Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

13. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i januari och II (PE 401.014/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

Sammanträdena den 30.01.200831.01.2008.

onsdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen, i samförstånd med övriga grupper, om att föra upp ett uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om situationen i Gaza på föredragningslistan (uttalandet skulle föras upp som punkt 2 på föredragningslistan, efter uttalandena av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och av kommissionen om situationen i Iran (punkt 2 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista)).

Parlamentet godkände denna begäran.

- Det hade också lagts fram en begäran om att debatten om situationen i Gaza skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen motiverade denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

Följande tidsfristerna för framläggande fastställdes:

Resolutionsförslag: onsdagen den 13 februari 2008 kl. 12.00,

ändringsförslag och gemensamt resolutionsförslag: måndagen den 18 februari 2008 kl. 19.00.

Omröstning skulle hållas torsdagen den 21 februari 2008.

torsdag

- Begärandena om debatt om Umberto Guidonis betänkande (A6-0005/2008) (punkt 6 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) hade dragits tillbaka, varför betänkandet i enlighet med förfarandet i artikel 131 uppfördes på omröstningslistan för nästföljande dag.

°
° ° °

- Eftermiddagens sammanträde skulle avbrytas kl. 20.30 i stället för kl. 20.00.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Daniel Hannan yttrade sig om utskottet AFCO:s tolkning av artikel 19.1 i arbetsordningen ( punkt 12 i protokollet av den 30.01.2008) och bestred dess giltighet. (Talmannen svarade att han rådfrågat utskottet AFCO i denna fråga för att undgå att fatta beslut ensam och för att gå så demokratiskt tillväga som möjligt.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy