Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0010/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 39 (Anne E. Jensen): Αξιολόγηση αεροσκαφών από την EASA.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Anne E. Jensen και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 40 (Jörg Leichtfried): Διαφάνεια στους μισθούς διαχειριστών.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Έργα διάνοιξης υπόγειας σήραγγας για την εξυπηρέτηση του τρένου μεγάλης ταχύτητας πλησίον του ναού της Σαγράδα Φαμίλια.

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση των Cristina Gutiérrez-Cortines και Maria Badia i Cutchet.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 42 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Συμπερίληψη της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας στον ευρωπαικό δείκτη γλωσσικών γνώσεων.

Ο Leonard Orban (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μανώλη Μαυρομμάτη και Bernd Posselt.

Ερώτηση 43 (Bernd Posselt): Ενίσχυση των γλωσσικών μειονοτήτων.

Ο Leonard Orban απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 44 (Seán Ó Neachtain): Λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στην Ευρώπη.

Ο Leonard Orban απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Ó Neachtain και Mairead McGuinness.

Στην ερώτηση 45 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Παρεμβαίνει ο Evgeni Kirilov σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 46 (Claude Moraes): Κεφάλαια Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μειονοτικές Ομάδες.

Η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 47 (Jim Higgins): Περιφερειακή χρηματοδότηση από την ΕΕ της Ιρλανδίας κατά την περίοδο 2007-2013.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jim Higgins.

Ερώτηση 48 (Brian Crowley): Στήριξη της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις του Seán Ó Neachtain (αναπληρωτή συντάκτη) και του Jim Higgins.

Ερώτηση 49 (David Martin): Χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του David Martin.

Στις ερωτήσεις 50 έως 54 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 55 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Σύσταση Αρχής για την Ευρωπαϊκή Αγορά Τηλεπικοινωνιών.

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 56 (Giovanna Corda): Πρόσβαση όλων των πολιτών στο Διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα στα κράτη μέλη.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Giovanna Corda.

Ερώτηση 57 (Gay Mitchell): Ασφάλεια του διαδικτύου.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Mairead McGuinness.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου