Index 
Notulen
PDF 197kWORD 136k
Donderdag 17 januari 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Rol van de vrouw in de industrie (debat)
 4.Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (debat)
 5.Vergaderrooster
 6.Stemmingen
  6.1.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2007-2012 * (stemming)
  6.2.Oprichting Europese Politiedienst (Europol) * (stemming)
  6.3.Effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)
  6.4.Een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied (stemming)
  6.5.Situatie in Kenia (stemming)
  6.6.Rol van de vrouw in de industrie (stemming)
  6.7.Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (stemming)
 7.Vergaderrooster
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia
  11.2.Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad
  11.3.Egypte
 12.Stemmingen
  12.1.Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia (stemming)
  12.2.Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad (stemming)
  12.3.Egypte (stemming)
 13.Stemverklaringen (voortzetting)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, EMPL

- Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar geproduceerd bier (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

AGRI, ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), wat de nationale melkquota betreft (COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. XXX/XXXX [uniforme procedure] (COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, IMCO

- Aanbeveling inzake een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen - Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage I bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AFET, ITRE

2) van de leden: voorstellen tot wijziging van het Reglement (artikel 202 van het Reglement)

- Andrew Duff. Voorstel tot wijziging van het reglement - Invoeging van een nieuw artikel 146 bis (B6-0045/2008)
verwezen naar ten principale: AFCO


3. Rol van de vrouw in de industrie (debat)

Verslag over de rol van de vrouw in de industrie [2007/2197(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Den Dover (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Christa Prets, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Lydia Schenardi, niet-ingeschrevene, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois en Gabriela Creţu.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ljudmila Novak en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva en Ilda Figueiredo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 17.01.2008.


4. Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (debat)

Verklaring van de Commissie: Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007)

Meglena Kuneva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de PSE-Fractie, Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar en Lambert van Nistelrooij.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská en Gunnar Hökmark.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Catherine Trautmann en Maria Badia i Cutchet, namens de PSE-Fractie, Gunnar Hökmark en Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, over het forum voor internetbeheer dat plaatsvond in Rio de Janeiro van 12 tot 15 november 2007 (B6-0041/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 17.01.2008.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

5. Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten op 23 januari 2008 van 12.00 tot 13.30 uur te Brussel een plenaire vergadering te beleggen. Bij deze gelegenheid zal de Commissie een verklaring afleggen over de voorstellen betreffende energie en klimaatverandering, die zal worden gevolgd door een debat.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen zijn een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2007-2012 * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 168/2007, wat de vaststelling van een meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2007-2012 betreft [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0014)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0014)


6.2. Oprichting Europese Politiedienst (Europol) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0015)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0015)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Alexander Alvaro heeft medegedeeld dat de ALDE-Fractie amendement 61 heeft ingetrokken ingevolge de aanneming van amendement 62.


6.3. Effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)

Verslag over een effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus: van beloften naar maatregelen [2007/2076(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0016)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Lydie Polfer (rapporteur) en Charles Tannock over amendement 3;

- Lydie Polfer diende een mondeling amendement in op amendement 7, dat werd gesteund door Charles Tannock en in aanmerking werd genomen;

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in op amendement 8/rev., dat in aanmerking werd genomen.


6.4. Een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied (stemming)

Verslag over een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied [2007/2101(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt )

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0017)


6.5. Situatie in Kenia (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 en B6-0033/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0024/2008

(ter vervanging van B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 en B6-0033/2008):

ingediend door de volgende leden:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek en Horst Posdorf, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman en Josep Borrell Fontelles, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie,

Feleknas Uca en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0018)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jan Mulder diende namens de ALDE-Fractie een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf 8 bis, dat in aanmerking werd genomen.


6.6. Rol van de vrouw in de industrie (stemming)

Verslag over de rol van de vrouw in de industrie [2007/2197(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0019)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Ilda Figueiredo diende een mondeling amendement in op paragraaf 39, dat in aanmerking werd genomen.


6.7. Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0041/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0020)


7. Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten om op 26 maart 2008 van 15.00 tot 17.30 uur in Brussel een plenaire vergadering te beleggen. Bij die gelegenheid zal de fungerend voorzitter van de Raad in het Parlement een verklaring afleggen over de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008. Deze verklaring zal worden gevolgd door een debat.


8. Stemverklaringen

De Voorzitter deelt mede dat gezien het grote aantal ingediende verzoeken om het afleggen van stemverklaringen, deze stemverklaringen tot 13.00 uur zullen worden afgelegd en dat de resterende stemverklaringen vanmiddag aan het einde van de vergadering kunnen worden afgelegd.

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Verslag Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Verslag Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Voortzetting stemverklaringen: punt 13 van de notulen van 17.01.2008)


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 4 van de notulen van 15.01.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia

Ontwerpresoluties B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 en B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki en Thomas Mann lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Desislav Chukolov, niet-ingeschrevene, Tunne Kelam en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski en Ryszard Czarnecki.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 17.01.2008.


11.2. Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad

Ontwerpresoluties B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 en B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka en Josep Borrell Fontelles lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en Leopold Józef Rutowicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 17.01.2008.


11.3. Egypte

Ontwerpresoluties B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 en B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska en Jana Hybášková lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogusław Sonik en Marcin Libicki.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 17.01.2008.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


12.1. Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 en B6-0040/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0021/2008

(ter vervanging van B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 en B6-0040/2008):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski en Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis en Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie,

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over de afwezigheid van de indieners van de verzoeken om hoofdelijke stemming tijdens de vorige stemmingen.


12.2. Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 en B6-0044/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0022/2008

(ter vervanging van B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 en B6-0044/2008):

ingediend door de volgende leden:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie,

Marios Matsakis, Frédérique Ries en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Feleknas Uca en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0022)


12.3. Egypte (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 en B6-0042/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0023/2008

(ter vervanging van B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 en B6-0042/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie,

Marios Matsakis en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

Hélène Flautre, Cem Özdemir en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie,

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0023)


13. Stemverklaringen (voortzetting)

Aan de orde is de voortzetting van de mondelinge stemverklaringen naar aanleiding van de stemmingen van 12.00 uur.

De Voorzitter stelt vast dat geen van de leden die een verzoek om het afleggen van een stemverklaring had ingediend, aanwezig is.

Zij kunnen desgewenst een schriftelijke stemverklaring indienen.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA: David Sumberg in plaats van Sajjad Karim

Commissie EMPL: Sajjad Karim in plaats van David Sumberg

De Voorzitter stelt vast dat er geen bezwaren zijn. Deze benoemingen zijn bijgevolg bekrachtigd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig die terugkomt op de constatering van de Voorzitter met betrekking tot de stemverklaringen (punt 13 van de notulen van 17.01.2008) en zijn afkeuring uitspreekt over de afwezigheid van de leden in kwestie.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 39 van het Reglement)

Commissie FEMM

- Aanbevelingen betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van beloning (2008/2012(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFET

- Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB (2008/2003(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie CULT

- Maatregelen ter ondersteuning van alternatieve media in Europa ter waarborging van een pluriform medialandschap en culturele diversiteit (2008/2011(INI))
(advies: LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie EMPL

- De toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (2007/2290(INI))
(advies: ECON, FEMM)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12.12.2007)

Commissie IMCO

- Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument (2008/2006(INI))
(advies: ENVI, ITRE, ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie INTA

- Handel in diensten (2008/2004(INI))
(advies: ECON, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie ITRE

- Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (2008/2005(INI))
(advies: ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie PECH

- Visserij en aquacultuur in het kader van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2008/2014(INI))
(advies: ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie REGI

- Strategie voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven (2008/2010(INI))
(advies: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Commissie TRAN

- Een Europees havenbeleid (2008/2007(INI))
(advies: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

- Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (2008/2009(INI))
(advies: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

- Goederenvervoer in Europa (2008/2008(INI))
(advies: ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.01.2008)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie EMPL

- De toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (2007/2290(INI))
(advies: ECON)
Medeverantwoordelijke commissies EMPL, FEMM
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.12.2007)

Aanwijzing commissies

Commissie BUDG

- Het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (2007/2286(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Nr. document

Auteur

Handtekeningen

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 23.01.2008.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.15 uur gesloten.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid