Rodyklė 
Protokolas
PDF 176kWORD 100k
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Gauti dokumentai
 3.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 4.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 5.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 6.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 7.Europos strategija dėl Romų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Europos Parlamento nario mandato galiojimo užginčijimas
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 12.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 13.Darbų programa
 14.Padėtis Irane (diskusijos)
 15.Oficialus pasveikinimas
 16.Padėtis Irane (diskusijų tęsinys)
 17.Padėtis Gazoje (diskusijos)
 18.Jungtinių Amerikos Valstijų priešraketinė apsaugos sistema (diskusijos)
 19.Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimas ***II (diskusijos)
 20.Klimato kaitos Bali konferencijos rezultatai (diskusijos)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą (diskusijos)
 23.Nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politika (diskusijos)
 24.Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Pranešimas dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano: išnaudoti potencialą (2007/2106(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų statistikos (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Pranešimas dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės. Naujos perspektyvos (2007/2187(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Pranešimas dėl Pasaulinio energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondo (2007/2188(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Pranešimas dėl nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politikos (2007/2112(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Armando França (A6-0507/2007)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo vaizdo ir garso srityje, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, ir baigiamojo akto pasirašymo (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - CULT komitetas - Pranešėja: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0005/2008), kurį uždavė Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu Tarybai: 2007 m. metinės diskusijos dėl pažangos, padarytos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTF) (ES Sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), kurį uždavė Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu Komisijai: 2007 m. metinės diskusijos dėl pažangos, padarytos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) (ES Sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1), kurį uždavė Gerardo Galeote REGI komiteto vardu Komisijai: Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (B6-0008/2008)

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Mario Borghezio dėl darbo saugos ir dėl bendrovės ThyssenKrupp, Turinas, elgesio (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey ir Adamos Adamou dėl reumatinių ligų (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase ir Maria Petre dėl smurtinio pobūdžio programų transliavimo tuo metu, kai vaikai žiūri televiziją (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried ir Hannu Takkula dėl nemokamo studentų įėjimo į muziejus (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská ir Bronisław Geremek dėl išsėtine skleroze sergančių asmenų diskriminavimo naujosiose valstybėse narėse, įstojusiose į ES po 2004m. (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis ir Hannes Swoboda dėl mokesčio už vizų išdavimą Baltarusijos piliečiams sumažinimo (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà ir Nicola Zingaretti dėl Europos vaistininkų apsaugos (0013/2008).


4. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo;

- Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo;

- Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo;

- Europos bendrijos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų.


5. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Buvo išdalytas Komisijos komunikatas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento 2007 m. rugsėjo II mėnesinės sesijos metu priimtas rezoliucijas.


6. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 86, 87, 89/2007 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


7. Europos strategija dėl Romų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Diskusijos buvo surengtos 2008 01 16 (punktas 14 protokolo 16.01.2008).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Lívia Járóka PPE-DE frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimu (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi ir Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimu (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimais (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ir Jan Andersson PSE frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimu (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimais (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu dėl Europos strategijos romų klausimu (B6-0056/2008).

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 31.01.2008.


8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, kuriame pasidžiaugė, kad Lisabonos sutartį vakar ratifikavo Slovėnija ir Malta, ir pažymėjo, kad Slovakijos parlamentas nukėlė balsavimo dėl ratifikavimo datą, bei paragino Slovakijos vadovus suvokti savo atsakomybę.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Nigel Farage, kuris pasisakė prieš 2008 m. sausio 14 d. paskelbtą (punktas 2 protokolo 14.01.2008) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 147 straipsnį prieš tryliką Parlamento narių pradėtą nuobaudos skyrimo procedūrą po incidentų, įvykusių Parlamente per ES Pagrindinių teisių chartijos pasirašymo ceremoniją 2007 m. gruodžio 12 d. (punktas 4 protokolo 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß pranešė, kad negali dalyvauti šioje sesijoje dėl sveikatos problemų.


10. Europos Parlamento nario mandato galiojimo užginčijimas

Per 2008 m. sausio 14 d. posėdį JURI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 4 dalį pradėjo nagrinėti Giulietto Chiesa paskyrimo Europos Parlamento nariu užginčijimą, kurį pateikė Beniamino Donnici. JURI komitetas šį užginčijimą vienbalsiai atmetė ir patvirtino Giulietto Chiesa mandato galiojimą.


11. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį nepriklausomų Parlamento narių prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Pietryčių Europos šalimis: László Tőkés.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (66 balsavo už, 89 – prieš, 13 susilaikė) atmetė prašymą.

(taip pat žr. punktą 6 protokolo 31.01.2008)


12. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 3 dalį pranešė Parlamentui, kad Konstitucinių reikalų komitetas, į kurį buvo kreiptasi, pateikė tokį Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 1 dalies išaiškinimą:

„Pagal šį straipsnį suteikiami įgaliojimai apima teisę pareikalauti liautis teikti nereikalingus pasiūlymus, pvz., pasiūlymus dėl darbo tvarkos, dėl procedūros, paaiškinimus dėl balsavimo ir prašymus dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ar vardinio balsavimo, kai, Pirmininko įsitikinimu, šiais prašymais ir pasiūlymais akivaizdžiai siekiama ilgą laiką labai trukdyti Parlamento darbui arba pažeisti kitų Parlamento narių teises, ir dėl tų prašymų bei pasiūlymų taip atsitiktų.“

Jei šiam išaiškinimui neprieštaraus frakcija ar bent 40 Parlamento narių (Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 4 dalis) iki šio posėdžio protokolo patvirtinimo, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju jis bus pateiktas balsuoti Parlamentui.


13. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis sausio II (PE 401.014/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2008 01 30 ir 2008 01 31 posėdžiai.

trečiadienis

- GUE/NGL frakcija, pritariant kitoms frakcijoms, pateikė prašymą įrašyti Vyriausiojo bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio pareiškimą dėl padėties Gazoje (jis būtų įrašytas kaip antras darbotvarkės punktas, po Vyriausiojo užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio ir Komisijos pareiškimų apie padėtį Irane (darbotvarkės projekto 2 punktas)).

Parlamentas patenkino šį prašymą.

- Taip pat prašoma baigiant diskusijas dėl padėties Gazoje leisti pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, kuris pagrindė prašymą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2008 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12 val.;

pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: 2008 m. vasario 18 d., pirmadienis, 19 val.

Balsavimas vyks 2008 m. vasario 21 d., ketvirtadienį.

ketvirtadienis

- Kadangi prašymai svarstyti Umberto Guidoni pranešimą (A6-0005/2008) (darbotvarkės projekto 6 punktas) buvo atšaukti, dėl pranešimo bus balsuojama per kitos dienos balsavimo laiką pagal 131 straipsnyje numatytą procedūrą.

°
° ° °

- Šios popietės posėdis bus sustabdytas 20.30 val., o ne 20 val.

Darbų programa buvo patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Daniel Hannan dėl AFCO komiteto pateikto Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 1 dalies aiškinimo, kurio teisėtumą jis užginčijo (punktas 12 protokolo 30.01.2008) (Pirmininkas jam atsakė, kad nusprendė kreiptis šiuo klausimu į AFCO komitetą, kadangi nenorėjo spręsti vienas ir rinkosi patį demokratiškiausią būdą).


14. Padėtis Irane (diskusijos)

Bendros užsienio ir saugumo politikos Vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pareiškimas: Padėtis Irane

Javier Solana (Vyriausiasis įgaliotinis BUSP) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, ir Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys.


15. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Andrzejaus Grzybo vadovaujamos delegacijos narius iš Lenkijos parlamento Europos reikalų komiteto.


16. Padėtis Irane (diskusijų tęsinys)

Bendros užsienio ir saugumo politikos Vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pareiškimas: Padėtis Irane

Kalbėjo: Javier Solana (vyriausiasis BUSP įgaliotinis ), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson ir Helmut Kuhne.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf ir Charles Tannock.

Kalbėjo: Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) ir Javier Solana.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler ir Struan Stevenson PPE-DE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček ir Vicente Miguel Garcés Ramón PSE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu dėl Irano (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu dėl Irano (B6-0057/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.8 protokolo 31.01.2008.


17. Padėtis Gazoje (diskusijos)

Vyriausiojo bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio ir Komisijos pareiškimai: Situation in Gaza

Javier Solana (vyriausiasis BUSP įgaliotinis ) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, ir Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Kyriacos Triantaphyllides.

Kalbėjo: Benita Ferrero-Waldner ir Javier Solana.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2008 02 21.


18. Jungtinių Amerikos Valstijų priešraketinė apsaugos sistema (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Jungtinių Amerikos Valstijų priešraketinė apsaugos sistema

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Karl von Wogau PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, ir Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf ir Urszula Gacek.

Kalbėjo Janez Lenarčič.

Diskusijos baigtos.


19. Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja


Kalbėjo: Andrej Vizjak (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Leonard Orban (Komisijos narys).

Kalbėjo: Reinhard Rack PPE-DE frakcijos vardu, Brian Simpson PSE frakcijos vardu, Luigi Cocilovo ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes ir Richard Howitt.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik ir Mairead McGuinness.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrej Vizjak, Leonard Orban ir Markus Ferber

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 31.01.2008.


20. Klimato kaitos Bali konferencijos rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Klimato kaitos Bali konferencijos rezultatai

Janez Podobnik (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE-DE frakcijos vardu, Guido Sacconi PSE frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Mirosław Mariusz Piotrowski UEN frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Roger Helmer , nepriklausomas Parlamento narys, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller ir Hans-Peter Martin.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău ir Agnes Schierhuber.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Stavros Dimas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio ir Johannes Blokland Laikinojo klimato kaitos komiteto vardu dėl Balio konferencijos dėl klimato kaitos rezultatų (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-asis Kioto protokolo šalių susitikimas) (B6-0059/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 31.01.2008.


(Posėdis sustabdytas 20.40 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness ir Mihaela Popa.


22. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą (diskusijos)

Pranešimas dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano: išnaudoti potencialą [2007/2106(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys)

Kalbėjo: Evangelia Tzampazi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Adam Gierek PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Anni Podimata, Jerzy Buzek ir Vladimir Urutchev.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo Lambert van Nistelrooij.

Kalbėjo: Andris Piebalgs ir Fiona Hall.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 31.01.2008.


23. Nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politika (diskusijos)

Pranešimas dėl nepageidaujamos priegaudos sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politikos [2007/2112(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Stihler PSE frakcijos vardu, Elspeth Attwooll ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos ir Neil Parish.

Kalbėjo: Joe Borg ir Carl Schlyter.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 31.01.2008.


24. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0076/2007/rev.1), kurį uždavė Gerardo Galeote REGI komiteto vardu Komisijai: Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (autorius) pateikė žodinį klausimą.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Danuta Hübner (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Mojca Drčar Murko ALDE frakcijos vardu, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo ir Ivo Belet.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo Zita Pleštinská.

Kalbėjo Danuta Hübner.

Diskusijos baigtos.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 401.014/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika