Indeks 
Protokol
PDF 173kWORD 102k
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 4.Årlig drøftelse om fremskridtene inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39) (forhandling)
 5.Samarbejde mellem medlemsstaternes særlige indsatsenheder * (forhandling)
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afstemningstid
  
8.1.Fortolkning af forretningsordenen (artikel 19, stk. 1)
  
8.2.Personkontrol ved EU's ydre grænser og nationale visa ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Personkontrol ved EU's ydre grænser (Schweiz og Liechtenstein) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Statistiske oplysninger om akvakultur ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Samarbejde mellem medlemsstaternes særlige indsatsenheder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Det europæiske forskningsrum (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet ***II (afstemning)
  
8.8.Situationen i Iran (afstemning)
  
8.9.Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (afstemning)
  
8.10.Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)
  
8.11.Uønskede bifangster og udsmid i europæisk fiskeri (afstemning)
  
8.12.En europæisk strategi for romaer (afstemning)
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste møde
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

°
° ° °

Daniel Hannan tog ordet vedrørende sit indlæg aftenen i forvejen (punkt 13 i protokollen af 30.01.2008). Han meddelte, at der samme dag ville blive gjort indsigelse mod fortolkningen af forretningsordenens artikel 19, stk. 1 (Formanden svarede, at der var fastsat en afstemning om denne fortolkning kl. 11.00 samme dag).


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (ifølge EF-traktatens artikel 128) (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, ITRE, ECON

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)0014 - C6-0032/2008 - 2008/2018(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") (KOM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets direktiv om identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets direktiv om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer (Kodificeret udgave) (KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave) (KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM


3. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 20. december 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets fælles holdning af 21. januar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 01.02.2008.


4. Årlig drøftelse om fremskridtene inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39) (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0005/2008) af Jean-Marie Cavada for LIBE til Rådet: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0006/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0006/2008) af Jean-Marie Cavada for LIBE til Kommissionen: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0007/2008)

Gérard Deprez, for forespørgeren, begrundede den mundtlige forespørgsel.

Dragutin Mate (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet (B6-0006/2008).

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet (B6-0007/2008).

Talere: Manfred Weber for PPE-DE-Gruppen, Claudio Fava for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc og Martine Roure.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó og Roselyne Lefrançois.

Jean-Marie Cavada tog ordet efter catch-the-eye-proceduren.

Talere: Dragutin Mate, Franco Frattini og Sophia in 't Veld, som bad Rådet om at svare skriftligt på hendes spørgsmål.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i marts.


5. Samarbejde mellem medlemsstaternes særlige indsatsenheder * (forhandling)

Interimsbetænkning Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França forelagde sin betænkning.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Mihael Brejc for PPE-DE-Gruppen, Bogusław Rogalski for UEN-Gruppen, Athanasios Pafilis for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, Hubert Pirker og Armando França.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 31.01.2008.


(Mødet udsat kl. 10.50 og genoptaget kl. 11.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

Formanden imødegik en række bemærkninger, som Martin Schulz var kommet med den foregående dag under indlæggene af et minuts varighed om Hans-Peter Martin, og som denne havde protesteret mod (punkt 21 i protokollen af 30.01.2008).

6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden kom endnu en gang ind på anmodningen om udnævnelse af László Tőkés til Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa (punkt 11 i protokollen af 30.01.2008) og meddelte, at den afgørelse, der var truffet, bundede i en misforståelse.

Han foreslog at anmodningen fra løsgængerne blev forelagt Parlamentet til godkendelse endnu en gang og fastslog, at der ingen indvendinger var mod denne procedure.

Udnævnelsen af László Tőkés blev ratificeret.


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Fortolkning af forretningsordenen (artikel 19, stk. 1)

AFCO's forslag til fortolkning af forretningsordenens artikel 19, stk. 1 (punkt 12 i protokollen af 30.01.2008)

(Simpelt flertal påkrævet under tilstedeværelse af 1/3 af medlemmerne)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen tog ordet og anmodede i henhold til forretningsordenens artikel 170, stk. 4, om udsættelse af afstemningen til næste mødeperiode.

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen om denne anmodning, Daniel Hannan og Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, som fordømte Daniel Hannans bemærkninger og meddelte, at han ville foreslå, at denne blev ekskluderet af PPE-DE-Gruppen.

Parlamentet forkastede anmodningen fra Nigel Farage.

Fortolkningen godkendtes (P6_TA(2008)0024).


8.2. Personkontrol ved EU's ydre grænser og nationale visa ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område [KOM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0025).


8.3. Personkontrol ved EU's ydre grænser (Schweiz og Liechtenstein) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område [KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0026).


8.4. Statistiske oplysninger om akvakultur ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur [KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0027).


8.5. Samarbejde mellem medlemsstaternes særlige indsatsenheder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Armando França (A6-0507/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

INITIATIV, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0028).


8.6. Det europæiske forskningsrum (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Nye perspektiver på det europæiske forskningsrum [2007/2187(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0029).


8.7. Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0030).


8.8. Situationen i Iran (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 og B6-0057/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0046/2008

(erstatter B6-0046/2008, B6-0048/2008 og B6-0057/2008)

stillet af:

Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck og Marco Cappato for ALDE-Gruppen

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen

Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen havde ligeledes skrevet under.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen tog ordet og meddelte, at hans gruppe tilsluttede sig underskriverne af dette fælles beslutningsforslag.

Vedtaget (P6_TA(2008)0031)

(Forslag til beslutning B6-0047/2008, B6-0049/2008 og B6-0054/2008 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

Vytautas Landsbergis havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt 6 (godkendt), 9 (ikke godkendt), 15, 17 (godkendt) og 19 (taget tilbage) og til betragtning C, H og R (ikke godkendt).

Paulo Casaca havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 9, som var blevet godkendt.

Alejo Vidal-Quadras havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 3, som var blevet godkendt.


8.9. Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0059/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0032)

Godfrey Bloom tog ordet om et spørgsmål af teknisk karakter.


8.10. Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)

Betænkning: Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet [2007/2106(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Fiona Hall (A6-0003/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0033).


8.11. Uønskede bifangster og udsmid i europæisk fiskeri (afstemning)

Betænkning: En politik, der skal reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri [2007/2112(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0034).


8.12. En europæisk strategi for romaer (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 og B6-0056/2008

Forhandlingen havde fundet sted den 16.01.2008 (punkt 14 i protokollen af 16.01.2008).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16.01.2008 (punkt 7 i protokollen af 30.01.2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0050/2008

(erstatter B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 og B6-0055/2008)

stillet af:

Lívia Járóka for PPE-DE-Gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin og Jan Andersson for PSE-Gruppen

Viktória Mohácsi og Alfonso Andria for ALDE-Gruppen

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0035)

(Forslag til beslutning B6-0056/2008 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

- Roberta Angelilli havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 9, som var blevet godkendt . Ændringsforslag 9 blev derefter forkastet.


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Francesco Ferrari

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Johannes Lebech

Formanden konstaterede, at der ikke var gjort indsigelse. Disse udnævnelser blev derfor betragtet som godkendt.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Fortolkning af forretningsordenen (artikel 19, stk. 1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Betænkning: Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Betænkning: Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Betænkning: Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

En europæisk strategi for romaer (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová og Milan Horáček.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

REGI

- Traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (2007/2286(INI))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

EMPL

- Henstillinger om anvendelsen af princippet om ligeløn for mænd og kvinder (2008/2012(INI))
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: EMPL

DEVE

- Mod en reformeret verdenshandelsorganisation (2007/2184(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE, ECON.


13. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 18.02.2008 - 21.02.2008.


15. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik