Index 
Protokoll
PDF 192kWORD 136k
Torsdagen den 17 januari 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Kvinnornas roll i industrin (debatt)
 4.Resultat från Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12-15 november 2007 (debatt)
 5.Datum för sammanträdesperioderna
 6.Omröstning
  
6.1.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 * (omröstning)
  
6.2.Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) * (omröstning)
  
6.3.En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling (omröstning)
  
6.4.En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (omröstning)
  
6.5.Situationen i Kenya (omröstning)
  
6.6.Kvinnornas roll i industrin (omröstning)
  
6.7.Resultat från Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12-15 november 2007 (omröstning)
 7.Datum för sammanträdesperioderna
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia
  
11.2.Situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott
  
11.3.Egypten
 12.Omröstning
  
12.1.Arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (omröstning)
  
12.2.Situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (omröstning)
  
12.3.Egypten (omröstning)
 13.Röstförklaringar (fortsättning)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, EMPL

- Förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira (KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

AGRI, ECON

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk (KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr .../... [enhetligt förfarande] (KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, IMCO

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap - Förslag till rådets beslut om ändring av bilaga I till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet (KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

AFET, ITRE

2) från ledamöterna: förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

- Andrew Duff. Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning - om införande av en ny artikel 146a (B6-0045/2008)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO


3. Kvinnornas roll i industrin (debatt)

Betänkande om kvinnornas roll i industrin [2007/2197(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Den Dover (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Edit Bauer för PPE-DE-gruppen, Christa Prets för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Lydia Schenardi, grupplös, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Lena Ek, Ewa Tomaszewska, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Edite Estrela, Petya Stavreva, Britta Thomsen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Roselyne Lefrançois och Gabriela Creţu.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ljudmila Novak och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Meglena Kuneva och Ilda Figueiredo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 17.01.2008.


4. Resultat från Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12-15 november 2007 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Resultat från Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12-15 november 2007

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Catherine Trautmann för PSE-gruppen, Toomas Savi för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská och Gunnar Hökmark.

Talare: Meglena Kuneva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Catherine Trautmann och Maria Badia i Cutchet för PSE-gruppen, Gunnar Hökmark och Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Eugenijus Maldeikis, Mieczysław Edmund Janowski, Cristiana Muscardini och Adam Bielan för UEN-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, om det andra Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12–15 november 2007 (B6-0041/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 17.01.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen meddelade att talmanskonferensen beslutat att ett plenarsammanträde skulle äga rum den 23 januari 2008 kl. 12.00-13.30 i Bryssel, då kommissionen skulle redogöra för sina förslag på områdena energi och klimatförändring. Kommissionens uttalande skulle följas av en debatt.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form och kan konsulteras på Europarl.


6.1. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0514/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0014)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0014)


6.2. Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) [KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0015)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0015)

Inlägg om omröstningen:

- Alexander Alvaro meddelade att ALDE-gruppen drog tillbaka sitt ändringsförslag 61, eftersom ändringsförslag 62 antagits.


6.3. En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling (omröstning)

Betänkande om en effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling [2007/2076(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0016)

Inlägg om omröstningen:

- Lydie Polfer (föredragande) och Charles Tannock yttrade sig om ändringsförslag 3.

- Lydie Polfer lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7, vilket stöddes av Charles Tannock; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 8/rev.; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


6.4. En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (omröstning)

Betänkande om en ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet [2007/2101(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0017)


6.5. Situationen i Kenya (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 och B6-0033/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0024/2008

(ersätter B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-0027/2008, B6-0028/2008 och B6-0033/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Colm Burke, Valdis Dombrovskis, Maria Martens, Filip Kaczmarek och Horst Posdorf för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman och Josep Borrell Fontelles för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marios Matsakis och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Margrete Auken och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen,

Feleknas Uca och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0018)

Inlägg om omröstningen:

- Jan Mulder för ALDE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att föra in en punkt 8a (ny), vilket beaktades.


6.6. Kvinnornas roll i industrin (omröstning)

Betänkande om kvinnornas roll i industrin [2007/2197(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0019)

Inlägg om omröstningen:

- Ilda Figueiredo lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 39, vilket beaktades.


6.7. Resultat från Forumet för förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 12-15 november 2007 (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0041/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0020)


7. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen meddelade att talmanskonferensen beslutat att ett plenarsammanträde skulle äga rum den 26 mars 2008 kl. 15.00-17.30 i Bryssel, då rådets tjänstgörande ordförande skulle meddela parlamentet resultatet av Europeiska rådets möte den 13–14 mars 2008. Rådets uttalande skulle följas av en debatt..


8. Röstförklaringar

Talmannen meddelade att de ledamöter som begärt att få avge muntliga röstförklaringar hade varit så många att alla inte skulle hinna göra det fram till kl. 13.00, och att de resterande röstförklaringarna skulle kunna avges i slutet av eftermiddagens sammanträde.

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Betänkande Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Betänkande Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Röstförklaringar (fortsättning): punkt 13 i protokollet av den 17.01.2008)


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 15.01.2008).


11.1. Arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia

Resolutionsförslag B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 och B6-0040/2008

Milan Horáček, Erik Meijer, Marcin Libicki och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-DE-gruppen, Józef Pinior för PSE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Desislav Chukolov, grupplös, Tunne Kelam och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Zaleski och Ryszard Czarnecki.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.01.2008.


11.2. Situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott

Resolutionsförslag B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 och B6-0044/2008

Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka och Josep Borrell Fontelles redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Leopold Józef Rutowicz.

Talare: selon la procédure "catch the eye" Zbigniew Zaleski.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.01.2008.


11.3. Egypten

Resolutionsförslag B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 och B6-0042/2008

Raül Romeva i Rueda, Paulo Casaca, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska och Jana Hybášková redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Bogusław Sonik och Marcin Libicki.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 17.01.2008.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


12.1. Arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 och B6-0040/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0021/2008

(ersätter B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-0038/2008 och B6-0040/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Georg Jarzembowski och Avril Doyle för PPE-DE-gruppen,

Marco Cappato, Dirk Sterckx, István Szent-Iványi, Frédérique Ries, Marios Matsakis och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis och Marcin Libicki för UEN-gruppen,

Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0021)

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt kritiserade att de ledamöter som hade begärt omröstning med namnupprop vid förmiddagens omröstning inte var närvarande under eftermiddagens sammanträde.


12.2. Situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 och B6-0044/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0022/2008

(ersätter B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-0037/2008, B6-0043/2008 och B6-0044/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti och Glenys Kinnock för PSE-gruppen,

Marios Matsakis, Frédérique Ries och Renate Weber för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Feleknas Uca och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0022)


12.3. Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 och B6-0042/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0023/2008

(ersätter B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-0036/2008, B6-0039/2008 och B6-0042/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Jana Hybášková, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen,

Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Salvatore Tatarella, Adriana Poli Bortone, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen,

Hélène Flautre, Cem Özdemir och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0023)


13. Röstförklaringar (fortsättning)

Nästa punkt på föredragningslistan var fortsättning på de muntliga röstförklaringar som hade anmälts under dagens första omröstning.

Talmannen konstaterade att ingen av de ledamöter som hade begärt att få avge en muntlig röstförklaring var närvarande.

Dessa ledamöter skulle, om de så önskade, kunna inge skriftliga röstförklaringar.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-DE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet INTA: David Sumberg i stället för Sajjad Karim

utskottet EMPL: Sajjad Karim i stället för David Sumberg

Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar. Dessa utnämningar godkändes därmed.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig återkom till talmannens konstaterande i fråga om röstförklaringarna (punkt 13 i protokollet av den 17.01.2008) och kritiserade att de berörda ledamöterna inte var närvarande.


15. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 39 i arbetsordningen)

utskottet FEMM

- Rekommendationer om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (2008/2012(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Årsrapport om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (2008/2003(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet CULT

- Åtgärder för att stödja alternativa medier i Europa i syfte att garantera en pluralistisk mediamiljö och kulturell mångfald (2008/2011(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet EMPL

- Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot individualisering (2007/2290(INI))
(rådgivande utskott: ECON, FEMM)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.12.2007)

utskottet IMCO

- Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (2008/2006(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet INTA

- Handel med tjänster (2008/2004(INI))
(rådgivande utskott: ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet ITRE

- En europeisk strategisk plan för energiteknik (2008/2005(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet PECH

- Fiske och vattenbruk i samband med integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2008/2014(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet REGI

- En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter (2008/2010(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

utskottet TRAN

- En europeisk hamnpolitik (2008/2007(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, ECON, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

- En integrerad havspolitik för Europeiska unionen (2008/2009(INI))
(rådgivande utskott: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

- Godstransporter i Europa (2008/2008(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.01.2008)

Associerade utskott

utskottet EMPL

- Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot individualisering (2007/2290(INI))
(rådgivande utskott: ECON)
Associerade utskott EMPL, FEMM
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.12.2007)

Hänvisningar till utskott

utskottet BUDG

- Fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2007/2286(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA


16. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Dokumentnr

Från

Underskrifter

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

117

87/2007

Adriana Poli Bortone

31

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

284

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

20

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

96

91/2007

Milan Cabrnoch

48

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

28

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

88

94/2007

Bogusław Rogalski

23

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

33

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

71

97/2007

Jana Bobošíková

30

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

175

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

145

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

393

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

170

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

76

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

18

104/2007

Tomáš Zatloukal

11

105/2007

Andreas Mölzer

7

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

14

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

21

108/2007

Daniel Strož

26

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

67

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

150

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

36

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

35

114/2007

Urszula Krupa

21

115/2007

Urszula Krupa

12

116/2007

Urszula Krupa

20

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

61

3/2008

Andreas Mölzer

20

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

9

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

18


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 23.01.2008.


19. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.15.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy