Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 februari 2008 - Straatsburg

9. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dinsdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 68 van het Reglement:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (03697/2007/LEX - C6-0072/2008 - 2005/0228(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (03605/2008/LEX - C6-0071/2008 - 2006/0196(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad (03665/2007/LEX - C6-0070/2008 - 2005/0032(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (03645/2007/LEX - C6-0069/2008 - 2007/0038(COD))

Juridische mededeling - Privacybeleid