Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 176kWORD 101k
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 5.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 6.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 7.Unionin romanistrategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin jäsenen valtuutuksien pätevyyteen liittyvä muistutus
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Työjärjestyksen tulkinta
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Iranin tilanne (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.Iranin tilanne (jatkoa keskustelulle)
 17.Gazan tilanne (keskustelu)
 18.Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä (keskustelu)
 19.Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen ***II (keskustelu)
 20.Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma - Mahdollisuuksien toteuttaminen (keskustelu)
 23.Ei-toivottujen sivusaaliiden vähentäminen ja poisheittämisen lopettaminen Euroopan kalastuksessa (keskustelu)
 24.Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Mietintö energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta ja mahdollisuuksien toteuttamisesta (2007/2106(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Mietintö eurooppalaisesta tutkimusalueesta: uudet näköalat (2007/2187(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Mietintö energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävästä maailmanlaajuisesta rahastosta (2007/2188(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Mietintö ei-toivottujen sivusaaliiden vähentämistä ja poisheittämisen lopettamista Euroopan kalastuksessa koskevasta politiikasta (2007/2112(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Mietintö Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Armando França (A6-0507/2007)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

- (O-0005/2008) Jean-Marie Cavada LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuoden 2007 vuosittainen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen (VTOA) alalla tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008) Jean-Marie Cavada LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuoden 2007 vuosittainen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen (VTOA) alalla tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rev1) Gerardo Galeote REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (B6-0008/2008)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Mario Borghezio työturvallisuuteen ja yhtiön toimintaan ThyssenKruppin Torinon tehtaalla (0007/2008)

- Edite Estrela, Dorette Corbey ja Adamos Adamou reumatauteihin (0008/2008)

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase ja Maria Petre väkivaltaisten televisio-ohjelmien lähettämiseen aikana, jolloin lapset katsovat televisiota (0009/2008)

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried ja Hannu Takkula opiskelijoiden ilmaiseen sisäänpääsyyn museoihin (0010/2008)

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská ja Bronisław Geremek multippeliskleroosia sairastavien syrjintään uusissa jäsenvaltioissa vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen jälkeen (0011/2008)

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis ja Hannes Swoboda Valko-Venäjän kansalaisille myönnettävien viisumien hinnan alentamiseen (0012/2008)

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà ja Nicola Zingaretti Euroopan apteekkialan suojeluun (0013/2008).


4. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

- Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

- Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

- Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista.


5. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2007 II istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on jaettu.


6. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 86, 87, 89/2007 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


7. Unionin romanistrategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 16.1.2008 (istunnon pöytäkirja 16.1.2008, kohta 14).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Lívia Járóka PPE-DE-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0050/2008)

- Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0051/2008)

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0052/2008)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson PSE-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0053/2008)

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0055/2008)

- Roberta Angelilli, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta romaneja koskevasta unionin strategiasta (B6-0056/2008).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.12.


8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman, jossa hän pani tyytyväisenä merkille, että Slovenia ja Malta olivat ratifioineet Lissabonin sopimuksen edellisenä päivänä. Hän palautti mieliin, että sopimuksen ratifiointia koskeva äänestys on Slovakian parlamentissa siirretty myöhempään ajankohtaan ja hän vetosi slovakialaisiin, että he kantavat vastuunsa.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Nigel Farage käytti puheenvuoron, jossa hän arvosteli kurinpitomenettelyä, josta ilmoitettiin 14. tammikuuta 2008 (istunnon pöytäkirja 14.1.2008, kohta 2) ja jossa poistettiin työjärjestyksen 147 artiklan mukaisesti kolmetoista jäsentä istuntosalista 12.12.2007 parlamentissa juhlitun EU:n perusoikeuskirjan allekirjoitusseremonian aikana tapahtuneen välikohtauksen seurauksena (istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 4).

°
° ° °

Albert Deß ilmoitti, että hän ei voi osallistua kuluvaan istuntojaksoon terveydellisistä syistä.


10. Parlamentin jäsenen valtuutuksien pätevyyteen liittyvä muistutus

JURI-valiokunta käsitteli 14. tammikuuta 2008 pitämässään kokouksessa työjärjestyksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti Beniamino Donnicin esittämää Giulietto Chiesan valtuutuksien pätevyyteen liittyvää muistutusta. JURI-valiokunta hylkäsi yksimielisesti muistutuksen ja vahvisti Giulietto Chiesan valtuutuksien pätevyyden.


11. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut sitoutumattomilta jäseniltä seuraavan nimitystä koskevan pyynnön:

Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta: László Tőkés.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (66 puolesta, 89 vastaan, 13 tyhjää).

(katso myös istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 6)


12. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 201 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että perussopimusvaliokunta on antanut seuraavan tulkinnan työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdasta sen jälkeen kun tämän määräyksen soveltaminen oli annettu sen käsiteltäväksi:

"Tähän määräykseen perustuvaan toimivaltaan sisältyy myös toimivalta lopettaa sellaisten aloitteiden kuin työjärjestyspuheenvuorojen, menettelyä koskevien esitysten, äänestysselitysten ja erillistä äänestystä, kohta kohdalta -äänestystä tai nimenhuutoäänestystä koskevien pyyntöjen kohtuuttoman runsas käyttäminen, jos puhemies katsoo, että niiden ilmeisenä tarkoituksena ja seurauksena on jatkuvan ja vakavan haitan aiheuttaminen parlamentin työskentelylle tai muiden jäsenten oikeuksille".

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei esitä vastalausetta tästä tulkinnasta (työjärjestyksen 201 artiklan 4 kohta) ennen tämän istunnon pöytäkirjan hyväksymistä, sanamuoto katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys.


13. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Tammikuun II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 401.014/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 30.1.2008 ja 31.1.2008

keskiviikko

- GUE/NGL-ryhmä pyysi muiden ryhmien suostumuksella, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Gazan tilanteesta otetaan esityslistalle (se otetaan esityslistan toiseksi kohdaksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission Iranin tilanteesta antamien julkilausumien jälkeen (PDOJ:n kohta 2)).

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- Lisäksi oli pyydetty, että Gazan tilanteesta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Francis Wurtz käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajoiksi vahvistettiin seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: keskiviikko13. helmikuuta 2008 klo 12.00

tarkistukset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: maanantai 18. helmikuuta 2008 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan torstaina 21. helmikuuta 2008.

torstai

- Umberto Guidonin mietinnöstä (A6-0005/2008) (PDOJ:n 6 kohta) käytävää keskustelua koskevat pyynnöt on peruutettu ja mietintö on sisällytetty huomisen äänestyksiin työjärjestyksen 131 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

°
° ° °

- Tämän iltapäivän istunto keskeytetään klo 20.30 eikä klo 20.00.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Daniel Hannan käytti puheenvuoron AFCO-valiokunnan antamasta työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdan tulkinnasta (istunnon pöytäkirja 30.1.2008, kohta 12), jonka laillisuuden hän asetti kyseenalaiseksi (puhemies vastasi hänelle, että hän päätti antaa kysymyksen AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi, ettei hän joutuisi päättämään asiasta yksin, vaan päätös tehtäisiin demokraattisella tavalla).


14. Iranin tilanne (keskustelu)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Iranin tilanne

Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.


15. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Puolan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan valtuuskunnan, jota johti Andrzej Grzyb.


16. Iranin tilanne (jatkoa keskustelulle)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Iranin tilanne

Puheenvuorot: Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson ja Helmut Kuhne.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf ja Charles Tannock.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) ja Javier Solana.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0046/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler ja Struan Stevenson PPE-DE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0047/2008)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček ja Vicente Miguel Garcés Ramón PSE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0048/2008)

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0049/2008)

- Tobias Pflüger ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista (B6-0054/2008)

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Iranista (B6-0057/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.8.


17. Gazan tilanne (keskustelu)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Gazan tilanne

Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner ja Javier Solana.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 21.2.2008.


18. Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf ja Urszula Gacek.

Janez Lenarčič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI


Puheenvuorot: Andrej Vizjak (neuvoston puheenjohtaja) ja Leonard Orban (komission jäsen).

Puheenvuorot: Reinhard Rack PPE-DE-ryhmän puolesta, Brian Simpson PSE-ryhmän puolesta, Luigi Cocilovo ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik ja Mairead McGuinness.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Andrej Vizjak, Leonard Orban ja Markus Ferber

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.7.


20. Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali)

Janez Podobnik (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-DE-ryhmän puolesta, Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Mirosław Mariusz Piotrowski UEN-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Roger Helmer, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller ja Hans-Peter Martin.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău ja Agnes Schierhuber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská ja Mairead McGuinness.

Stavros Dimas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio ja Johannes Blokland ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan puolesta ilmastonmuutosta käsittelevän Balin konferenssin tuloksista (COP 13 ja COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.9.


(Istunto keskeytettiin klo 20.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness ja Mihaela Popa.


22. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma - Mahdollisuuksien toteuttaminen (keskustelu)

Mietintö: Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma - Mahdollisuuksien toteuttaminen [2007/2106(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall esitteli laatimansa mietinnön.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Evangelia Tzampazi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Adam Gierek PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Anni Podimata, Jerzy Buzek ja Vladimir Urutchev.

Lambert van Nistelrooij käytti "catch the eye"-menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Fiona Hall.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.10.


23. Ei-toivottujen sivusaaliiden vähentäminen ja poisheittämisen lopettaminen Euroopan kalastuksessa (keskustelu)

Mietintö: Ei-toivottujen sivusaaliiden vähentämistä ja poisheittämisen lopettamista Euroopan kalastuksessa koskeva politiikka [2007/2112(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter esitteli laatimansa mietinnön.

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler PSE-ryhmän puolesta, Elspeth Attwooll ALDE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Ian Hudghton Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos ja Neil Parish.

Puheenvuorot: Joe Borg ja Carl Schlyter.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.11.


24. Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (keskustelu)

Gerardo Galeoten REGI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0076/2007/rev.1): Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Danuta Hübner (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Mojca Drčar Murko ALDE-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo ja Ivo Belet.

Zita Pleštinská käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Danuta Hübner käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 401.014/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö