Seznam 
Zápis
PDF 177kWORD 96k
Středa, 30. ledna 2008 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 4.Texty dohod dodané Radou
 5.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 6.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 7.Evropská strategie pro Romy (předložené návrhy usnesení)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Spor ohledně platnosti mandátu poslance Evropského parlamentu
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Výklad jednacího řádu
 13.Plán práce
 14.Situace v Iránu (rozprava)
 15.Přivítání
 16.Situace v Iránu (pokračování rozpravy)
 17.Situace v Gaze (rozprava)
 18.Protiraketový obranný systém Spojených států (rozprava)
 19.Úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství ***II (rozprava)
 20.Výsledky konference o změně klimatu (Bali) (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Akční plán pro energetickou účinnost - využití možností (rozprava)
 23.Snížení nežádoucích vedlejších úlovků a odstranění výmětů v evropském rybolovném odvětví (rozprava)
 24.Evropské sdružení pro územní spolupráci (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího zasedání
 26.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů:

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Zpráva o akčním plánu pro energetickou účinnost: využití možností (2007/2106(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Zpráva o Evropském výzkumném prostoru: nové perspektivy (2007/2187(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Zpráva o Globálním fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (2007/2188(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Zpráva o politice vedoucí ke snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví (2007/2112(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Zpráva o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Armando França (A6-0507/2007)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - výbor CULT - Zpravodajka: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0005/2008), kterou pokládá Jean-Marie Cavada za výbor LIBE, Radě: Výroční rozprava za rok 2007 o pokroku při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), kterou pokládá Jean-Marie Cavada za výbor LIBE, Komisi: Výroční rozprava o pokroku v oblasti svobody, bezpečnosti a práva za rok 2007 (články 2 a 39 Smlouvy o EU) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1), kterou pokládá Gerardo Galeote za výbor REGI, Komisi: Evropské seskupení pro územní spolupráci (B6-0008/2008)

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Mario Borghezio o bezpečnosti práce a postupech společnosti ThyssenKrupp v Turíně (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey a Adamos Adamou o revmatických chorobách (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase a Maria Petre o vysílání televizních pořadů obsahujících násilné scény ve vysílacím čase, kdy televizi sledují děti (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried a Hannu Takkula o volném vstupu studentů do muzeí (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská a Bronisław Geremek o diskriminaci osob trpících roztroušenou sklerózou v nových členských státech, které přistoupily v roce 2004 (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis a Hannes Swoboda o snížení nákladů, které vznikají běloruským občanům při získávání víz (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà a Nicola Zingaretti o ochraně evropských lékárníků (0013/2008).


4. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz;

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz;

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz;

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb.


5. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém zářijovém dílčím zasedání v roce 2007 bylo rozdáno.


6. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 86, 87, 89/2007 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


7. Evropská strategie pro Romy (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 16.1.2008 (bod 14 zápisu ze dne 16.01.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Lívia Járóka za skupinu PPE-DE o evropské strategii pro romskou menšinu (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi a Alfonso Andria za skupinu ALDE o evropské strategii pro romskou menšinu (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o evropské strategii pro Romy (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE o evropské strategii pro romskou menšinu (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o evropské strategii pro romskou menšinu (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o evropské strategii pro romskou menšinu (B6-0056/2008).

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 31.01.2008.


8. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil krátké prohlášení, ve kterém vyjádřil potěšení nad včerejší ratifikací Lisabonské smlouvy ve Slovinsku a na Maltě. Připomněl, že slovenský parlament se rozhodl odložit hlasování o ratifikaci, a vyzval politické představitele Slovenska k odpovědnosti.


9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Nigel Farage, aby vznesl námitky proti disciplinárnímu řízení, které bylo oznámeno na zasedání dne 14. ledna 2008 (bod 2 zápisu ze dne 14.01.2008) a které bylo v souladu s článkem 147 jednacího řádu zahájeno proti třinácti poslancům v souvislosti s incidenty, jež doprovázely slavnostní podpis Listiny základních práv EU v prostorách Evropského parlamentu dne 12. 12. 2007 (bod 4 zápisu ze dne 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß oznámil, že se ze zdravotních důvodů neúčastní tohoto dílčího zasedání.


10. Spor ohledně platnosti mandátu poslance Evropského parlamentu

Výbor JURI na své schůzi dne 14. ledna 2008 projednal v souladu s čl. 3 odst. 4 jednacího řádu spor ohledně platnosti jmenování Giulietta Chiesy poslancem Evropského parlamentu, který předložil Beniamino Donnici. Výbor JURI spor jednomyslně zamítl a potvrdil platnost mandátu Giulietta Chiesy.


11. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od nezařazených poslanců následující žádost o jmenování:

Delegace pro vztahy se státy jihovýchodní Evropy: László Tőkés.

Parlament žádost zamítl EH (66 pro, 89 proti, 13 zdržení se).

(viz rovněž bod 6 zápisu ze dne 31.01.2008)


12. Výklad jednacího řádu

Předseda informoval Parlament v souladu s čl. 201 odst. 3 jednacího řádu o následujícím výkladu čl. 19 odst. 1 jednacího řádu, jejž podal Výbor pro ústavní záležitosti, kterému byla věc postoupena k posouzení:

„Pravomoci podle tohoto článku zahrnují rovněž pravomoc zamezit nadměrnému využívání návrhů, jako jsou procesní námitky, procesní návrhy a vysvětlení hlasování a nadměrnému využívání žádostí o oddělené, dílčí nebo jmenovité hlasování, pokud se předseda domnívá, že záměrně narušují postupy Parlamentu nebo porušují práva ostatních poslanců.“

Pokud politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců tento výklad nezpochybní (čl. 201 odst. 4 jednacího řádu) před schválením zápisu z tohoto dílčího zasedání, bude výklad schválen. V opačném případě bude o výkladu hlasovat Parlament.


13. Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého lednového dílčího zasedání (PE 401.014/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 30.1.2008 a 31.1.2008

středa

- žádost skupiny GUE/NGL, kterou podpořily ostatní skupiny, aby bylo na pořád jednání zařazeno prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku k situaci v Gaze (prohlášení bude zařazeno jako druhý bod pořadu jednání, hned po prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku k situaci v Íránu (bod 2 PDOJ)).

Parlament žádost schválil.

- žádost, aby byla rozprava o situaci v Gaze ukončena předložením návrhů usnesení.

Vystoupil Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Lhůty byly stanoveny následovně:

návrhy usnesení: středa 13. února 2008 ve 12:00;

pozměňovací návrhy a společný návrh usnesení: pondělí 18. února 2008 v 19:00.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 21. února 2008.

- čtvrtek

- žádosti o rozpravu ke zprávě Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (bod 6 PDOJ) byly staženy, zpráva je podle článku 131 zařazena na zítřejšího hlasování.

°
° ° °

- Dnešní odpolední zasedání bude přerušeno ve 20:30, a nikoli ve 20:00.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Daniel Hannan, který zpochybnil správnost výkladu čl. 19 odst. 1 jednacího řádu podaného výborem AFCO ( bod 12 zápisu ze dne 30.01.2008) (předseda odpověděl, že se rozhodl postoupit věc výboru AFCO proto, aby o věci nerozhodoval sám a aby bylo rozhodnutí co nejdemokratičtější).


14. Situace v Iránu (rozprava)

Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Komise: Situace v Iránu

Javier Solana (vysoký představitel pro SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, a Philip Claeys nezařazený.


15. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace výboru pro evropské záležitosti polského parlamentu, kterou vede Andrzej Grzyb. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


16. Situace v Iránu (pokračování rozpravy)

Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Komise: Situace v Iránu

Vystoupili: Javier Solana (vysoký představitel pro SZBP), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson a Helmut Kuhne.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf a Charles Tannock.

Vystoupili Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) a Javier Solana.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato za skupinu ALDE o Íránu (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler a Struan Stevenson za skupinu PPE-DE o Íránu (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček a Vicente Miguel Garcés Ramón za skupinu PSE o Íránu (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o Íránu (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Íránu (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu UEN o Íránu (B6-0057/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 31.01.2008.


17. Situace v Gaze (rozprava)

Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a Komise: Situace v Gaze

Javier Solana (vysoký představitel pro SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Véronique De Keyser za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Kyriacos Triantaphyllides.

Vystoupili: Benita Ferrero-Waldner a Javier Solana.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: 21.2.2008.


18. Protiraketový obranný systém Spojených států (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Protiraketový obranný systém Spojených států

Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, a Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf a Urszula Gacek.

Vystoupil Janez Lenarčič.

Rozprava je uzavřena.


19. Úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber uvedl doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně


Vystoupili: Andrej Vizjak (úřadující předseda Rady) a Leonard Orban (člen Komise).

Vystoupili: Reinhard Rack za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes a Richard Howitt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik a Mairead McGuinness.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrej Vizjak, Leonard Orban a Markus Ferber

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 31.01.2008.


20. Výsledky konference o změně klimatu (Bali) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky konference o změně klimatu (Bali)

Janez Podobnik (úřadující předseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Roger Helmer nezařazený, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller a Hans-Peter Martin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău a Agnes Schierhuber.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská a Mairead McGuinness.

Vystoupil Stavros Dimas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio a Johannes Blokland za dočasný výbor pro změnu klimatu k závěrům konference na Bali o změně klimatu (COP 13 a COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 31.01.2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:40, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 144 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness a Mihaela Popa.


22. Akční plán pro energetickou účinnost - využití možností (rozprava)

Zpráva o akčním plánu pro energetickou účinnost - využití možností [2007/2106(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall uvedla zprávu.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise)

Vystoupili: Evangelia Tzampazi (navrhovatelka výboru ENVI), Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek a Vladimir Urutchev.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Lambert van Nistelrooij.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Fiona Hall.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 31.01.2008.


23. Snížení nežádoucích vedlejších úlovků a odstranění výmětů v evropském rybolovném odvětví (rozprava)

Zpráva o politice vedoucí ke snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví [2007/2112(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter uvedl zprávu.

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Catherine Stihler za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos a Neil Parish.

Vystoupili: Joe Borg a Carl Schlyter.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 31.01.2008.


24. Evropské sdružení pro územní spolupráci (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0076/2007/rev.1), kterou pokládá Gerardo Galeote za výbor REGI, Komisi: Evropské seskupení pro územní spolupráci (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (autor) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Danuta Hübner (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo a Ivo Belet.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Zita Pleštinská.

Vystoupila Danuta Hübner.

Rozprava je uzavřena.


25. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 401.014/OJJE)


26. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí