Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Έκθεση Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Έκθεση Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Έκθεση Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου