Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 123kWORD 48k
Keskiviikko 23. tammikuuta 2008 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 5.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 6.Energiaa ja ilmastonmuutosta koskevat ehdotukset (keskustelu)
 7.Seuraavien istuntojen aikataulu
 8.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 12.05.

Puhemies ilmoitti, että työskentely voidaan aloittaa vasta kello 12.30, koska komissiolle oli aiheutunut viivästys.

(Istunto keskeytettiin klo 12.05 ja sitä jatkettiin klo 12.30.)


2. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajiston AKT-maita edustavat jäsenet sekä heidän valtuuskuntansa, jotka istuutuivat viralliselle lehterille.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun 2007 I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.


5. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta;

- Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus.


6. Energiaa ja ilmastonmuutosta koskevat ehdotukset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Energiaa ja ilmastonmuutosta koskevat ehdotukset

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov ja Karin Scheele.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender ja Eva Lichtenberger.

José Manuel Barroso käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 30.1.2008 ja 31.1.2008.


8. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 14.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Berès, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Buzek, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, David, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, França, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hazan, Hedh, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, De Lange, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Mantovani, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mikko, Mikolášik, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schwab, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stubb, Sudre, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wohlin, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö