Index 
Protokoll
PDF 128kWORD 48k
Onsdagen den 23 januari 2008 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Välkomsthälsning
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 5.Avtalstexter översända av rådet
 6.Förslag beträffande energi och klimatförändringar (debatt)
 7.Datum för nästa sammanträdesperiod
 8.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 12.05.

Talmannen meddelade att arbetet kunde börja först kl. 12.30, eftersom kommissionen var försenad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05 och återupptogs kl. 12.30.)


2. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar AVS-ledamöterna från den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens presidium samt deras delegationer, vilka hade tagit plats på åhörarläktaren.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antagit under sammanträdesperioderna oktober I och II 2007 hade delats ut.


5. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Moçambique,

- partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique.


6. Förslag beträffande energi och klimatförändringar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förslag beträffande energi och klimatförändringar

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov och Karin Scheele.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender och Eva Lichtenberger.

Talare: José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 30.01.2008 31.01.2008.


8. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 14.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Berès, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Buzek, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, David, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, França, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hazan, Hedh, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, De Lange, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Mantovani, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mikko, Mikolášik, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schwab, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stubb, Sudre, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wohlin, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy