Indeks 
Protokół
PDF 127kWORD 47k
Środa, 23 stycznia 2008 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 6.Propozycje w kwestii energii i zmian klimatu (debata)
 7.Kalendarz następnych posiedzeń
 8.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 12.05.

Przewodnicząca poinformowała, że prace będą mogły zacząć się dopiero o godzinie 12.30, gdyż Komisja zjawi się z opóźnieniem.

(Posiedzenie, zawieszone o godzinie 12.05, zostało wznowione o godzinie 12.30.)


2. Oficjalne powitanie

Przewodnicząca przywitała w imieniu Parlamentu członków ze strony AKP Prezydium Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz ich delegacje, którzy zasiedli na trybunie dla gości honorowych.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie I i II październikowej sesji miesięcznej 2007 r.


5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku;

- umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem.


6. Propozycje w kwestii energii i zmian klimatu (debata)

Oświadczenie Komisji: Propozycje w kwestii energii i zmian klimatu

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov i Karin Scheele.

Na zasadzie pytań z sali głos zabrali: Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender i Eva Lichtenberger.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.


7. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 30.01.2008 i 31.01.2008.


8. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 14.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Berès, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Buzek, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, David, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, França, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hazan, Hedh, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, De Lange, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Mantovani, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mikko, Mikolášik, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schwab, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stubb, Sudre, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wohlin, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności