Index 
Notulen
PDF 179kWORD 103k
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Ingekomen stukken
 3.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 4.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 5.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 6.Vervallen schriftelijke verklaringen
 7.Een Europese strategie voor de Roma (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Bezwaar omtrent de geldigheid van het mandaat van een lid
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Interpretatie van het Reglement
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Situatie in Iran (debat)
 15.Welkomstwoord
 16.Situatie in Iran (voortzetting van het debat)
 17.Situatie in Gaza (debat)
 18.Raketafweersysteem van de Verenigde Staten (debat)
 19.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II (debat)
 20.Resultaten van de klimaatconferentie (Bali) (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (debat)
 23.Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (debat)
 24.Europese Groepering voor territoriale samenwerking (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies:

1.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Verslag over het actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (2007/2106(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Verslag over de Europese Onderzoeksruimte (EOR): nieuwe perspectieven (2007/2187(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Verslag over het Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (2007/2188(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Verslag over een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (2007/2112(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Verslag over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad ter verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de Europese Unie (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Armando França (A6-0507/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007 en een slotakte (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - Commissie CULT - Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement)::

- (O-0005/2008) van Jean-Marie Cavada, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Jaarlijks debat 2007 over de geboekte vooruitgang in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 van het EU-Verdrag) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), van Jean-Marie Cavada, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Jaarlijks debat (2007) over de vooruitgang op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 van het Verdrag betreffende Europese Unie) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) van Gerardo Galeote, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Europese Groepering voor territoriale samenwerking (B6-0008/2008)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Mario Borghezio, over de veiligheid op het werk en de handelwijze van ThyssenKrupp in Turijn (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey en Adamos Adamou, over reumatische aandoeningen (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase en Maria Petre, over uitzending van televisieprogramma's met gewelddadige inhoud op tijdstippen waarop kinderen kijken (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried en Hannu Takkula, over gratis toegang tot musea voor studenten (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská en Bronisław Geremek, over de discriminatie van MS-patiënten in de nieuwe lidstaten na de uitbreiding van 2004 (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis en Hannes Swoboda, over het reduceren van de kosten van een visum voor burgers van Wit-Rusland (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà en Nicola Zingaretti, over de bescherming van de Europese apothekers (0013/2008).


4. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa;

- overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de versoepeling van de afgifte van visa;

- overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de versoepeling van de afgifte van visa;

- overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Arabische Emiraten inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.


5. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september II 2007 door het Parlement aangenomen resoluties, is rondgedeeld.


6. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 86, 87, 89/2007 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


7. Een Europese strategie voor de Roma (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 16.01.2008 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 16.01.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi en Alfonso Andria, namens de ALDE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin en Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0056/2008).

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 31.01.2008.


8. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een korte verklaring af waarin hij zegt verheugd te zijn over de ratificatie gisteren van het Verdrag van Lissabon door Slovenië en Malta, wijst erop dat de stemming over de ratificatie in het Slowaaks parlement tot een latere datum is uitgesteld, en doet een beroep op de Slowaakse leiders met het oog op hun verantwoordelijkheid in dezen.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage, die protest aantekent tegen de op 14 januari 2008 (punt 2 van de notulen van 14.01.2008) aangekondigde sanctiemaatregelen, die overeenkomstig artikel 147 van het Reglement tegen dertien leden zijn genomen naar aanleiding van de incidenten tijdens de plechtige ondertekening van het Handvest van de grondrechten van de EU in het Parlement op 12.12.2007 (punt 4 van de notulen van 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß heeft laten weten dat hij om gezondheidsredenen niet bij deze vergaderperiode aanwezig kan zijn.


10. Bezwaar omtrent de geldigheid van het mandaat van een lid

In haar vergadering van 14 januari 2008 heeft de Commissie JURI zich, overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Reglement, gebogen over het bezwaar omtrent de benoeming van Giulietto Chiesa tot lid van het Europees Parlement, ingebracht door Beniamino Donnici. De Commissie JURI heeft genoemd bezwaar met algemene stemmen verworpen en het mandaat van Giulietto Chiesa bekrachtigd.


11. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de niet-ingeschreven leden het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa: László Tőkés.

Bij ES (66 vóór, 89 tegen, 13 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

(zie ook punt 6 van de notulen van 31.01.2008)


12. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 201, lid 3 van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 19, lid 1 van het Reglement door de Commissie constitutionele zaken, waaraan de toepassing van dit lid was voorgelegd:

"De krachtens artikel 19, lid 1 verleende bevoegdheden houden ook de bevoegdheid in om een halt toe te roepen aan de excessieve indiening van moties, zoals beroepen op het Reglement, moties van orde, stemverklaringen en verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen of hoofdelijke stemming, wanneer de Voorzitter ervan overtuigd is dat deze moties duidelijk bedoeld zijn om de procedures in het Parlement langdurig en ernstig te verstoren of afbreuk te doen aan de rechten van andere leden."

Indien deze interpretatie niet door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 201, lid 4 van het Reglement) vóór de goedkeuring van deze notulen wordt betwist, wordt zij geacht te zijn aangenomen. Zo niet, dan zal zij in het Parlement in stemming worden gebracht.


13. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari II is rondgedeeld (PE 401.014/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 30.01.2008 en 31.01.2008

woensdag

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie, in overleg met de andere fracties, om inschrijving van een verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid over de situatie in Gaza (deze zou als tweede punt worden ingeschreven na de verklaringen van de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB en van de Commissie over de situatie in Iran (punt 2 van de PDOJ)).

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Voorts is verzocht om het debat over de situatie in Gaza te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De indieningstermijnen worden als volgt vastgesteld:

ontwerpresoluties: woensdag 13 februari 2008, 12.00 uur;

amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutie: maandag 18 februari 2008, 19.00 uur.

De stemming zal op donderdag 21 februari 2008 plaatsvinden.

donderdag

- Aangezien de verzoeken om behandeling met debat van het verslag-Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (punt 6 van de PDOJ) zijn ingetrokken, wordt het verslag volgens de procedure van artikel 131 onder de stemmingen van morgen ingeschreven.

°
° ° °

- De vergadering van vanmiddag zal niet om 20.00 maar om 20.30 uur worden onderbroken.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan over de interpretatie van artikel 19, lid 1 van het Reglement door de Commissie AFCO ( punt 12 van de notulen van 30.01.2008), waarvan hij de rechtsgeldigheid aanvecht (de Voorzitter antwoordt dat het initiatief om de kwestie aan de Commissie AFCO voor te leggen van hemzelf was uitgegaan om niet alleen te hoeven beslissen en de meest democratische weg te volgen).


14. Situatie in Iran (debat)

Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van de Commissie: Situatie in Iran

Javier Solana (Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, en Philip Claeys, niet-ingeschrevene.


15. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door Andrzej Grzyb geleide delegatie van de commissie Europese zaken van het Poolse parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


16. Situatie in Iran (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van de Commissie: Situatie in Iran

Het woord wordt gevoerd door Javier Solana (Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson en Helmut Kuhne.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) en Javier Solana.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, over Iran (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler en Struan Stevenson, namens de PPE-DE-Fractie, over Iran (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček en Vicente Miguel Garcés Ramón, namens de PSE-Fractie, over Iran (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over Iran (B6-0057/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 31.01.2008.


17. Situatie in Gaza (debat)

Verklaringen van de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van de Commissie: Situatie in Gaza

Javier Solana (Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Kyriacos Triantaphyllides.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner en Javier Solana.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 21.02.2008.


18. Raketafweersysteem van de Verenigde Staten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Raketafweersysteem van de Verenigde Staten

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Karl von Wogau, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf en Urszula Gacek.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič.

Het debat wordt gesloten.


19. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak (fungerend voorzitter van de Raad) en Leonard Orban (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik en Mairead McGuinness.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak, Leonard Orban en Markus Ferber

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 31.01.2008.


20. Resultaten van de klimaatconferentie (Bali) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de klimaatconferentie (Bali)

Janez Podobnik (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-DE-Fractie, Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Mirosław Mariusz Piotrowski, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller en Hans-Peter Martin.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău en Agnes Schierhuber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio en Johannes Blokland, namens de Tijdelijke Commissie klimaatverandering, over de resultaten van de Conferentie op Bali over klimaatverandering (COP 13 en COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 31.01.2008.


(De vergadering wordt om 20.40 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness en Mihaela Popa.


22. Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (debat)

Verslag over het actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren [2007/2106(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Evangelia Tzampazi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie, Adam Gierek, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Anni Podimata, Jerzy Buzek en Vladimir Urutchev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Fiona Hall.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 31.01.2008.


23. Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (debat)

Verslag over een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen [2007/2112(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Stihler, namens de PSE-Fractie, Elspeth Attwooll, namens de ALDE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos en Neil Parish.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg en Carl Schlyter.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 31.01.2008.


24. Europese Groepering voor territoriale samenwerking (debat)

Mondelinge vraag (O-0076/2007/rev.1) van Gerardo Galeote, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Europese Groepering voor territoriale samenwerking (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (auteur) licht de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Danuta Hübner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Mojca Drčar Murko, namens de ALDE-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner.

Het debat wordt gesloten.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 401.014/OJJE).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid