Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0206(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0021/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0021/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0045

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

6.10. Ειδικός φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0045)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου