Indiċi 
Minuti
PDF 200kWORD 136k
Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.L-irwol tan-nisa fl-industrija (dibattitu)
 4.Riżultati tal-forum dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-Internet (Rio de Janeiro, mit-12 sal-15 ta' Novembru 2007) (dibattitu)
 5.Il-kalendarju tas-sessjonijiet
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Qafas Plurijennali għall-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għall-2007-2012 * (votazzjoni)
  
6.2.It-twaqqif ta' l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) * (votazzjoni)
  
6.3.Politika ta' l-UE aktar effiċjenti dwar il-Kawkasu t'Isfel: mill-wegħdiet għall-azzjoni (votazzjoni)
  
6.4.Approċċ reġionali ġdid dwar il-Baħar l-Iswed (votazzjoni)
  
6.5.Is-sitwazzjoni fil-Kenja (votazzjoni)
  
6.6.L-irwol tan-nisa fl-industrija (votazzjoni)
  
6.7.Riżultati tal-forum dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-Internet (Rio de Janeiro, mit-12 sal-5 ta' Novembru 2007) (votazzjoni)
 7.Il-kalendarju tas-sessjonijiet
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.L-arrest tad-dissident Ċiniż Hu Jia
  
11.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-istupru bħala delitt tal-gwerra
  
11.3.Eġittu
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.L-arrest tad-dissident Ċiniż Hu Jia (votazzjoni)
  
12.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-istupru bħala delitt tal-gwerra (votazzjoni)
  
12.3.Eġittu (votazzjoni)
 13.Spegazzjoni tal-vot (tkomplija)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 18.Dati għas-seduti li jmiss
 19.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa fuq birra prodotta lokalment fir-reġjun awtonomu ta' Madejra (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

AGRI, ECON

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) rigward il-kwoti nazzjonali fuq il-ħalib (COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi għall-użu ħafif (COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-ritorn ta' oġġetti ta' kultura illegalment imneħħija mit-territorju ta' Stat Membru (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid u li jemenda r-Regolament (KE) Nru XXX/XXXX [proċedura komuni] (COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, IMCO

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati - Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Anness I għall-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti pubbliċi ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

AFET, ITRE

2) mill-Membri: proposti biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Andrew Duff. Proposta ghal emendi tar-Regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew - Żieda ta' Artikolu ġdid 146a (B6-0045/2008)
irreferut responsabbli: AFCO


3. L-irwol tan-nisa fl-industrija (dibattitu)

Rapport L-irwol tan-nisa fl-industrija [2007/2197(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo ppreżentat ir-rapport.

Tkellmet: Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Den Dover (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE-DE, Christa Prets f'isem il-Grupp PSE, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Wiesław Stefan Kuc f'isem il-Grupp UEN, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Věra Flasarová f'isem il-Grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, Lydia Schenardi Membru mhux affiljata, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois u Gabriela Creţu.

IPPRESIEDIET Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmet: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Ljudmila Novak u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu: Meglena Kuneva u Ilda Figueiredo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti tas-17.01.2008 .


4. Riżultati tal-forum dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-Internet (Rio de Janeiro, mit-12 sal-15 ta' Novembru 2007) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Riżultati tal-forum dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-Internet (Rio de Janeiro, mit-12 sal-15 ta' Novembru 2007)

Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni) għamlet dikjarazzjoni.

Tkellmu: Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE-DE, Catherine Trautmann f'isem il-Grupp PSE, Toomas Savi f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar u Lambert van Nistelrooij.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Zita Pleštinská u Gunnar Hökmark.

Tkellmet: Meglena Kuneva.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2).

- Catherine Trautmann u Maria Badia i Cutchet f'isem il-Grupp PSE, Gunnar Hökmark u Malcolm Harbour f'isem il-Grupp PPE-DE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tieni Forum dwar il-Governanza ta' l-Internet, li sar f'Rio de Janeiro bejn it-12 u l-15 ta' Novembru 2007 (B6-0041/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti tas-17.01.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

5. Il-kalendarju tas-sessjonijiet

Il-President ħabbar li l-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tagħmel sessjoni plenarja fit-23 ta' Jannar 2008 min-12.00 sas-13.30 fi Brussell. F'din l-okkażżjoni l-Kummissjoni se tagħmel dikjarazzjoni dwar il-proposti tagħha rigward l-enerġija u l-bidla fil-klima u wara jkun hemm dibattitu.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati dettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, li huma mehmuża mal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq l-Europarl.


6.1. Qafas Plurijennali għall-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għall-2007-2012 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li timplimenta r-Regolament (KE) Nru 168/2007 fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' Qafas Multiannwali għall-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għall-2007-2012 [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0014)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0014)


6.2. It-twaqqif ta' l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0015)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0015)

Tkellmu:

- Alexander Alvaro indika li l-Grupp ALDE jirtira l-emenda tiegħu numru 61 minħabba l-adozzjoni ta' l-emenda 62.


6.3. Politika ta' l-UE aktar effiċjenti dwar il-Kawkasu t'Isfel: mill-wegħdiet għall-azzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar Politika ta' l-UE aktar effiċjenti dwar il-Kawkasu t'Isfel: mill-wegħdiet għall-azzjoni [2007/2076(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0016)

Tkellmu:

- Lydie Polfer (rapporteur) u Charles Tannock dwar l-emenda 3;

- Lydie Polfer ressqet emenda orali għal emenda 7 li ġiet sekondata minn Charles Tannock. L-emenda għaddiet.

- Charles Tannock ressaq emenda orali għal emenda 8/riv. li għaddiet.


6.4. Approċċ reġionali ġdid dwar il-Baħar l-Iswed (votazzjoni)

Rapport dwar Approċċ politiku reġjunali dwar il-Baħar l-Iswed [2007/2101(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt )

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0017)


6.5. Is-sitwazzjoni fil-Kenja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 u B6-0033/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0024/2008

(flok B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 u B6-0033/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek u Horst Posdorf f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman u Josep Borrell Fontelles f'isem il-Grupp PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE,

Margrete Auken u Frithjof Schmidt f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Feleknas Uca u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0018)

Tkellmu:

- Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, li ressaq emenda orali sabiex jiddaħħal paragrafu 8 a. L-emenda ġħaddiet.


6.6. L-irwol tan-nisa fl-industrija (votazzjoni)

Rapport dwar l-Irwol tan-nisa fl-industrija [2007/2197(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0019)

Tkellmet:

- Ilda Figueiredo, li ressqet emenda orali għall-paragrafu 39 li għaddiet.


6.7. Riżultati tal-forum dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-Internet (Rio de Janeiro, mit-12 sal-5 ta' Novembru 2007) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0041/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0020)


7. Il-kalendarju tas-sessjonijiet

Il-President ħabbar li l-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tagħmel sessjoni plenarja fis-26 ta' Marzu 2008 mit-15.00 sal-17.30 fi Brussell. F'din l-okkażżjoni il-President fil-karika tal-Kunsill għandu jinforma lill-Parlament bir-riżultati tal-laqgħa tal- Kunsill Ewropew tat-13 u ta' l-14 ta' Marzu 2008. Wara din id-dikjarazzjoni jkun hemm dibattitu.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Il-President, fir-rigward tan-numru kbir ta' talbiet għall-ispjegazzjonijiet orali tal-vot li daħlu, ħabbar li ser jibqa' sejjer bl-ispjegazzjonijiet tal-vot sas-13.00 u li l-ispjegazzjonijiet tal-vot li jkun baqa' jsiru wara nofsinhar fi tmiem is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Rapport Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Rapport Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Rapport Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Tkomplija ta' spjegazzjonijiet tal-vot, punt 13 tal-PV tas-17.01.2008)


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIDIET Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 4 tal- Minuti ta' 15.01.2008)


11.1. L-arrest tad-dissident Ċiniż Hu Jia

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 u B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki u Thomas Mann ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE-DE, Józef Pinior f'isem il-Grupp PSE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Desislav Chukolov Membru mhux affiljat, Tunne Kelam u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Zbigniew Zaleski u Ryszard Czarnecki.

Tkellmet Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 17.01.2008 .


11.2. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-istupru bħala delitt tal-gwerra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 u B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka u Josep Borrell Fontelles ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-Grupp PSE, Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, u Leopold Józef Rutowicz.

Tkellem skond il-proċedura “catch the eye”: Zbigniew Zaleski.

Tkellmet Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 17.01.2008 .


11.3. Eġittu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 u B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska u Jana Hybášková ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellem Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Bogusław Sonik u Marcin Libicki.

Tkellmet Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 17.01.2008 .


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati dettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.


12.1. L-arrest tad-dissident Ċiniż Hu Jia (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 u B6-0040/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0021/2008

(flok B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 u B6-0040/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski u Avril Doyle f'isem il-Grupp PPE-DE,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis u Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Tkellem Bernd Posselt dwar l-assenza wara nofsinhar ta' dawk li għamlu talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet fis-sigħat ta' votazzjonijiet ta' qabel.


12.2. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-istupru bħala delitt tal-gwerra (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 u B6-0044/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0022/2008

(flok B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 u B6-0044/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti u Glenys Kinnock f'isem il-Grupp PSE,

Marios Matsakis, Frédérique Ries u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-Grupp UEN,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Feleknas Uca u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0022)


12.3. Eġittu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 u B6-0042/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0023/2008

(flok B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 u B6-0042/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Véronique De Keyser f'isem il-Grupp PSE,

Marios Matsakis u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN,

Hélène Flautre, Cem Özdemir u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0023)


13. Spegazzjoni tal-vot (tkomplija)

Fuq l-Aġenda kien imiss l-bqija ta' l-ispjegazzjonijiet tal-vot li kienu ntalbu għall-votazzjonijiet ta' nofsinhar.

Il-President ikkonstata li ħadd mill-Membri li kienu talbu jagħtu spjegazzjoni tal-vot ma kien preżenti.

Jekk jixtiequ dawn il-Membri għandhom il-possibilità li jagħmlu l-ispjegazzjonijiet tagħhom bil-miktub.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċiviet dawn it-talbiet ta' ħatra mill-Grupp PPE-DE:

Kumitat INTA: David Sumberg minflok Sajjad Karim

Kumitat EMPL: Sajjad Karim minflok David Sumberg

Il-President stabbilixxiet li ma kien hemm ebda objezzjoni. Il-ħatriet kienu għalhekk ratifikati.

°
° ° °

Tkellem Paul Rübig li semma l-istqarrija tal-President dwar l-ispjegazzjonijiet tal-vot (punt 13 tal-Minuti tas-17.01.2008) u ddeplora n-nuqqas ta' preżenza.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Recommendations on the application of the principle of equal pay for men and women” (2008/2012(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP” (2008/2003(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat CULT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Measures to support alternative media in Europe in order to guarantee a pluralistic media environment and cultural diversity” (2008/2011(INI))
(Opinjoni: LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “The future of social security systems and pensions: their financing and the trend towards individualisation” (2007/2290(INI))
(Opinjoni: ECON, FEMM)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12.12.2007)

Kumitat IMCO

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” (2008/2006(INI))
(Opinjoni: ENVI, ITRE, ECON)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat INTA

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Trade in Services” (2008/2004(INI))
(Opinjoni: ECON, IMCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “The European strategic energy technology plan” (2008/2005(INI))
(Opinjoni: ENVI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat PECH

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Fisheries and aquaculture in the context of integrated coastal zone management in Europe” (2008/2014(INI))
(Opinjoni: ENVI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat REGI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Strategy for the outermost regions: achievements and future prospects” (2008/2010(INI))
(Opinjoni: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “A European Ports Policy” (2008/2007(INI))
(Opinjoni: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “An Integrated Maritime Policy for the European Union” (2008/2009(INI))
(Opinjoni: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “Freight transport in Europe” (2008/2008(INI))
(Opinjoni: ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l-10.01.2008)

Kumitati assoċjati

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa:
“The future of social security systems and pensions: their financing and the trend towards individualisation” (2007/2290(INI))
(Opinjoni: ECON)
Kumitati assoċjati: EMPL, FEMM
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13.12.2007)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa: “The Treaty Amending the Treaty on the European Union and the Treaty Establishing the European Community” (2007/2286(INI))
Irreferut responsabbli: AFCO
Opinjoni: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru tad- Document

Awtur

Firem

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir fit-23.01.2008.


19. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.15.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza