Indeks 
Protokół
PDF 180kWORD 99k
Środa, 30 stycznia 2008 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Składanie dokumentów
 3.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 6.Upadłe oświadczenia pisemne
 7.Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
 11.Skład komisji i delegacji
 12.Wykładnia Regulaminu
 13.Porządek obrad
 14.Sytuacja w Iranie (debata)
 15.Oficjalne powitanie
 16.Sytuacja w Iranie (ciąg dalszy debaty)
 17.Sytuacja w strefie Gazy (debata)
 18.System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (debata)
 19.Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***II (debata)
 20.Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali) (debata)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (debata)
 23.Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (debata)
 24.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:05.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (2007/2106(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Przestrzeni Badawczej: Nowe perspektywy (2007/2187(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Sprawozdanie w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (2007/2188(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (2007/2112(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Sprawozdanie w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii podjętej w celu przyjęcia decyzji Rady o usprawnieniu współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Armando França (A6-0507/2007)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie do zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu Końcowego (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE dotyczącą pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0005/2008) zadane przez Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Roczna debata 2007 na temat postępów w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39 traktatu UE) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), zadane przez Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Roczna debata 2007 na temat postępów w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39 traktatu UE) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) zadane przez Gerardo Galeotego, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (B6-0008/2008)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Mario Borghezio, w sprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy i postawy koncernu ThyssenKrupp w Turynie (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey i Adamos Adamou, w sprawie chorób reumatycznych (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase i Maria Petre, w sprawie nadawania programów telewizyjnych zawierających przemoc w czasie, kiedy przed telewizorami mogą znajdować się dzieci (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried i Hannu Takkula, w sprawie wolnego wstępu do muzeów dla studentów (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská i Bronisław Geremek, w sprawie dyskryminacji chorych na stwardnienie rozsiane w nowych krajach członkowskich od rozszerzenia w 2004 roku (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis i Hannes Swoboda, w sprawie obniżenia opłat za otrzymanie wizy wnoszonych przez obywateli Białorusi (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà i Nicola Zingaretti, w sprawie ochrony europejskich aptek (0013/2008).


4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz;

- umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;

- umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;

- umowa między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych.


5. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie drugiej wrześniowej sesji 2007.


6. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 86, 87, 89/2007 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


7. Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 16.01.2008 (pkt 14 protokołu z dnia 16.01.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lívia Járóka w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi i Alfonso Andria w imieniu grupy ALDE, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin i Jan Andersson w imieniu grupy PSE, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów (B6-0056/2008).

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 31.01.2008.


8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjął wczorajszą ratyfikację traktatu lizbońskiego przez Słowenię i Maltę, a także wspomniał, że parlament słowacki przeniósł głosowanie w sprawie ratyfikacji na późniejszy termin, apelując zarazem do poczucia odpowiedzialności słowackich przywódców.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Nigel Farage, wyrażając sprzeciw wobec zapowiedzianej 14 stycznia 2008 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.01.2008) i wszczętej zgodnie z art. 147 regulaminu procedury ukarania trzynastu posłów w związku z incydentami, które zaszły podczas ceremonii podpisania Karty praw podstawowych UE w Parlamencie, w dniu 12 grudnia 2007 r. (pkt 4 protokołu z dnia 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß poinformował, że z powodów zdrowotnych nie będzie mógł uczestniczyć w trwającej sesji.


10. Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2008 r. komisja JURI przystąpiła zgodnie z art. 3 ust. 4 regulaminu do zbadania sporu dotyczącego mianowania posłem do PE Giulietto Chiesy, zgłoszonego przez Beniamino Donniciego. Komisja JURI jednogłośnie odrzuciła spór i potwierdziła mandat Giulietto Chiesy.


11. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął wniosek posłów niezrzeszonych o następujące mianowanie:

Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej: László Tőkés.

W GE (przy 66 głosach za, 89 przeciw, 13 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

(zob. również pkt 6 protokołu z dnia 31.01.2008)


12. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlament zgodnie z art. 201 ust. 3 regulaminu o następującej wykładni art. 19 ust. 1 regulaminu, podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której skierowano sprawę zastosowania tego przepisu:

„Uprawnienia przyznane przez niniejszy artykuł obejmują prawo do wyeliminowania nadużywania takich wniosków, jak wnioski w sprawie przestrzegania regulaminu, wnioski w sprawach proceduralnych, wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania i wnioski o głosowanie odrębne, podzielone lub imienne, jeżeli Przewodniczący jest przekonany, że mają one w oczywisty sposób na celu i przyniosą w konsekwencji poważne i długotrwałe zakłócenie procedur Izby lub wykonywania praw innych posłów.”

Jeżeli żadna z grup politycznych lub grupa co najmniej 40 posłów (art. 201 ust. 4 regulaminu) nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni przed przyjęciem protokołu z trwającego posiedzenia, zostanie ona uznana za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie w Parlamencie.


13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji styczniowej (PE 401.014/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia z dnia 30.01.2008 i 31.01.2008

środa

- Wniosek grupy GUE/NGL w porozumieniu z pozostałymi grupami o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w strefie Gazy (jako drugi punkt porządku obrad, po oświadczeniach Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji w sprawie sytuacji w Iranie (pkt 2 ostatecznego projektu porządku obrad PDOJ)).

Parlament przyjął wniosek.

- Złożono również wniosek, by na zakończenie debaty w sprawie sytuacji w strefie Gazy złożono projekty rezolucji.

Głos zabrał Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące daty składania projektów:

projekty rezolucji: środa 13 lutego 2008 r. o godz. 12.00;

poprawki i wspólny projekt rezolucji: poniedziałek 18 lutego 2008 r. o godz. 19.00.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 21 lutego 2008 r.

czwartek

- Ponieważ wycofano wnioski o debatę dotyczącą sprawozdania Umberta Guidoniego (A6-0005/2008) (pkt 6 PDOJ), sprawozdanie zostało wpisane do porządku jutrzejszego głosowania zgodnie z procedurą art. 131.

°
° ° °

- Dzisiejsze popołudniowe posiedzenie zostanie zawieszone o godz. 20.30, a nie o godz. 20.00.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Daniel Hannan w sprawie wykładni art. 19 ust. 1 regulaminu podanej przez komisję AFCO ( pkt 12 protokołu z dnia 30.01.2008), stwierdzając, że jest ona niezgodna z prawem (Przewodniczący odpowiedział, że celowo skierował tę sprawę do komisji AFCO, aby nie musiał decydować sam i aby zastosować najbardziej demokratyczne podejście).


14. Sytuacja w Iranie (debata)

Oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji: Sytuacja w Iranie

Javier Solana (Wysoki Przedstawiciel WPBZ) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM i Philip Claeys niezrzeszony.


15. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Komisji ds. Unii Europejskiej polskiego Sejmu, pod przewodnictwem Andrzeja Grzyba; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


16. Sytuacja w Iranie (ciąg dalszy debaty)

Deklaracje Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji: Sytuacja w Iranie

Głos zabrali: Javier Solana (Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson i Helmut Kuhne.

Na zasadzie pytań z sali: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf i Charles Tannock.

Głos zabrali: Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) i Javier Solana.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler i Struan Stevenson w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Iranu (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček i Vicente Miguel Garcés Ramón w imieniu grupy PSE, w sprawie Iranu (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie Iranu (B6-0057/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 31.01.2008.


17. Sytuacja w strefie Gazy (debata)

Oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Komisji: Sytuacja w strefie Gazy

Javier Solana (Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE i Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL.

Na zasadzie pytań z sali: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Kyriacos Triantaphyllides.

Głos zabrali: Benita Ferrero-Waldner i Javier Solana.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21.02.2008.


18. System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Karl von Wogau w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE i Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL.

Na zasadzie pytań z sali: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf i Urszula Gacek.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

Debata została zamknięta.


19. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca


Głos zabrali: Andrej Vizjak (urzędujący przewodniczący Rady) i Leonard Orban (członek Komisji).

Głos zabrali: Reinhard Rack w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes i Richard Howitt.

Na zasadzie pytań z sali: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik i Mairead McGuinness.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrej Vizjak, Leonard Orban i Markus Ferber

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 31.01.2008.


20. Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali)

Janez Podobnik (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE-DE, Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Roger Helmer niezrzeszony, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller i Hans-Peter Martin.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău i Agnes Schierhuber.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali:: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská i Mairead McGuinness.

Głos zabrał Stavros Dimas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio i Johannes Blokland, w imieniu Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w sprawie wyników konferencji klimatycznej na Bali (COP 13 i COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 31.01.2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:40 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

21. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness i Mihaela Popa.


22. Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (debata)

Sprawozdanie dotyczące planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału [2007/2106(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji)

Głos zabrali: Evangelia Tzampazi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Adam Gierek w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek i Vladimir Urutchev.

Na zasadzie głosów z sali: Lambert van Nistelrooij.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Fiona Hall.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 31.01.2008.


23. Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (debata)

Sprawozdanie dotyczące strategii na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim [2007/2112(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Stihler w imieniu grupy PSE, Elspeth Attwooll w imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos i Neil Parish.

Głos zabrali: Joe Borg i Carl Schlyter.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 31.01.2008.


24. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)

Pytanie ustne (O-0076/2007/rev.1) zadane przez Gerardo Galeotego, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (autor) zadał pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Danuta Hübner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Mojca Drčar Murko w imieniu grupy ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo i Ivo Belet.

Na zasadzie głosów z sali: Zita Pleštinská.

Głos zabrała Danuta Hübner.

Debata została zamknięta.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 401.014/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności