Показалец 
Протокол
PDF 196kWORD 106k
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Внесени документи
 3.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 4.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 5.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 6.Отпаднали писмени декларации
 7.Европейска стратегия за ромите (внесени предложения за резолюция)
 8.Декларация на председателството
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Оспорване на валидността на мандат на член на ЕП
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Тълкуване на Правилника за дейността
 13.Ред на работа
 14.Положението в Иран (разискване)
 15.Приветствие с добре дошли
 16.Положението в Иран (продължeние на разискването)
 17.Положението в Газа (разискване)
 18.Системата за противоракетна защита на САЩ (разискване)
 19.Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността ***II (разискване)
 20.Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (разискване)
 23.Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов (разискване)
 24.Европейска група за териториално сътрудничество (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от парламентарни комисии:

1.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето от държавите-членки на статистически данни за аквакултури (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) – комисия PECH - : Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Доклад по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI)) – комисия ITRE - : Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) – комисия ENVI - : Bart Staes (A6-0004/2008)

- Доклад относно Европейско научноизследователско пространство: нови перспективи (2007/2187(INI)) - комисия ITRE - : Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Доклад относно Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (2007/2188(INI)) - комисия ITRE - : Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Доклад за политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство (2007/2112(INI)) – комисия PECH - : Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Доклад относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемането на решение на Съвета относно подобряване на сътрудничеството между специалните звена на държавите-членки на Европейския съюз за намеса при кризисни ситуации (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) – комисия LIBE - : Armando França (A6-0507/2007)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) – комисия CULT - : Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) препоръка за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - комисия TRAN - : Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0005/2008) зададен от Jean-Marie Cavada, от името на комисията LIBE, към Съвета: Годишният дебат, проведен през 2007 г., относно постигнатия напредък по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от Договора за ЕС) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), зададен от Jean-Marie Cavada, от името на комисията LIBE, към Комисията: Годишният дебат, проведен през 2007 г., относно постигнатия напредък по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от Договора за ЕС) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) зададен от Gerardo Galeote, от името на комисията REGI, към Комисията: Европейска група за териториално сътрудничество (B6-0008/2008)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Mario Borghezio, относно безопасността на труда и поведението на ThyssenKrupp в Торино (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey и Adamos Adamou, относно ревматичните заболявания (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase и Maria Petre, относно излъчването на телевизионни програми, съдържащи насилие, във време, когато деца може да гледат телевизия (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried и Hannu Takkula, за свободен достъп на студентите до музеите (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská и Bronisław Geremek, относно дискриминацията спрямо болните от множествена склероза в новите държави-членки след разширяването от 2004 г. (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis и Hannes Swoboda, относно намаляване на разходите за получаване на виза за граждани на Беларус (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà и Nicola Zingaretti, относно защитата на европейските фармацевти (0013/2008).


4. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина относно улесняване на издаването на визи;

- споразумение между Европейската общност и Република Албания относно улесняване на издаването на визи;

- споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония относно улесняване на издаването на визи;

- споразумение между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на авиационните услуги.


5. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие резолюциите, приети от Парламента по време на втората пленарна сесия през м. септември 2007 г., беше раздадено.


6. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 86, 87, 89/2007 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


7. Европейска стратегия за ромите (внесени предложения за резолюция)

Разискването се състоя на 16.01.2008 (точка 14 от протокола от 16.01.2008).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE, относно европейска стратегия за ромите (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi и Alfonso Andria, от името на групата ALDE, относно европейска стратегия за ромите (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно европейската стратегия за ромите (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE, относно европейска стратегия за ромите (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно европейска стратегия по отношение на ромите (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, относно европейската стратегия спрямо ромите (B6-0056/2008).

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 31.01.2008.


8. Декларация на председателството

Председателят направи кратко изявление, в което се поздрави с ратифицирането вчера от Словения и Малта на Договора от Лисабон, и напомни, че гласуването на парламента на Словакия относно ратифицирането е отложено за по-късна дата, като призова словашките ръководители към чувство за отговорност.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание е одобрен.

°
° ° °

Изказа се Nigel Farage, който се изказа против процедурата за санкиониране, обявена на 14 януари2008 г. (точка 2 от протокола от 14.01.2008) и започната, в съответствие с член 147 от Правилника за дейността, спрямо тринадесет членове на ЕП вселдствие на инцидентите, белязали церемонията по подписването на хартата на основните права на ЕС в Парламента на 12.12.2007 г. (точка 4 от протокола от 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß уведоми, че няма да може да присъства на настоящото заседание по здравословни причини.


10. Оспорване на валидността на мандат на член на ЕП

По време на заседанието си от 14 януари 2008 г., комисия JURI пристъпи, в съответствие с член 3, параграф 4 от Правилника за дейността, към разглеждане на спора относно назначаването на Giulietto Chiesa за член на ЕП, внесен от Beniamino Donnici. Комисията JURI единодушно отхвърли гореспоменатото оспорване и потвърди мандата на Giulietto Chiesa.


11. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи искане за следното назначение от страна на независимите членове на ЕП:

Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа: László Tőkés.

С електронно гласуване (66 гласа „за“, 89 гласа „против“, 13 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

(вж. също точка 6 от протокола от 31.01.2008 г.)


12. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 201, параграф 3 от Правилника за дейността, за тълкуването на на член 19, параграф 1 от Правилника за дейността, дадено от комисията по конституционни въпроси, която беше сезирана прилагането на гореспоменатата разпоредба:

„Правомощията, предоставени на председателя от настоящия член, включват правото да сложи край на прекомерното използване на процедурни искания - като искания за изказване във връзка с нарушения на правилника, процедурни предложения, обяснения на вот и искания за гласуване поотделно, за разделно или за поименно гласуване - тогава, когато председателят е убеден, че тези искания явно целят и ще доведат до продължително и сериозно възпрепятстване на процедурите на Парламента или упражняването на правата на други членове на ЕП.“

Ако горецитираното тълкуване не бъде оспорено от страна на политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП (член 201, параграф 4 от Правилника за дейността), преди приемането на протокола от настоящото заседание, то се счита за прието. В противен случай, то се подлага на гласуване от Парламента.


13. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на януари II (PE 401.014/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания на 30.01.2008 и 31.01.2008

сряда

- Искане на групата GUE/NGL, в съгласие с другите политически групи, за вписване на изявление на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност относно положението в Газа (изявлението ще бъде вписано като втора точка от дневния ред, след изявленията на Върховния представител за външната политика и политиката на сигурност и на Комисията относно положението в Иран (точка 2 от Проекта на дневен ред)).

Парламентът одобрява искането.

- Беше поискано също така разискването относно положението в Газа да завърши с внасяне на предложения за резолюция.

Изказа се Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Сроковете за внасяне бяха определени, както следва:

Предложения за резолюции: сряда, 13 февруари 2008 г., в 12:00 ч.;

предложения за изменение и предложение за обща резолюция: понеделник, 18 февруари 2008 г., в 19:00 ч..

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 21 февруари 2008 г.

четвъртък

- Поради оттеглянето на исканията за разискване относно доклада Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (точка 6 от Проекта на дневен ред), докладът е вписан във времето за гласуване утре, в съответствие с процедурата по член 131.

°
° ° °

- Заседанието днес следобед ще бъде прекъснато в 20:30 ч., а не в 20:00 ч.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Daniel Hannan относно тълкуването на член 19, параграф 1 от Правилника за дейността, дадено от комисията AFCO ( точка 12 от протокола от 30.01.2008), като оспори неговата законосъобразност. (Председателят отговори, че се ангажира да сезира комисията AFCO по този въпрос, с цел да не взема еднолично решение и да възприеме по-демократичен подход).


14. Положението в Иран (разискване)

Изявление на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност и на Комисията: Положението в Иран

Javier Solana (върховен представител за ОВППС) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, и Philip Claeys, независим член на ЕП.


15. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на комисията по европейски въпроси на полския Парламент, водена от Andrzej Grzyb, които заеха място на официалната трибуна.


16. Положението в Иран (продължeние на разискването)

Изявление на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност и на Комисията: Положението в Иран

Изказаха се: Javier Solana (върховен представител за ОВППС), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson и Helmut Kuhne.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf и Charles Tannock.

Изказаха се: Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) и Javier Solana.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно Иран (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler и Struan Stevenson, от името на групата PPE-DE, относно Иран (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček и Vicente Miguel Garcés Ramón, от името на групата PSE, относно Иран (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно Иран (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Иран (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно Иран (B6-0057/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 31.01.2008.


17. Положението в Газа (разискване)

Изявления на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност и на Комисията: Положението в Газа

Javier Solana (върховен представител за ОВППС) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique De Keyser, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Kyriacos Triantaphyllides.

Изказаха се: Benita Ferrero-Waldner и Javier Solana.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: 21.02.2008.


18. Системата за противоракетна защита на САЩ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Системата за противоракетна защита на САЩ

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf и Urszula Gacek.

Изказа се Janez Lenarčič.

Разискването приключи.


19. Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател


Изказаха се: Andrej Vizjak (действащ председател на Съвета) и Leonard Orban (член на Комисията).

Изказаха се: Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik и Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Andrej Vizjak, Leonard Orban и Markus Ferber

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 31.01.2008.


20. Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата

Janez Podobnik (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE-DE, Guido Sacconi, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski, от името на групата UEN, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Roger Helmer, независим член на ЕП, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller и Hans-Peter Martin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău и Agnes Schierhuber.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská и Mairead McGuinness.

Изказа се Stavros Dimas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio и Johannes Blokland, от името на Временна комисия по изменението на климата, относно резултатите от Конференцията в Бали относно изменението на климата (COP13 и COP/MOP3) (B6-0059/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 31.01.2008.


(Заседанието, прекъснато в 20.40 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Маруся Иванова Любчева, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Десислав Чуколов, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Петя Ставрева, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness и Mihaela Popa.


22. План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (разискване)

Доклад по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала [2007/2106(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията)

Изказаха се: Evangelia Tzampazi (докладчик по становището на комисията ENVI), Avril Doyle, от името на групата PPE-DE, Adam Gierek, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek и Владимир Уручев.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка "catch the eye" Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Fiona Hall.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 31.01.2008.


23. Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов (разискване)

Доклад за политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство [2007/2112(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter представи доклада.

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Avril Doyle, от името на групата PPE-DE, Catherine Stihler, от името на групата PSE, Elspeth Attwooll, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Ian Hudghton, от името на групата Verts/ALE, Thomas Wise, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos и Neil Parish.

Изказаха се: Joe Borg и Carl Schlyter.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 31.01.2008.


24. Европейска група за териториално сътрудничество (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0076/2007/rev.1) зададен от Gerardo Galeote, от името на комисията REGI, към Комисията: Европейска група за териториално сътрудничество (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Danuta Hübner (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo и Ivo Belet.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка „catch the eye“ Zita Pleštinská.

Изказа се Danuta Hübner.

Разискването приключи.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 401.014/OJJE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Чуколов, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Младенов, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Уручев, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност