkozóan, amit vita követ majd.


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2007 és 2012 közötti többéves kerete * (szavazás)

Jelentés a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0014)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0014)


6.2. Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozása * (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0015)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0015)

Felszólalások a szavazásról:

- Alexander Alvaro közli, hogy az ALDE képviselőcsoport visszavonja 61. módosítását tekintettel a 62. módosítás elfogadására.


6.3. Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig (szavazás)

Jelentés: Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig [2007/2076(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0016)

Felszólalások a szavazásról:

- Lydie Polfer (előadó) és Charles Tannock a 3. módosítással kapcsolatban;

- Lydie Polfer a 7. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet Charles Tannock támogat, és amit elfogadnak;

- Charles Tannock a 8/jav. módosításhoz zóbeli módosítást terjeszt elő, amit elfogadnak.


6.4. A fekete-tengeri regionális politika (szavazás)

Jelentés a fekete-tengeri regionális politikáról [2007/2101(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0017)


6.5. Kenyai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 és B6-0033/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0024/2008

(amely a B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 és B6-0033/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek és Horst Posdorf, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman és Josep Borrell Fontelles, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Feleknas Uca és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0018)

Felszólalások a szavazásról:

- Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő egy új (8a) bekezdés beillesztése céljából, amit elfogadnak.


6.6. A nők szerepe az iparban (szavazás)

Jelentés a nők szerepéről az iparban [2007/2197(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0019)

Felszólalások a szavazásról:

- Ilda Figueiredo a 39. bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, amit elfogadnak.


6.7. Az Internet irányításával kapcsolatos fórum eredményei (Rio de Janeiro, 2007. november 12–15.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0041/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0020)


7. Ülésnaptár

Az elnök bejelenti, hogy az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy plenáris ülésre kerül sor 2008. március 26-án, 15.00 és 17.30 között Brüsszelben. Ezen az ülésen a Tanács soros elnöke tájékoztatni fogja a Parlamentet az Európai Tanács 2008. március 13–14-i ülésének eredményeiről. E nyilatkozatot vita követi majd.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

Az elnök bejelenti, hogy tekintettel a szavazáshoz fűzött szóbeli indokolásokra vonatkozóan benyújtott nagyszámú kérelemre, 13.00 óráig kerülnek meghallgatásra a szavazáshoz fűzött indokolások, a fennmaradó indokolások elmondására pedig ma délután, az ülés végén kerülhet sor.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Michael Cashman -jelentés - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Agustín Díaz de Mera García Consuegra -jelentés - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Lydie Polfer -jelentés - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Roberta Alma Anastase -jelentés - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(A szavazáshoz fűzött indokolások folytatása: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 13. pont )


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.05 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.01.15-i jegyzőkönyv 4. pont .)


11.1. Hu Jia kínai másként gondolkodó letartóztatása

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 és B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki és Thomas Mann előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Desislav Chukolov, független, Tunne Kelam és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zbigniew Zaleski és Ryszard Czarnecki.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 12.1. pont .


11.2. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a nemi erőszak mint háborús bűncselekmény

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 és B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka és Josep Borrell Fontelles előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Leopold Józef Rutowicz.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 12.2. pont .


11.3. Egyiptom

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 és B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska és Jana Hybášková előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Bogusław Sonik és Marcin Libicki.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 12.3. pont .


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


12.1. Hu Jia kínai másként gondolkodó letartóztatása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 és B6-0040/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0021/2008

(amely a B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 és B6-0040/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski és Avril Doyle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis és Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt az előző szavazások órája folyamán név szerinti szavazást kérő képviselők ma délutáni hiányzásával kapcsolatban.


12.2. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a nemi erőszak mint háborús bűncselekmény (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 és B6-0044/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0022/2008

(amely a B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 és B6-0044/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti és Glenys Kinnock, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marios Matsakis, Frédérique Ries és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Feleknas Uca és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0022)


12.3. Egyiptom (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 és B6-0042/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0023/2008

(amely a B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 és B6-0042/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Véronique De Keyser, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marios Matsakis és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Cem Özdemir és Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0023)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A napirend szerint a ma déli szavazásokkal kapcsolatban benyújtott, szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások folytatása következne.

Az elnök megállapítja, hogy egyetlen képviselő sincs jelen azok közül, akik kérelmezték, hogy a szavazáshoz indokolást fűzhessenek.

E képviselők, ha úgy kívánják, írásban benyújthatják indokolásukat.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a következő kinevezési kérelmeket kapta a PPE-DE képviselőcsoporttól:

INTA bizottság: Sajjad Karim helyett David Sumberg

EMPL bizottság: David Sumberg helyett Sajjad Karim

Az elnök asszony megállapítja, hogy ellenvetést nem tettek, ezért a kinevezéseket ratifikálják.

°
° ° °

Felszólal: Paul Rübig, aki visszatér az elnök által a szavazásokhoz fűzött indokolásokkal kapcsolatban tett megállapításra (2008.01.17-i jegyzőkönyv 13. pont ), és elítéli az említett hiányzásokat.


15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 39. cikke)

FEMM bizottság

- A férfiak és nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó ajánlások (2008/2012(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 45. cikke)

AFET bizottság

- Éves jelentés az európai biztonsági stratégia és az európai biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról (2008/2003(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

CULT bizottság

- Intézkedések az alternatív média támogatására Európában a pluralista médiakörnyezet és a kulturális sokszínűség biztosítása érdekében (2008/2011(INI))
(vélemény: LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- A társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerek jövője: finanszírozásuk és az egyénre szabott biztosítások felé mutató tendencia (2007/2290(INI))
(vélemény: ECON, FEMM)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.12.12-i határozatát követően.)

IMCO bizottság

- Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé (2008/2006(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

INTA bizottság

- Szolgáltatások kereskedelme (2008/2004(INI))
(vélemény: ECON, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

ITRE bizottság

- Európai stratégiai energiatechnológiai terv (2008/2005(INI))
(vélemény: ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

PECH bizottság

- Halászat és akvakultúra a tengerparti zónák integrált kezelése európai megvalósításának összefüggésében (2008/2014(INI))
(vélemény: ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

REGI bizottság

- A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (2008/2010(INI))
(vélemény: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

TRAN bizottság

- Európai kikötői politika (2008/2007(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

- Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (2008/2009(INI))
(vélemény: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

- Európai teherszállítás (2008/2008(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.01.10-i határozatát követően.)

Társbizottságok

EMPL bizottság

- A társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerek jövője: finanszírozásuk és az egyénre szabott biztosítások felé mutató tendencia (2007/2290(INI))
(vélemény: ECON)
Társbizottságok EMPL, FEMM
(Az Elnökök Értekezletének 2007.12.13-i határozatát követően.)

Bizottságok felkérése

BUDG bizottság

- Az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító szerződés (2007/2286(INI))
utalva: illetékes: AFCO
vélemény: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum sz.

Szerző

Aláírások

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülés időpontja: 2008.01.23.


19. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.15 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat