Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

10. Αμφισβήτηση της ισχύος της εντολής ενός ευρωπαίου βουλευτή

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς της στις 14 Ιανουαρίου 2008, η επιτροπή JURI προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράραφος 4, του κανονισμού, στην εξέταση της αμφισβήτησης του ορισμού ως ευρωπαίου βουλευτή του Giulietto Chiesa, που υπέβαλε ο Beniamino Donnici. Η επιτροπή JURI, απέρριψε ομόφωνα την εν λόγω αμφισβήτηση και επιβεβαίωσε την εντολή του Giulietto Chiesa.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου