Показалец 
Протокол
PDF 195kWORD 111k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 4.Годишен дебат относно напредъка, постигнат в Пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от ДЕС) (разискване)
 5.Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки * (разискване)
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Време за гласуване
  
8.1.Тълкуване на Правилника за дейността на ЕП (член 19, параграф 1)
  
8.2.Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чехия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Статистически данни за аквакултури ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Европейското научноизследователско пространство: нови перспективи (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността ***II (гласуване)
  
8.8.Положението в Иран (гласуване)
  
8.9.Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (гласуване)
  
8.10.План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (гласуване)
  
8.11.Намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов (гласуване)
  
8.12.Европейска стратегия за ромите (гласуване)
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

°
° ° °

Изказа се Daniel Hannan, който се позова на вчерашното си изказване(точка 13 от протокола от 30.01.2008) и отбеляза, че днес тълкуването на член 19, параграф 1 от Правилника за дейността ще бъде предмет на оспорване. (Председателят отговори, че гласуването по съответното тълкуване е предвидено днес за 11:00 ч.).


2. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Преразгледано предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (съгласно член 128 от Договора за ЕО) (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, ITRE, ECON

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)0014 - C6-0032/2008 - 2008/2018(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за директива на Съвета относно идентификацията и регистрацията на прасетата (Кодифицирана версия) (COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за директива на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (Кодифицирана версия) (COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за директива …/…/EО на Европейския парламент и Съвета относно правната защита на компютърните програми (кодифицирана версия) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно сливанията на акционерни дружества (Кодифицирана версия) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM


3. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 20 декември 2007 г.с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното съхранение на метален живак (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Обща позиция, приета от Съвета на 21 януари 2008 г. с оглед приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 01.02.2008.


4. Годишен дебат относно напредъка, постигнат в Пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от ДЕС) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0005/2008) зададен от Jean-Marie Cavada, от името на комисията LIBE, към Съвета: Годишният дебат, проведен през 2007 г., относно постигнатия напредък по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от Договора за ЕС) (B6-0006/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0006/2008) зададен от Jean-Marie Cavada, от името на комисията LIBE, към Комисията: Годишният дебат, проведен през 2007 г., относно постигнатия напредък по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от Договора за ЕС) (B6-0007/2008)

Gérard Deprez, заместващ автора, разви въпроса, изискващ устен отговор.

Dragutin Mate (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса (B6-0006/2008).

Franco Frattini (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса (B6-0007/2008).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, Claudio Fava, от името на групата PSE, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc и Martine Roure.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó и Roselyne Lefrançois.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Jean-Marie Cavada.

Изказаха се: Dragutin Mate, Franco Frattini и Sophia in 't Veld, която поиска от Съвета да предостави писмен отговор на нейните върпоси.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: période de session de mars.


5. Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки * (разискване)

Междинен доклад относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемането на решение на Съвета относно подобряване на сътрудничеството между специалните звена на държавите-членки на Европейския съюз за намеса при кризисни ситуации [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França представи доклада.

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Mihael Brejc, от името на групата PPE-DE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Athanasios Pafilis, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Hubert Pirker и Armando França.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 31.01.2008.


(Заседанието, прекъснато в 10.50 ч., бе възобновено в 11.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

Председателят отхвърли твърденията, направени вчера от Martin Schulz по адрес на Hans-Peter Martin, които последният изобличи, в рамките на едноминутните изказвания (точка 21 от протокола от 30.01.2008).

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят се върна отново към въпроса за назначаването на László Tőkés в Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа (точка 11 от протокола от 30.01.2008 г.) като посочи, че взетото решение е било плод на недоразумение.

Той предложи искането на независимите членове на ЕП да бъде представено отново за одобрение от Парламента и отбеляза, че никой не се противопоставя на процедурата.

Назначаването на László Tőkés беше ратифицирано.


7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание е одобрен.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Тълкуване на Правилника за дейността на ЕП (член 19, параграф 1)

Тълкуване, предложено от комисията AFCO, на член 19, параграф 1 от Правилника за дейността (точка 12 от протокола от 30.01.2008)

(Необходимо е обикновено мнозинство, при присъствието на една трета от членовете на ЕП)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказа се Nigel Farage, от името на групата IND/DEM който, позовавайки се на член 170, параграф 4 от Правилника за дейността, поиска отлагане на гласуването за следващата месечна сесия.

Изказаха се: Martin Schulz, от името на групата PSE, относно гореспоменатото искане, Daniel Hannan и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, като последният осъди казаното от Daniel Hannan и уточни, че ще предложи неговото изключване от групата PPE-DE.

Парламентът отхвърля искането на Nigel Farage.

Тълкуването е одобрено (P6_TA(2008)0024).


8.2. Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чехия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии [COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0025)


8.3. Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия [COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0026)


8.4. Статистически данни за аквакултури ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето от държавите-членки на статистически данни за аквакултури [COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0027)


8.5. Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемането на решение на Съвета относно подобряване на сътрудничеството между специалните звена на държавите-членки на Европейския съюз за намеса при кризисни ситуации [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Armando França (A6-0507/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ИНИЦИАТИВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0028)


8.6. Европейското научноизследователско пространство: нови перспективи (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно Европейско научноизследователско пространство: нови перспективи [2007/2187(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0029)


8.7. Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0030)


8.8. Положението в Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 и B6-0057/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0046/2008

(за замяна на B6-0046/2008, B6-0048/2008 и B6-0057/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Cappato, от името на групата ALDE,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN

Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, също е сред подписалите.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, който отбеляза, че неговата група се присъединява към подписалите предложението за обща резолюция.

приема се (P6_TA(2008)0031)

(Предложенията за резолюции B6-0047/2008, B6-0049/2008 и B6-0054/2008 отпадат.)

Изказвания във връзка с гласуването:

Vytautas Landsbergis представи устни изменения към параграф 6 (прието), параграф 9 (не прието), параграфи 15 и 17 (приети) и 19 (оттеглено) и към съображения В, Ж и С (не приети).

Paulo Casaca предложи устно изменение към изменение 9, което беше прието.

Alejo Vidal-Quadras предложи устно изменение към изменение 3, което беше прието.


8.9. Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0059/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0032)

Изказа се Godfrey Bloom по технически въпрос.


8.10. План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (гласуване)

Доклад по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала [2007/2106(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Fiona Hall (A6-0003/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0033)


8.11. Намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов (гласуване)

Доклад за политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство [2007/2112(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0034)


8.12. Европейска стратегия за ромите (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 и B6-0056/2008

Разискването се състоя на 16.01.2008 (точка 14 от протокола от 16.01.2008).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 16.01.2008 г. (точка 7 от протокола от 30.01.2008).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0050/2008

(за замяна на B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 и B6-0055/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE,

Viktória Mohácsi и Alfonso Andria, от името на групата ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček и Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0035)

(Предложението за резолюция B6-0056/2008 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Roberta Angelilli предложи устно изменение към изменение 9, което беше прието. Изменение 9 впоследсвтие беше отхвърлено.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет: Francesco Ferrari

Делегация за връзки с Иран: Johannes Lebech

Председателят установи, че няма възражения. С това назначенията са ратифицирани.


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Тълкуване на Правилника за дейността (член 19, параграф 1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Доклад Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Доклад Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Доклад Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Доклад Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

Европейска стратегия за ромите (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová и Milan Horáček


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


12. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия REGI

- Договорът за изменение на Договора за създаване на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност (2007/2286(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

комисия EMPL

- Препоръки за прилагане на принципа на равно заплащане за мъжете и жените (2008/2012(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: EMPL

комисия DEVE

- Към една реформирана Световна търговска организация (2007/2184(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: DEVE, ECON


13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 18.02.2008 до 21.02.2008


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 12.20 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Казак, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност