Index 
Protokoll
PDF 174kWORD 104k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 4.Årlig debatt om framsteg som gjorts på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (debatt)
 5.Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (debatt)
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  8.1.Tolkning av arbetsordningen (artikel 19.1)
  8.2.Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Statistik över vattenbruket ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II (omröstning)
  8.8.Situationen i Iran (omröstning)
  8.9.Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (omröstning)
  8.10.Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (omröstning)
  8.11.En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske (omröstning)
  8.12.En europeisk strategi för romer (omröstning)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

°
° ° °

Talare: Daniel Hannan som återkom till sitt anförande under gårdagen (punkt 13 i protokollet av den 30.01.2008). Han meddelade att tolkningen av artikel 19.1 i arbetsordningen skulle bestridas samma dag. (Talmannen svarade att man skulle rösta om tolkningen kl. 11.00).


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (enligt artikel 128 i EG-fördraget) (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, ITRE, ECON

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2008)0014 - C6-0032/2008 - 2008/2018(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (KOM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond (KOM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets direktiv om identifikation och registrering av svin (kodifierad version) (KOM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets direktiv om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (kodifierad version) (KOM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version) (KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM


3. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 20 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 21 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 01.02.2008.


4. Årlig debatt om framsteg som gjorts på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (debatt)

Muntlig fråga (O-0005/2008) från Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till rådet: Årlig diskussion 2007 om framsteg inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (B6-0006/2008)

Muntlig fråga (O-0006/2008) från Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till kommissionen: 2007 års debatt om framstegen inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (B6-0007/2008)

Gérard Deprez, som ersatte frågeställaren, utvecklade den muntliga frågan.

Dragutin Mate (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan (B6-0006/2008).

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan (B6-0007/2008).

Talare: Manfred Weber för PPE-DE-gruppen, Claudio Fava för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc och Martine Roure.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó och Roselyne Lefrançois.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jean-Marie Cavada.

Talare: Dragutin Mate, Franco Frattini och Sophia in 't Veld, som bad rådet lämna ett skriftligt svar på deras frågor.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: période de session de mars.


5. Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (debatt)

Interimsbetänkande om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Mihael Brejc för PPE-DE-gruppen, Bogusław Rogalski för UEN-gruppen, Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Hubert Pirker och Armando França.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 31.01.2008.


(Sammanträdet avbröts kl. 10.50 och återupptogs kl. 11.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

Talmannen tillbakavisar vissa kommentarer som Martin Schulz dagen innan riktat mot Hans-Peter Martin och som denne dementerat under anförandena på en minut (punkt 21 i protokollet av den 30.01.2008).

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen återkom till begäran om att utnämna László Tőkés till delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa (punkt 11 i protokollet av den 30.01.2008) och meddelade att ett missförstånd skett då beslutet fattades.

Han föreslog att de grupplösas begäran på nytt skulle läggas fram för godkännande i parlamentet och konstaterade att ingen motsatte sig detta förfarande.

Utnämningen av László Tőkés godkändes.


7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form och kan konsulteras på Europarl.


8.1. Tolkning av arbetsordningen (artikel 19.1)

Tolkningen av artikel 19.1 i arbetsordningen hade lagts fram av utskottet AFCO (punkt 12 i protokollet av den 30.01.2008)

(Enkel majoritet erfordrades med en tredjedel av ledamöterna närvarande)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Talare: Nigel Farage för IND/DEM-gruppen som med hänvisning till artikel 170.4 i arbetsordningen krävde att omröstningen skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod.

Talare: Martin Schulz för PSE-gruppen, om denna begäran. Daniel Hannan och Joseph Daul för PPE-DE-gruppen. Daul tillbakavisade Daniel Hannans förslag. Samtidigt preciserade han att han ämnade föreslå att denne skulle uteslutas ur PPE-DE-gruppen.

Parlamentet förkastade Nigel Farages begäran.

Tolkningen godkändes (P6_TA(2008)0024).


8.2. Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier [KOM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0025)


8.3. Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 896/2006/EG om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av ett unilateralt erkännande av medlemsstaterna av vissa uppehållstillstånd utfärdade av Schweiz och Liechtenstein för genomresa via deras territorier [KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0026)


8.4. Statistik över vattenbruket ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna [KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0027)


8.5. Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Armando França (A6-0507/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

INITIATIV, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0028)


8.6. Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter [2007/2187(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0029)


8.7. Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2008)0030)


8.8. Situationen i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 och B6-0057/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0046/2008

(ersätter B6-0046/2008, B6-0048/2008 och B6-0057/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marco Cappato för ALDE-gruppen,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen

Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, hade också undertecknat resolutionsförslaget.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, som meddelade att hans grupp också ville underteckna detta förslag till gemensam resolution.

Antogs (P6_TA(2008)0031)

(Resolutionsförslagen B6-0047/2008, B6-0049/2008 och B6-0054/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Vytautas Landsbergis lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 6 (beaktades), 9 (beaktades inte), 15, 17 (beaktades) och 19 (drogs tillbaka) samt till skäl C, H och R (beaktades inte).

Paulo Casaca lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 9 som beaktades.

Alejo Vidal-Quadras lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3 som beaktades.


8.9. Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0059/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0032)

Talare: Godfrey Bloom yttrade sig om en teknisk fråga.


8.10. Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (omröstning)

Betänkande om en handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna [2007/2106(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Fiona Hall (A6-0003/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0033)


8.11. En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske (omröstning)

Betänkande om en politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske [2007/2112(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0034)


8.12. En europeisk strategi för romer (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 och B6-0056/2008

Debatten hölls den 16.01.2008 (punkt 14 i protokollet av den 16.01.2008).

Presentationen av förslagen till resolutioner hade ägt rum den 16.01.2008 (punkt 7 i protokollet av den 30.01.2008).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0050/2008

(ersätter B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 och B6-0055/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin och Jan Andersson för PSE-gruppen,

Viktória Mohácsi och Alfonso Andria för ALDE-gruppen,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0035)

(Resolutionsförslag B6-0056/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Roberta Angelilli lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 9 som beaktades. Ändringsförslag 9 förkastades därefter.


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

ALDE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Francesco Ferrari

delegationen för förbindelserna med Iran: Johannes Lebech

Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar. Dessa utnämningar godkändes därmed.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Tolkning av arbetsordningen (artikel 19.1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Betänkande Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Betänkande Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Betänkande Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Betänkande Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

En europeisk strategi för romer (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová och Milan Horáček


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet REGI

- Fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2007/2286(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

utskottet EMPL

- Rekommendationer om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (2008/2012(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: EMPL

utskottet DEVE

- Mot en reformerad världshandelsorganisation (2007/2184(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, ECON


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 18.02.200821.02.2008.


15. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy