Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

17. Положението в Газа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност и на Комисията: Положението в Газа

Javier Solana (върховен представител за ОВППС) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique De Keyser, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Kyriacos Triantaphyllides.

Изказаха се: Benita Ferrero-Waldner и Javier Solana.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: 21.02.2008.

Правна информация - Политика за поверителност