Indekss 
Protokols
PDF 175kWORD 101k
Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 4.Ikgadējā apspriede par brīvības, drošības un tiesiskuma telpā panākto progresu (ES līguma 2. un 3. pants) (debates)
 5.Sadarbība starp dalībvalstu īpašajām intervences vienībām * (debates)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Reglamenta interpretācija (19. panta 1. punkts)
  
8.2.Vienkāršots režīms personu kontrolei uz Eiropas Savienības ārējām robežām ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.3.Vienkāršots režīms personu kontrolei uz Eiropas Savienības ārējām robežām (Šveice un Lihtenšteina) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Statistika par akvakultūru ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.5.Sadarbība starp dalībvalstu īpašajām intervences vienībām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.6.Eiropas Pētniecības telpa: jaunas perspektīvas (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.7.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***II (balsošana)
  
8.8.Stāvoklis Irānā (balsošana)
  
8.9.Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (balsošana)
  
8.10.Energoefektivitātes rīcības plāns - potenciāla izmantošana (balsošana)
  
8.11.Politika nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (balsošana)
  
8.12.Eiropas stratēģija par romu stāvokli (balsošana)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

°
° ° °

Uzstājās Daniel Hannan, kurš atgriezās pie savas vakardienas uzstāšanās (2008. gada 30. janvāra protokola 13. punkts) un norādīja, ka šodien tiks apstrīdēta Reglamenta 19. panta 1.punkta interpretācija (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka balsojums par šo interpretāciju paredzēts šodien plkst. 11.00).


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Pārskatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par videi nekaitīgu un energoefektīvu autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 – 2005/0283(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par pamatnostādnēm dalībvalstu nodarbinātības politikai (saskaņā ar EK līguma 128. pantu) (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, ITRE, ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 1/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)0014 - C6-0032/2008 – 2008/2018(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Vienotā TKO regula”) (COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizāciju (COM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (Kodificēta versija) (COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (Kodificēta versija) (COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai …/…/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (Kodificēta versija) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010. gads) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM


3. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2007. gada 20. decembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes 2008. gada 21. janvāra Kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2008. gada 1. februārī.


4. Ikgadējā apspriede par brīvības, drošības un tiesiskuma telpā panākto progresu (ES līguma 2. un 3. pants) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0005/2008), ko uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Padomei: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0006/2008).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0006/2008), ko uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Komisijai: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0007/2008).

Gérard Deprez, pārstāvot autoru, ierosināja mutisku jautājumu.

Dragutin Mate (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu (B6-0006/2008).

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu (B6-0007/2008).

Uzstājās Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā, Claudio Fava PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc un Martine Roure.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó un Roselyne Lefrançois.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Jean-Marie Cavada.

Uzstājās Dragutin Mate, Franco Frattini un Sophia in 't Veld, kas lūdza Padomi sniegt rakstisku atbildi uz viņas jautājumiem.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: marta sesijā.


5. Sadarbība starp dalībvalstu īpašajām intervences vienībām * (debates)

Pagaidu ziņojums par Austrijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Armando França (A6-0507/2007).

Armando França iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Mihael Brejc PPE-DE grupas vārdā, Bogusław Rogalski UEN grupas vārdā, Athanasios Pafilis GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Hubert Pirker un Armando França.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 31. janvāra protokola 8.5. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.50 un atsākta plkst. 11.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

Sēdes vadītājs apstrīdēja noteiktus Martin Schulz paziņojumus pret Hans-Peter Martin, kurš tos nosodīja vienas minūtes runas laikā (2008. gada 30. janvāra protokola 21. punkts).

6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs atgriezās pie pieprasījuma László Tőkés iecelt amatā Delegācijā sadarbībai ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm (2008. gada 30. janvāra protokola 11. punkts), norādot, ka šāds lēmums tika pieņemts pārpratuma pēc.

Viņš ierosināja pie politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem pieprasījumu apstiprināšanai Parlamentā iesniegt no jauna un konstatēja, ka pret šo ierosinājumu nav iebildumu.

László Tőkés iecelšana ir ratificēta.


7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Reglamenta interpretācija (19. panta 1. punkts)

AFCO ierosinātā interpretācija Reglamenta 19. panta 1. punktam (2008. gada 30. janvāra protokola 12. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums un sēžu zālē viena trešā daļa no deputātiem)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Uzstājās Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, kurš, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu, prasīja atlikt balsošanu uz nākamo sesiju.

Uzstājās Martin Schulz PSE grupas vārdā par šo pieprasījumu, Daniel Hannan un Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, kurš pauda nosodījumu par Daniel Hannan izteikumiem un ierosināja izslēgt viņu no PPE-DE grupas.

Parlaments noraidīja Nigel Farage pieprasījumu.

Interpretācija ir apstiprināta (P6_TA(2008)0024).


8.2. Vienkāršots režīms personu kontrolei uz Eiropas Savienības ārējām robežām ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Bulgārija, Čehijas Republika, Kipra, Ungārija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām [COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michael Cashman (A6-0511/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0025).


8.3. Vienkāršots režīms personu kontrolei uz Eiropas Savienības ārējām robežām (Šveice un Lihtenšteina) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā [COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0026).


8.4. Statistika par akvakultūru ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru [COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Philippe Morillon (A6-0001/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0027).


8.5. Sadarbība starp dalībvalstu īpašajām intervences vienībām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Austrijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Armando França (A6-0507/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

INICIATĪVA, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0028).


8.6. Eiropas Pētniecības telpa: jaunas perspektīvas (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pētniecības telpu: jaunas perspektīvas [2007/2187(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Umberto Guidoni (A6-0005/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0029).


8.7. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A6-0505/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2008)0030).


8.8. Stāvoklis Irānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 un B6-0057/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0046/2008

(aizstāj B6-0046/2008, B6-0048/2008 un B6-0057/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck un Marco Cappato ALDE grupas vārdā,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā.

Parakstījusies ir arī Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, kurš norādīja, ka arī viņa grupa pievienojas šī kopīgās rezolūcijas priekšlikuma parakstītājiem.

Pieņemts (P6_TA(2008)0031).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0047/2008, B6-0049/2008 un B6-0054/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

Vytautas Landsbergis ierosināja mutisku grozījumu 6. punktam (iekļāva), 9. punktam (neiekļāva), 15., 17. punktam (iekļāva) un 19. punktam (atsauca) un C, H un R apsvērumiem (neiekļāva).

Paulo Casaca ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 9, un to iekļāva.

Alejo Vidal-Quadras ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3, un to iekļāva.


8.9. Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0059/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0032).

Uzstājās Godfrey Bloom par tehnisku jautājumu.


8.10. Energoefektivitātes rīcības plāns - potenciāla izmantošana (balsošana)

Ziņojums par energoefektivitātes rīcības plānu - potenciāla izmantošana [2007/2106(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Fiona Hall (A6-0003/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0033).


8.11. Politika nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (balsošana)

Ziņojums par politiku nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā [2007/2112(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carl Schlyter (A6-0495/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0034).


8.12. Eiropas stratēģija par romu stāvokli (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 un B6-0056/2008.

Debates notika 2008. gada 16. janvārī (2008. gada 16. janvāra protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumus paziņoja 2008. gada 16. janvārī (2008. gada 30. janvāra protokola 7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0050/2008

(aizstāj B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 un B6-0055/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Lívia Járóka PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin un Jan Andersson PSE grupas vārdā,

Viktória Mohácsi un Alfonso Andria ALDE grupas vārdā,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček un Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0035).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0056/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Roberta Angelilli ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 9, un to iekļāva. Tādējādi grozījums Nr. 9 tika noraidīts.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

Delegācija attiecībām ar Palestīnas Likumdošanas padomi: Francesco Ferrari.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Johannes Lebech.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka iebildumi nav iesniegti. Šo deputātu iecelšana ir ratificēta.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Reglamenta interpretācija (19. panta 1. punkts): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin.

Armando França ziņojums - A6-0507/2007: Syed Kamall.

Markus Ferber ziņojums - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris.

Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (B6-0059/2008): Zuzana Roithová.

Fiona Hall ziņojums - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris.

Carl Schlyter ziņojums - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris.

Eiropas stratēģija par romu stāvokli (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová un Milan Horáček.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

REGI komiteja

- Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (2007/2286(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

EMPL komiteja

- Ieteikumi, kā piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem (2008/2012(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: EMPL

DEVE komiteja

- Gatavojoties Pasaules Tirdzniecības organizācijas reformai (2007/2184(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, ECON


13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2008. gada 18. februārim līdz 2008. gada 21. februārim.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika