Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 170kWORD 102k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 4.Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 39) (arutelu)
 5.Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (arutelu)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Kodukorra tõlgendamine (artikli 19 lõige 1)
  
8.2.Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud korra kehtestamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Vesiviljeluse statistika ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.5.Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.6.Euroopa teadusruum: uued perspektiivid (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.7.Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II (hääletus)
  
8.8.Olukord Iraanis (hääletus)
  
8.9.Kliimamuutuste konverentsi tulemused (Bali) (hääletus)
  
8.10.Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine (hääletus)
  
8.11.Soovimatu kaaspüügi vähendamine ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimine Euroopa kalanduses (hääletus)
  
8.12.Romisid käsitlev Euroopa strateegia (hääletus)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

°
° ° °

Sõna võttis Daniel Hannan, kes pöördus tagasi oma eelmise õhtu sõnavõtu juurde (30.01.2008protokoll punkt 13) ja teatas, et täna vaidlustatakse kodukorra artikli 19 lõike 1 tõlgendamine (asepresident vastas talle, et hääletus tõlgendamise üle toimub täna kell 11.00).


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta, mis põhinevad EÜ asutamislepingu artiklil 128 (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, ITRE, ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2008 – III jagu – Komisjon (SEK(2008)0014 - C6-0032/2008 - 2008/2018(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv .../…/EÜ, arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kohta (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM


3. Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu 21. jaanuari 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab järgmisel päeval, 01.02.2008.


4. Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 39) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0005/2008), mille esitas(id) Jean-Marie Cavada LIBE komisjoni nimel nõukogule: 2007. aasta arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala rakendamise edusammude kohta (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) (B6-0006/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0006/2008), mille esitas(id) Jean-Marie Cavada LIBE komisjoni nimel komisjonile: 2007. aasta arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala rakendamise edusammude kohta (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) (B6-0007/2008)

Autori asendaja Gérard Deprez esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Dragutin Mate (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele (B6-0006/2008).

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele (B6-0007/2008).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE-DE nimel, Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc ja Martine Roure.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó ja Roselyne Lefrançois.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jean-Marie Cavada.

Sõna võtsid Dragutin Mate, Franco Frattini ja Sophia in 't Veld, kes nõudis nõukogult oma küsimustele kirjalikku vastust.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: märtsi osaistungjärgul.


5. Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (arutelu)

Vahearuanne Austria Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu liikmesriikide eriüksuste koostöö parandamise kohta kriisiolukordades [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França tutvustas raportit.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mihael Brejc fraktsiooni PPE-DE nimel, Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel, Athanasios Pafilis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker ja Armando França.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.01.2008protokoll punkt 8.5.


(Istung katkestati kell 10.50 ja jätkus kell 11.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

Parlamendi president lükkas ümber Martin Schulzi eilsed märkused Hans-Peter Martini vastu, mille viimane üheminutiliste sõnavõttude käigus ka ise ümber lükkas (30.01.2008protokoll punkt 21).

6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President pöördus tagasi taotluse juurde nimetada László Tőkés delegatsiooni Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks liikmeks (30.01.2008protokoll punkt 11) ning teatas, et otsus tehti arusaamatuse tulemusel.

President tegi ettepaneku esitada fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete taotlus uuesti parlamendile kinnitamiseks ja tõdes, et sellele vastuväiteid ei olnud.

László Tőkési ametissenimetamine kinnitati.


7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


8.1. Kodukorra tõlgendamine (artikli 19 lõige 1)

AFCO komisjoni ettepanek kodukorra artikli 19 lõike 1 tõlgendamise kohta (30.01.2008protokoll punkt 12).

(Antud häälte enamus kolmandiku parlamendiliikmete osavõtul)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Sõna võttis Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, kes taotles kodukorra artikli 170 lõikele 4 tuginedes hääletuse edasilükkamist järgmisele osaistungjärgule.

Sõna võtsid selle taotluse kohta Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Daniel Hannan ja Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, neist viimane mõistis hukka Daniel Hannani sõnavõtu ja teatas, et teeb ettepaneku tema väljaarvamiseks fraktsioonist PPE-DE.

Parlament lükkas Nigel Farage'i taotluse tagasi.

Tõlgendus kiideti heaks (P6_TA(2008)0024).


8.2. Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud korra kehtestamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks [KOM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0025)


8.3. Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumist läbisõiduks [KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0026)


8.4. Vesiviljeluse statistika ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta [KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0027)


8.5. Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Austria Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu liikmesriikide eriüksuste koostöö parandamise kohta kriisiolukordades [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Armando França (A6-0507/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ALGATUS, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0028)


8.6. Euroopa teadusruum: uued perspektiivid (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa teadusruumi uute perspektiivide kohta [2007/2187(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0029)


8.7. Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2008)0030)


8.8. Olukord Iraanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 ja B6-0057/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0046/2008

(asendades B6-0046/2008, B6-0048/2008 ja B6-0057/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel

Alla kirjutas ka Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel.

Sõna võttis José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, kes märkis, et ka tema fraktsioon kirjutab sellele resolutsiooni ühisettepanekule alla.

Vastu võetud (P6_TA(2008)0031)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0047/2008, B6-0049/2008 ja B6-0054/2008 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Vytautas Landsbergis esitas suulised muudatusettepanekud lõigete 6 (võeti vastu), 9 (lükati tagasi), 15, 17 (võeti vastu) ja 19 (võeti tagasi) ning põhjenduste C, H ja R (lükati tagasi) kohta.

Paulo Casaca esitas muudatusettepaneku nr 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Alejo Vidal-Quadras esitas muudatusettepaneku nr 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.9. Kliimamuutuste konverentsi tulemused (Bali) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0059/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0032)

Sõna võttis Godfrey Bloom tehnilises küsimuses.


8.10. Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine (hääletus)

Raport energiatõhususe tegevuskava kohta: potentsiaali realiseerimine [2007/2106(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Fiona Hall (A6-0003/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0033)


8.11. Soovimatu kaaspüügi vähendamine ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimine Euroopa kalanduses (hääletus)

Raport soovimatu kaaspüügi vähendamise ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimise poliitika kohta Euroopa kalanduses [2007/2112(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0034)


8.12. Romisid käsitlev Euroopa strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 ja B6-0056/2008

Arutelu toimus 16.01.2008 (16.01.2008protokoll punkt 14).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 16.1.2008 (30.01.2008protokoll punkt 7).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0050/2008

(asendades B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 ja B6-0055/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lívia Járóka fraktsiooni PPE-DE nimel,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson fraktsiooni PSE nimel,

Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria fraktsiooni ALDE nimel,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0035)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0056/2008 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Roberta Angelilli esitas muudatusettepaneku nr 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu. Seetõttu lükati muudatusettepanek nr 9 a tagasi.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Francesco Ferrari

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Johannes Lebech

Asepresident märkis, et vastuväiteid ei ole. Seega loetakse ametissenimetamised kinnitatuks.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra tõlgendamine (artikli 19 lõige 1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Raport: Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Raport: Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Kliimamuutuste konverentsi tulemused (Bali) (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Raport: Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Raport: Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

Romisid käsitlev Euroopa strateegia (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová ja Milan Horáček


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

REGI komisjon

- Lissaboni leping (2007/2286(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

EMPL komisjon

- Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (2008/2012(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: EMPL

DEVE komisjon

- Reformitud Maailma Kaubandusorganisatsiooni suunas (2007/2184(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, ECON


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 18.02.2008 kuni 21.02.2008.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika