Indekss 
Protokols
PDF 178kWORD 98k
Trešdiena, 2008. gada 30. janvāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 4.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 5.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 6.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 7.Eiropas stratēģija par romu stāvokli (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Eiropas Parlamenta deputāta mandāta derīguma apstrīdēšana
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Reglamenta interpretācija
 13.Darba kārtība
 14.Stāvoklis Irānā (debates)
 15.Oficiāla sveikšana
 16.Stāvoklis Irānā (debašu turpināšana)
 17.Stāvoklis Gazā (debates)
 18.Amerikas Savienoto Valstu pretraķešu aizsardzības sistēma (debates)
 19.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***II (debates)
 20.Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (debates)
 21.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Energoefektivitātes rīcības plāns - potenciāla izmantošana (debates)
 23.Politika nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (debates)
 24.Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - PECH komiteja - Referents: Philippe Morillon (A6-0001/2008).

- Ziņojums par energoefektivitātes rīcības plānu — potenciāla izmantošanu (2007/2106(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Fiona Hall (A6-0003/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Bart Staes (A6-0004/2008).

- Ziņojums par Eiropas Pētniecības telpu: jaunas perspektīvas (2007/2187(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Umberto Guidoni (A6-0005/2008).

- Ziņojums par Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu (2007/2188(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Claude Turmes (A6-0006/2008).

- Ziņojums par politiku nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (2007/2112(INI)) - PECH komiteja - Referents: Carl Schlyter (A6-0495/2007).

- * Ziņojums par Austrijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Armando França (A6-0507/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma noslēgšanu audiovizuālajā jomā, nosakot noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā MEDIA 2007, un nobeiguma akta noslēgšanu (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - CULT komiteja - Referente: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Markus Ferber (A6-0505/2007).


3. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0005/2008), ko uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Padomei: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0006/2008).

- (O-0006/2008), ko uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Komisijai: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0007/2008).

- (O-0076/2007/rév.1), ko uzdeva Gerardo Galeote REGI komitejas vārdā Komisijai: Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (B6-0008/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Mario Borghezio - par darba drošību un sabiedrības „ThyssenKrupp” rīcību Turīnā (0007/2008).

- Edite Estrela, Dorette Corbey un Adamos Adamou - par reimatiskajām slimībām (0008/2008).

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase un Maria Petre - par vardarbīga satura televīzijas raidījumu pārraidi laikā, kad televīziju skatās bērni (0009/2008).

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried un Hannu Takkula - par studentu iespējām bez maksas apmeklēt muzejus (0010/2008).

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská un Bronisław Geremek - par to, ka pēc 2004.gada paplašināšanās kārtas ES jaunajās dalībvalstīs tiek diskriminēti cilvēki, kas cieš no izkaisītās sklerozes (0011/2008).

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis un Hannes Swoboda - par vīzas maksas samazināšanu Baltkrievijas pilsoņiem (0012/2008).

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà un Nicola Zingaretti - par Eiropas farmaceitu aizsardzību (0013/2008).


4. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem.


5. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2007. gada septembra otrajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām.


6. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 86, 87, 89/2007 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


7. Eiropas stratēģija par romu stāvokli (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika 2008. gada 16. janvārī (2008. gada 16. janvāra protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Lívia Járóka PPE-DE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi un Alfonso Andria ALDE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin un Jan Andersson PSE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju romu jautājumā (B6-0056/2008).

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.12. punkts.


8. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza īsu paziņojumu, kurā pauda gandarījumu par to, ka Slovēnija un Malta vakar ratificēja Lisabonas līgumu, kā arī pieminēja Slovākijas parlamenta lēmumu atlikt balsojumu par ratifikāciju, šajā sakarā apelējot pie Slovākijas valdības atbildības izjūtas.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Nigel Farage, kurš iebilda pret 2008. gada 14. janvārī paziņotajiem pasākumiem (2008. gada 14. janvāra protokola 2. punkts), kurus saskaņā ar Reglamenta 147. pantu īsteno pret trīspadsmit deputātiem sakarā ar incidentiem ES Pamattiesību hartas parakstīšanas ceremonijas laikā 2007. gada 12. decembrī (2007. gada 12. decembra protokola 4. punkts).

°
° ° °

Albert Deß paziņoja, ka viņš nevarēs piedalīties šajā sesijā veselības stāvokļa dēļ.


10. Eiropas Parlamenta deputāta mandāta derīguma apstrīdēšana

JURI komiteja 2008. gada 14. janvāra sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 3. panta 4. punktu pārbaudīja Eiropas Parlamenta deputāta Giulietto Chiesa iecelšanu, kuru apstrīdēja deputāts Beniamino Donnici. JURI komiteja vienprātīgi noraidīja minētā deputāta mandāta apstrīdēšanu un apstiprināja Giulietto Chiesa mandātu.


11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs saņēma pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Delegācija sadarbībai ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm: László Tőkés.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (66 par, 89 pret, 13 atturas).

(Skatīt arī 2008. gada 31. janvāra protokola 6. punktu).


12. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu saskaņā ar Reglamenta 201. panta 3. punktu par Reglamenta 19. panta 1. punkta sekojošo interpretāciju, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai tika iesniegts pieteikums par šo jautājumu:

“Ar šo pantu piešķirtās pilnvaras ietver tiesības aizliegt iesniegt pārmērīgi daudz priekšlikumu, piemēram, attiecībā uz Reglamenta neievērošanu, uz darba kārtību, balsojuma skaidrojumiem, kā arī pārmērīgas un nepamatotas prasības izmantot atsevišķu balsošanu, balsošanu pa daļām vai balsošanu pēc saraksta, ja priekšsēdētājs uzskata, ka šo priekšlikumu mērķis ir apzināti traucēt Parlamenta darbu vai ierobežot citu deputātu tiesības.”

Ja pret šādu interpretāciju neiebilst kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti (Reglamenta 201. panta 4. punkts) līdz šīs sēdes protokola pieņemšanai, tā tiks uzskatīta par pieņemtu. Pretējā gadījumā tā tiks iesniegta Parlamentam balsošanai.


13. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja janvāra otrās sesijas (PE 401.014/PDOJ) plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu, kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

30.01.2008. un 31.01.2008. sēdes

trešdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums kopā ar citām grupām darba kārtībā iekļaut Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā paziņojumu par stāvokli Gazā (to darba kārtībā iekļaus kā otro punktu pēc Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Irānā (galīgā darba kārtības projekta 2. punkts).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

- Tika arī prasīts slēgt debates par stāvokli Gazā, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūcijas priekšlikumi: trešdiena, 2008. gada 13. februāris, plkst.12.00;

grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: pirmdiena, 2008. gada 18. februāris, plkst. 19.00.

Balsojums notiks ceturtdien, 2008. gada 21. februārī.

ceturtdiena

- Pieprasījumus debatēm par Umberto Guidoni ziņojumu (A6-0005/2008) (galīgā darba kārtības projekta 6. punkts) atsauca, un saskaņā ar 131. punktā aprakstīto procedūru ziņojumu iekļāva rītdienas balsošanas laikā.

°
° ° °

- Šīs pēcpusdienas sēdi pārtrauks plkst. 20.30, nevis plkst. 20.00.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Daniel Hannan par Reglamenta 19. panta 1. punkta interpretāciju, ko sniedza AFCO komiteja ( 2008. gada 30. janvāra protokola 12. punkts), apšaubot tās likumību (sēdes vadītājs atbildēja, ka ir nolēmis šo jautājumu nodot AFCO komitejai, lai viņam lēmums nebūtu jāpieņem vienpusēji un lai rīcība būtu demokrātiskāka).


14. Stāvoklis Irānā (debates)

Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Irānā.

Javier Solana (KĀDP Augstais pārstāvis) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Michael Gahler PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā un Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts.


15. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Polijas parlamenta Eiropas lietu komitejas delegāciju, kuru vadīja Andrzej Grzyb un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


16. Stāvoklis Irānā (debašu turpināšana)

Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Irānā.

Uzstājās Javier Solana (KĀDP augstais pārstāvis), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson un Helmut Kuhne.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf un Charles Tannock.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) un Javier Solana.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck un Marco Cappato ALDE grupas vārdā – par Irānu (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler un Struan Stevenson PPE-DE grupas vārdā – par Irānu (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček un Vicente Miguel Garcés Ramón PSE grupas vārdā – par Irānu (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā – par Irānu (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā – par Irānu (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański un Adam Bielan UEN grupas vārdā – par Irānu (B6-0057/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.8. punkts.


17. Stāvoklis Gazā (debates)

Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Gazā.

Javier Solana (KĀDP augstais pārstāvis) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā un Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Kyriacos Triantaphyllides.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner un Javier Solana.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 21. februārī.


18. Amerikas Savienoto Valstu pretraķešu aizsardzības sistēma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Amerikas Savienoto Valstu pretraķešu aizsardzības sistēma.

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā un Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf un Urszula Gacek.

Uzstājās Janez Lenarčič.

Debates tika slēgtas.


19. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A6-0505/2007).

Markus Ferber iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece


Uzstājās Andrej Vizjak (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Leonard Orban (Komisijas loceklis).

Uzstājās Reinhard Rack PPE-DE grupas vārdā, Brian Simpson PSE grupas vārdā, Luigi Cocilovo ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Michael Henry Nattrass IND/DEM grupas vārdā, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes un Richard Howitt.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik un Mairead McGuinness.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrej Vizjak, Leonard Orban un Markus Ferber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.7. punkts.


20. Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti.

Janez Podobnik (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE-DE grupas vārdā, Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Mirosław Mariusz Piotrowski UEN grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Roger Helmer, pie grupām nepiederošs deputāts, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller un Hans-Peter Martin.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău un Agnes Schierhuber.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská un Mairead McGuinness.

Uzstājās Stavros Dimas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio un Johannes Blokland Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas vārdā - par Bali konferences par klimata pārmaiņām rezultātiem (COP 13 un COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.9. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.40 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

21. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness un Mihaela Popa.


22. Energoefektivitātes rīcības plāns - potenciāla izmantošana (debates)

Ziņojums par energoefektivitātes rīcības plānu - potenciāla izmantošana [2007/2106(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Fiona Hall (A6-0003/2008).

Fiona Hall iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Evangelia Tzampazi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Adam Gierek PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Anni Podimata, Jerzy Buzek un Vladimir Urutchev.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij.

Uzstājās Andris Piebalgs un Fiona Hall.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.10. punkts.


23. Politika nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (debates)

Ziņojums par politiku nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā [2007/2112(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carl Schlyter (A6-0495/2007).

Carl Schlyter iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Catherine Stihler PSE grupas vārdā, Elspeth Attwooll ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos un Neil Parish.

Uzstājās Joe Borg un Carl Schlyter.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.11. punkts.


24. Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (debates)

Mutisks jautājums (O-0076/2007/rev.1), ko uzdeva Gerardo Galeote REGI komitejas vārdā Komisijai: Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (B6-0008/2008).

Gerardo Galeote (autors) izvērsa mutisko jautājumu.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Danuta Hübner (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Mojca Drčar Murko ALDE grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo un Ivo Belet.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Zita Pleštinská.

Uzstājās Danuta Hübner.

Debates tika slēgtas.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 401.014/OJJE).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika