Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. veebruar 2008 - Strasbourg

9. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (03697/2007/LEX - C6-0072/2008 - 2005/0228(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (03605/2008/LEX - C6-0071/2008 - 2006/0196(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (03665/2007/LEX - C6-0070/2008 - 2005/0032(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (03645/2007/LEX - C6-0069/2008 - 2007/0038(COD))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika