Indeks 
Protokol
PDF 178kWORD 98k
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Modtagne dokumenter
 3.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 4.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 5.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 6.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 7.En europæisk strategi for romaer (indgivne beslutningsforslag)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Fortolkning af forretningsordenen
 13.Arbejdsplan
 14.Situationen i Iran (forhandling)
 15.Velkomstord
 16.Situationen i Iran (fortsat forhandling)
 17.Situation in Gaza (forhandling)
 18.USA's antimissilforsvarssystem (forhandling)
 19.Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet ***II (forhandling)
 20.Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Handlingsplan for energieffektivitet (forhandling)
 23.Uønskede bifangster og udsmid i europæisk fiskeri (forhandling)
 24.Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - PECH - Ordfører: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Betænkning om en handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet (2007/2106(INI)) - ITRE - Ordfører: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - ENVI - Ordfører: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Betænkning om nye perspektiver på det europæiske forskningsrum (2007/2187(INI)) - ITRE - Ordfører: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Betænkning om Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (2007/2188(INI)) - ITRE - Ordfører: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Betænkning om en politik, der skal reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri (2007/2112(INI)) - PECH - Ordfører: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Betænkning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) – LIBE - Ordfører: Armando França (A6-0507/2007)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og om undertegnelse af en slutakt til aftalen (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - CULT - Ordfører: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007).

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - TRAN - Ordfører: Markus Ferber (A6-0505/2007).


3. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0005/2008) af Jean-Marie Cavada for LIBE til Rådet: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008) af Jean-Marie Cavada, for LIBE til Kommissionen: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) af Gerardo Galeote for REGI til Kommissionen: Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS ) (B6-0008/2008)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Mario Borghezio om sikkerhed på arbejdspladsen og adfærden hos virksomheden ThyssenKrupp i Torino (0007/2008)

- Edite Estrela, Dorette Corbey og Adamos Adamou om reumatiske sygdomme (0008/2008)

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase og Maria Petre, om udsendelse af tv-programmer med voldeligt indhold på tidspunkter, hvor børn ser tv (0009/2008)

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried og Hannu Takkula om gratis adgang for studerende til museer (0010/2008)

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská og Bronisław Geremek om forskelsbehandling af personer med multipel sklerose i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 (0011/2008)

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis og Hannes Swoboda om reduktion af udgifterne til visum for belarussiske borgere (0012/2008)

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà og Nicola Zingaretti om beskyttelse af apotekere i EU (0013/2008).


4. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik.


5. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeprioden i september II 2007 var omdelt.


6. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 86, 87, 89/2007 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


7. En europæisk strategi for romaer (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 16.01.2008 (punkt 14 i protokollen af 16.01.2008).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Lívia Járóka for PPE-DE-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0050/2008)

- Viktória Mohácsi og Alfonso Andria for ALDE-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0051/2008)

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0052/2008)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin og Jan Andersson for PSE-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0053/2008)

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0055/2008)

- Roberta Angelilli, Adam Bielan og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om en europæisk roma-strategi (B6-0056/2008).

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 31.01.2008.


8. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en kort erklæring, hvori han gav udtryk for glæde over, at Slovenien og Malta dagen i forvejen havde ratificeret Lissabontraktaten, og henviste, at det slovakiske parlaments afstemning om ratifikationen var blevet udsat. Han opfordrede de slovakiske ledere til at leve op til deres store politiske ansvar.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Nigel Farage tog ordet og protesterede mod den sanktionsprocedure, der var blevet givet meddelelse om den 14. januar 2008 (punkt 2 i protokollen af 14.01.2008) og som i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 147 var blevet indledt mod 13 medlemmer efter de episoder, der havde præget højtideligheden i forbindelse med undertegnelsen af EU-charteret om grundlæggende rettigheder i Parlamentet den 12.12.2007 (punkt 4 i protokollen af 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß havde meddelt, at han af helbredsårsager ikke kunne deltage i mødeperioden.


10. Indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat

På sit møde den 14. januar 2008 behandlede JURI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 4, Beniamino Donnicis indsigelse mod Giulietto Chiesas udnævnelse til medlem af Europa-Parlamentet. JURI forkastede enstemmigt indsigelsen og bekræftede Giulietto Chiesas mandat.


11. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra løsgængerne modtaget en anmodning om følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa: László Tőkés.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (66 for, 89 imod, 13 hverken/eller).

(se også punkt 6 i protokollen af 31.01.2008).


12. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden underrettede i henhold til forretningsordenens artikel 203, stk. 3, Parlamentet om følgende fortolkning af forretningsordenens artikel 19, stk. 1, af Udvalget for Konstitutionelle Anliggender, som havde fået anvendelsen af denne bestemmelse forelagt:

”De beføjelser, der tillægges i medfør af denne bestemmelse, omfatter beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer, anmodninger om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis formanden er overbevist om, at disse klart har til formål at skabe og vil resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for mødets afvikling eller tilsidesættelse af andre medlemmers rettigheder.”

Hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer ikke gjorde indsigelse mod denne fortolkning (forretningsordenens artikel 201, stk. 4) inden godkendelsen af protokollen fra dette møde, ville den blive betragtet som vedtaget. I modsat fald ville den blive sat under afstemning i Parlamentet.


13. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne i januar II (PE 401.014/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødet den 30.01.2008 og 31.01.2008

onsdag

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen sammen med de øvrige grupper om at opføre en erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om situationen i Gaza på dagsordenen (den ville blive opført som andet punkt på dagsordenen efter erklæringen fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen om situationen i Iran (punkt 2 i PDOJ))

Parlamentet godkendte denne anmodning.

- Der var ligeledes blevet anmodet om afslutning af forhandlingen om situationen i Gaza med indgivelse af beslutningsforslag.

Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen tog ordet og begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Fristerne blev fastsat som følger:

forslag til beslutning: onsdag den 13. februar 2008 kl. 12.00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: mandag den 18. februar 2008 kl. 19.00

Afstemningen ville finde sted torsdag den 21. februar 2008.

torsdag

- Da anmodningerne om forhandling om betænkning Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (punkt 6 i PDOJ) var blevet taget tilbage, blev betænkningen i henhold til proceduren i artikel 131 opført på dagsordenen til afstemning den følgende dag.

°
° ° °

- Eftermiddagens møde ville blive afbrudt kl. 20.30 og ikke kl. 20.00.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Daniel Hannan tog ordet om AFCO's fortolkning af forretningsordenens artikel 19, stk. 1, ( punkt 12 i protokollen af 30.01.2008) og bestred lovligheden heraf (Formanden svarede, at han havde forelagt dette spørgsmål for AFCO, så han ikke skulle træffe afgørelse alene og for at gøre proceduren så demokratisk som muligt).


14. Situationen i Iran (forhandling)

Erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen: Situationen i Iran

Javier Solana (Højtstående Repræsentant for FUSP) Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Michael Gahler for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, og Philip Claeys løsgænger.


15. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det polske parlaments udvalg for europæiske anliggender under ledelse af Andrzej Grzyb, som havde taget plads i den officielle loge.


16. Situationen i Iran (fortsat forhandling)

Erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen: Situationen i Iran

Talere: Javier Solana (den højtstående repræsentant for FUSP), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson og Helmut Kuhne.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf og Charles Tannock.

Talere: Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) og Javier Solana.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og Marco Cappato for ALDE-Gruppen om Iran (B6-0046/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler og Struan Stevenson for PPE-DE-Gruppen om Iran (B6-0047/2008)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček og Vicente Miguel Garcés Ramón for PSE-Gruppen om Iran (B6-0048/2008)

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om Iran (B6-0049/2008)

- Tobias Pflüger og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om Iran (B6-0054/2008)

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański og Adam Bielan for UEN-Gruppen om Iran (B6-0057/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 31.01.2008.


17. Situation in Gaza (forhandling)

Erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen: Situationen i Gaza

Javier Solana (den højtstående repræsentant for FUSP og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, og Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Kyriacos Triantaphyllides.

Talere: Benita Ferrero-Waldner og Javier Solana.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 21.02.2008.


18. USA's antimissilforsvarssystem (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: USA's antimissilforsvarssystem

Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karl von Wogau for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, og Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf og Urszula Gacek.

Janez Lenarčič tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand


Talere: Andrej Vizjak (formand for Rådet) og Leonard Orban (medlem af Kommissionen).

Talere: Reinhard Rack for PPE-DE-Gruppen, Brian Simpson for PSE-Gruppen, Luigi Cocilovo for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes og Richard Howitt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik og Mairead McGuinness.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Andrej Vizjak, Leonard Orban og Markus Ferber

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 31.01.2008.


20. Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali)

Janez Podobnik (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-DE-Gruppen, Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Mirosław Mariusz Piotrowski for UEN-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Roger Helmer løsgænger, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller og Hans-Peter Martin.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Talere: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău og Agnes Schierhuber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská og Mairead McGuinness.

Stavros Dimas tog ordet .

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio og Johannes Blokland for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer om resultatet af Bali-konferencen om klimaændringer (COP 13 og COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 31.01.2008.


(Mødet udsat kl. 20.40 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness og Mihaela Popa.


22. Handlingsplan for energieffektivitet (forhandling)

Betænkning: Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet [2007/2106(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall forelagde sin betænkning.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Evangelia Tzampazi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen, Adam Gierek for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Anni Podimata, Jerzy Buzek og Vladimir Urutchev.

Lambert van Nistelrooij tog ordet efter catch-the-eye-proceduren .

Talere: Andris Piebalgs og Fiona Hall.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 31.01.2008.


23. Uønskede bifangster og udsmid i europæisk fiskeri (forhandling)

Betænkning: En politik, der skal reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri [2007/2112(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter forelagde sin betænkning.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet .

Talere: Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen, Catherine Stihler for PSE-Gruppen, Elspeth Attwooll for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Ian Hudghton for Verts/ALE-Gruppen, Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos og Neil Parish.

Talere: Joe Borg og Carl Schlyter.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 31.01.2008.


24. Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0076/2007/rev.1) af Gerardo Galeote, for REGI til Kommissionen: Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS ) (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Mojca Drčar Murko for ALDE-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo og Ivo Belet.

Zita Pleštinská tog ordet efter catch-the-eye-proceduren.

Danuta Hübner tog ordet .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 401.014/OJJE).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik