Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0050/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 7

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0035

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

7. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 16.01.2008 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.01.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi και Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα (B6-0056/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου