Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris - Brisele

2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Pārskatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par videi nekaitīgu un energoefektīvu autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 – 2005/0283(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par pamatnostādnēm dalībvalstu nodarbinātības politikai (saskaņā ar EK līguma 128. pantu) (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, ITRE, ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 1/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)0014 - C6-0032/2008 – 2008/2018(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Vienotā TKO regula”) (COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizāciju (COM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (Kodificēta versija) (COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (Kodificēta versija) (COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai …/…/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (Kodificēta versija) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010. gads) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

Juridisks paziņojums - Privātuma politika