Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

9. Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή του Fredrik Reinfeldt, Πρωθυπουργού της Σουηδίας, μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση για να παρουσιάζει τη συζήτηση και καλωσορίζει επίσης τον Siméon Saxecobourgotski, πρώην Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Παρεμβαίνει ο Fredrik Reinfeldt, Πρωθυπουργός της Σουηδίας.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing και Toomas Savi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

Παρεμβαίνει ο Fredrik Reinfeldt.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter σχετικά με τη διεξαγωγή της δαδικασίας «catch the eye».

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου