Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0029/2008

Συζήτηση :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

11. Στρατηγική της Λισαβόνας - Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγική της Λισαβόνας

Έκθεση σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Οι Žiga Turk (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Η Margarita Starkevičiūtė παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour και Anne Van Lancker.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Μαργαρίτης Σχοινάς, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik και Reinhard Rack.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender και Emanuel Jardim Fernandes.

Παρεμβαίνουν οι Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia και Margarita Starkevičiūtė.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen και Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2008 σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen και Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Συμβούλιο του 2008 όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας (B6-0076/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.02.2008 και σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.02.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου