Zoznam 
Zápisnica
PDF 181kWORD 98k
Streda, 30. januára 2008 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Predložené dokumenty
 3.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 4.Text zmlúv poskytnutých Radou
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 6.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 7.Európska rómska stratégia (predložené návrhy uznesení)
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Spor o platnosti voľby poslanca Európskeho parlamentu
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Výklad rokovacieho poriadku
 13.Program práce
 14.Situácia v Iráne (rozprava)
 15.Oficiálne privítanie
 16.Situácia v Iráne (pokračovanie rozpravy)
 17.Situácia v Pásme Gazy (rozprava)
 18.Systém protiraketovej obrany USA (rozprava)
 19.Dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***II (rozprava)
 20.Výsledky konferencie o klimatických zmenách (Bali) (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu (rozprava)
 23.Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (rozprava)
 24.Európske zoskupenie územnej spolupráce (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty

1) parlamentných výborov:

1.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistiky akvakultúry členskými štátmi (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Správa o Akčnom pláne pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (2007/2106(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Správa o európskom výskumnom priestore: nových perspektívach (2007/2187(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Správa o Fonde globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (2007/2188(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Správa o politike zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (2007/2112(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Správa o iniciatíve Rakúskej republiky s cieľom prijať rozhodnutie Rady o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Armando França (A6-0507/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) odporúčanie do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0005/2008), ktorú položil Jean-Marie Cavada za výbor LIBE, pre Radu: Každoročná rozprava o pokroku dosiahnutom v roku 2007 v oblasti slobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), ktorú položil Jean-Marie Cavada za výbor LIBE, pre Komisiu: Každoročná rozprava o pokroku dosiahnutom v roku 2007 v oblasti slobody, bezpečnosti a práva (OSBP) (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1), ktorú položil Gerardo Galeote za výbor REGI, pre Komisiu: Európske zoskupenie územnej spolupráce (B6-0008/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Mario Borghezio, o bezpečnosti pri práci a o postupe spoločnosti ThyssenKrupp v Turíne (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey a Adamos Adamou, o reumatických ochoreniach (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase a Maria Petre, o vysielaní televíznych programov s násilným obsahom v čase sledovania televízie deťmi (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried a Hannu Takkula, o bezplatnom vstupe do múzeí pre študentov (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská a Bronisław Geremek, o diskriminácii osôb postihnutých sklerózou multiplex v nových členských štátoch od rozšírenia v roku 2004 (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis a Hannes Swoboda, o znížení poplatkov za udelenie víz občanom Bieloruska (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà a Nicola Zingaretti, o ochrane európskych lekárnikov (0013/2008).


4. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení udeľovania víz;

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz;

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení udeľovania víz;

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb.


5. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na druhej septembrovej schôdzi v roku 2007.


6. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 86, 87, 89/2007 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


7. Európska rómska stratégia (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 16.1.2008 (bod 14 zápisnice zo dňa 16.01.2008).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi a Alfonso Andria za skupinu ALDE, o Európskej stratégii pre Rómov (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0056/2008).

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


8. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, v ktorom privítal včerajšiu ratifikáciu Lisabonskej zmluvy zo strany Slovinska a Malty. Pripomenul, že slovenský parlament odložil hlasovanie o ratifikácii, pričom vyzval slovenských politických predstaviteľov, aby boli zodpovední.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Nigel Farage, aby vzniesol námietky proti sankčnému postupu, ktorý bol oznámený 14. januára 2008 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.01.2008) a ktorý bol uložený v súlade s článkom 147 rokovacieho poriadku proti trinástim poslancom v súvislosti s incidentmi, ktoré sprevádzali slávnostné podpísanie Charty základných práv EÚ v priestoroch Parlamentu dňa 12. 12. 2007 (bod 4 zápisnice zo dňa 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß oznámil, že zo zdravotných dôvodov sa tejto schôdze nemôže zúčastniť.


10. Spor o platnosti voľby poslanca Európskeho parlamentu

Výbor JURI na svojej schôdzi dňa 14. januára 2008 posúdil v súlade s článkom 3 ods. 4 rokovacieho poriadku spor o menovaní Giulietta Chiesu za poslanca Európskeho parlamentu, ktorý predložil Beniamino Donnici. Výbor JURI jednomyseľne zamietol tento spor a potvrdil platnosť voľby Giulietta Chiesu.


11. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od nezávislých poslancov túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy: László Tőkés.

Parlament zamietol žiadosť v EH (66 za, 89 proti, 13 zdržali sa).

(pozri tiež bod 6 zápisnice zo dňa 31.01.2008)


12. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda informoval Parlament, že Výbor pre ústavné veci bol v súlade s článkom 201 ods. 3 rokovacieho poriadku poverený posúdením výkladu článku 19 ods. 1 rokovacieho poriadku. Výbor navrhuje tento výklad:

„Právomoci udelené týmto článkom zahŕňajú právomoc zamedziť nadmernému predkladaniu návrhov ako sú procedurálne námietky, procedurálne návrhy, vysvetlenia hlasovania a žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach či hlasovanie podľa mien, ak je predseda presvedčený o tom, že tieto návrhy sú zjavne zamerané na predlžované a vážne marenie postupov v pléne alebo práv ostatných poslancov, a spôsobia takéto marenie.“

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nespochybní tento výklad pred schválením zápisnice z tohto rokovania, bude sa považovať za prijatý (článok 201 ods. 4 rokovacieho poriadku). V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


13. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu druhej januárovej schôdze (PE 401.014/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 30.1.2008 a 31.1.2008

streda

- žiadosť skupiny GUE/NGL, ktorú schválili ostatné skupiny, aby bolo na program schôdze zaradené vyhlásenie Vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku o situácii v Gaze (ako druhý bod programu schôdze po vyhláseniach Vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie o situácii v Iráne (bod 2 konečného návrhu programu schôdze)).

Parlament žiadosť schválil.

- bola tiež podaná žiadosť, aby rozprava o situácii v Gaze bola ukončená predložením návrhov uznesení.

V rozprave vystúpil Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Lehoty na predloženie návrhov sú:

návrhy uznesenia: streda 13. februára 2008 o 12.00 h;

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločný návrh uznesenia: pondelok 18. februára 2008 o 19.00 h.

Hlasovanie sa bude konať vo štvrtok 21. februára 2008.

štvrtok

- žiadosti o rozpravu týkajúcu sa správy Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (bod 6 konečného návrhu programu schôdze) boli stiahnuté, správa je preto podľa článku 131 zaradená do zajtrajšieho hlasovania.

°
° ° °

- dnešné popoludňajšie rokovanie bude prerušené o 20.30 h, a nie o 20.00 h.

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Daniel Hannan, ktorý spochybnil správnosť výkladu článku 19 ods. 1 rokovacieho poriadku podaného výborom AFCO (bod 12 zápisnice zo dňa 30.01.2008)(Predseda mu odpovedal, že sa rozhodol postúpiť túto záležitosť výboru AFCO preto, aby o nej nerozhodoval sám a aby si zvolil čo najdemokratickejší postup).


14. Situácia v Iráne (rozprava)

Vyhlásenie Vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vyhlásenie Komisie: Situácia v Iráne

Javier Solana (Vysoký splnomocnenec pre SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM a Philip Claeys nezávislý poslanec.


15. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie výboru pre európske záležitosti poľského parlamentu, ktorú viedol Andrzej Grzyb a ktorá bola usadená na čestnej galérii.


16. Situácia v Iráne (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie Vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vyhlásenie Komisie: Situácia v Iráne

Vystúpili títo poslanci: Javier Solana (Vysoký predstaviteľ pre SZBP), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson a Helmut Kuhne.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf a Charles Tannock.

Vystúpili títo poslanci: Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) a Javier Solana.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato za skupinu ALDE, o Iráne (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler a Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, o Iráne (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček a Vicente Miguel Garcés Ramón za skupinu PSE, o Iráne (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Iráne (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu UEN, o Iráne (B6-0057/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


17. Situácia v Pásme Gazy (rozprava)

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vyhlásenie Komisie: Situácia v Pásme Gazy

Javier Solana (Vysoký predstaviteľ pre SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Véronique De Keyser za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Kyriacos Triantaphyllides.

Vystúpili títo poslanci: Benita Ferrero-Waldner a Javier Solana.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 21.2.2008.


18. Systém protiraketovej obrany USA (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Systém protiraketovej obrany USA

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf a Urszula Gacek.

V rozprave vystúpil Janez Lenarčič.

Rozprava sa skončila.


19. Dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber uviedol odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka


Vystúpili títo poslanci: Andrej Vizjak (úradujúci predseda Rady) a Leonard Orban (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Rack za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik a Mairead McGuinness.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrej Vizjak, Leonard Orban a Markus Ferber

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


20. Výsledky konferencie o klimatických zmenách (Bali) (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Výsledky konferencie o klimatických zmenách (Bali)

Janez Podobnik (úradujúci predseda Rady) a Stavros Dimas (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Roger Helmer nezávislý poslanec, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller a Hans-Peter Martin.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău a Agnes Schierhuber.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio a Johannes Blokland, za Dočasný výbor pre klimatické zmeny, o výsledkoch konferencie o zmene klímy na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness a Mihaela Popa.


22. Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu (rozprava)

Správa: Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu [2007/2106(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Evangelia Tzampazi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek a Vladimir Urutchev.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Lambert van Nistelrooij.

Vystúpili títo poslanci: Andris Piebalgs a Fiona Hall.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


23. Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (rozprava)

Správa: Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva [2007/2112(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Catherine Stihler za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos a Neil Parish.

Vystúpili títo poslanci: Joe Borg a Carl Schlyter.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 31.01.2008.


24. Európske zoskupenie územnej spolupráce (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0076/2007/rev.1), ktorú položil Gerardo Galeote za výbor REGI, pre Komisiu: Európske zoskupenie územnej spolupráce (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (autor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Danuta Hübner (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo a Ivo Belet.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Zita Pleštinská.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner.

Rozprava sa skončila.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 401.014/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 hod.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generálny tajomník

Predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia