Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 февруари 2008 г. - Страсбург

9. Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише във вторник следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (03697/2007/LEX - C6-0072/2008 - 2005/0228(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (03605/2008/LEX - C6-0071/2008 - 2006/0196(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (03665/2007/LEX - C6-0070/2008 - 2005/0032(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (03645/2007/LEX - C6-0069/2008 - 2007/0038(COD))

Правна информация - Политика за поверителност