Seznam 
Zápis
PDF 215kWORD 166k
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Sitauce v Gaze (předložené návrhy usnesení)
 5.Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I – Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I – Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I – Označování bezpečnosti spotřebního zboží (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Potlačení vysokofrekvenčního rušení zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Spotřební daň z tabákových výrobků (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Žádost o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Celní kodex Společenství ***II (hlasování)
  
6.15.Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I (hlasování)
  
6.16.Transparentnost ve finančních záležitostech (hlasování)
  
6.17.Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 2005–2006 (hlasování)
  
6.18.Faktory, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů (hlasování)
  
6.19.Strategie EU pro zlepšení přístupu evropských společností na trhy (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Rozprava o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Lisabonská strategie – Hlavní směry hospodářských politik 2008 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Strategie EU pro Střední Asii (rozprava)
 14.Pořad jednání příštího zasedání
 15.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracovaní znění) (KOM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AGRI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (KOM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění) (KOM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Text s významem pro EHP) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006 (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) (KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PECH

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění) (KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PECH

- Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

2) od poslanců

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

- Vladimír Železný o požadavku na konsolidovanou verzi Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (0016/2008).


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Východní Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis a Jules Maaten za skupinu ALDE o Východním Timoru (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o Východním Timoru (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o Východním Timoru (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu UEN o Východním Timoru (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Východním Timoru (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Východním Timoru (B6-0095/2008)

II. Bělorusko

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis a Jules Maaten za skupinu ALDE o situaci v Bělorusku (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Bělorusku (B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis a Genowefa Grabowska za skupinu PSE o Bělorusku (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski a Inese Vaidere za skupinu UEN o situaci v Bělorusku (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Bělorusku (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o porušování lidských práv v Bělorusku (B6-0098/2008)

III. Severní Kivu (Demokratická republika Kongo)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon a Claire Gibault za skupinu ALDE o Nord-Kivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o Nord-Kivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE o Nord-Kivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski a Konrad Szymański za skupinu UEN o Nord-Kivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o Nord-Kivu (Demokratická republika Kongo) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Nord-Kivu (B6-0097/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Sitauce v Gaze (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 30.1.2008 (bod 17 zápisu ze dne 30.01.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE o situaci v Gaze (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN o situaci v Gaze (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE o situaci v pásmu Gazy (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira a Béatrice Patrie za skupinu PSE o situaci v Gaze (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE o situaci v Gaze (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL o Gaze (B6-0072/2008).

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 21.02.2008.


5. Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I – Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I – Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I – Označování bezpečnosti spotřebního zboží (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh [KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: André Brie (A6-0491/2007)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropskéhoparlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh [KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES [KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0009/2008), kterou pokládá Arlene McCarthy za výbor IMCO, Komisi: Označení bezpečnosti na spotřebních výrobcích (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose a Alexander Stubb uvedli zprávy

Arlene McCarthy rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Andrej Vizjak (úřadující předseda Rady) a Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Helmuth Markov (navrhovatel výboru INTA), Peter Liese (navrhovatel výboru ENVI), Karin Scheele (navrhovatelka výboru ENVI), Jan Březina (navrhovatel výboru ITRE), John Purvis (navrhovatel výboru ITRE), Jacques Toubon (navrhovatel výboru JURI), Othmar Karas (navrhovatel výboru JURI), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders a Zdzisław Zbigniew Podkański.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber a Bernadette Vergnaud.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Agnes Schierhuber a Bogdan Golik.

Vystoupili: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose a Alexander Stubb.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 21.02.2008, bod 4.3 zápisu ze dne 21.02.2008 a bod 4.4 zápisu ze dne 21.02.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupil Daniel Hannan, který se předsedovi a plénu omluvil za výroky, které pronesl na plenárním zasedání dne 31. 1. 2008 (bod 1 zápisu ze dne 31.01.2008) (předseda vzal omluvu na vědomí).


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [15061/2007 – KOM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0036)

Parlament proto vyslovil souhlas.


6.2. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0037)

Parlament proto vyslovil souhlas.


6.3. Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) – (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Jan Andersson (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0038)


6.4. Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) [KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Hans-Peter Mayer (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0039)


6.5. Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinných štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (kodifikované znění) [KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0040)


6.6. Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o svítilnách zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) [KOM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0041)


6.7. Potlačení vysokofrekvenčního rušení zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) [KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0042)


6.8. Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) [KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0043)


6.9. Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění) [KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0044)


6.10. Spotřební daň z tabákových výrobků (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) [KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0045)


6.11. Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu [KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0046)


6.12. Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy [2007/2155(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0047)


6.13. Žádost o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0048)


6.14. Celní kodex Společenství ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) [11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0049)


6.15. Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů [KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0050)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0050)


6.16. Transparentnost ve finančních záležitostech (hlasování)

Zpráva o transparentnosti ve finančních záležitostech [2007/2141(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0051)


6.17. Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 2005–2006 (hlasování)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 2005–2006 [2006/2268(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0052)


6.18. Faktory, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě o faktorech, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů [2006/2092(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH DOPORUČENÍ

zamítnut


6.19. Strategie EU pro zlepšení přístupu evropských společností na trhy (hlasování)

Zpráva o strategii EU pro zlepšení přístupu evropských společností na trhy [2007/2185(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0053)

K hlasování vystoupili:

Ignasi Guardans Cambó (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 35, který byl vzat v potaz.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Zpráva Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Zpráva Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Zpráva Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Ruth Hieronymi – A6-0512/2007.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:40, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

9. Rozprava o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava o budoucnosti Evropy za účasti švédského ministerského předsedy Fredrika Reinfeldta, člena Evropské rady.

Předseda učinil krátké prohlášení, ve kterém uvedl rozpravu, a rovněž přivítal bývalého ministerského předsedu Bulharska, Simeona Saxe-Coburga, který je usazen na galerii pro hosty.

Vystoupil Fredrik Reinfeldt, švédský ministerský předseda.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen nezařazený, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing a Toomas Savi.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská a Ioannis Varvitsiotis.

Vystoupil Fredrik Reinfeldt.

Vystoupil Carl Schlyter k průběhu postupu „catch the eye“.

Rozprava je uzavřena.


10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

11. Lisabonská strategie – Hlavní směry hospodářských politik 2008 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Lisabonská strategie

Zpráva o integrovaných hlavních směrech pro růst a zaměstnanost (část: obecné hlavní směry pro hospodářské politiky členských států a Společenství): zahájení nového cyklu (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (úřadující předseda Rady), Günter Verheugen (místopředseda Komise) a Joaquín Almunia (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Margarita Starkevičiūtė uvedla zprávu.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour a Anne Van Lancker.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik a Reinhard Rack.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystoupili: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia a Margarita Starkevičiūtė.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL o příspěvku pro jarní zasedání Rady v roce 2008 ohledně Lisabonské strategie (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen a Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann a Edit Herczog za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN o příspěvku pro jarní zasedání Rady 2008 ohledně Lisabonské strategie (B6-0076/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 20.02.2008 a bod 4.4 zápisu ze dne 20.02.2008.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:00, pokračovalo v 21:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0010/2008).

První část

Otázka 39 (Anne E. Jensen): Hodnocení letové způsobilosti Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

Otázka a a doplňující otázky: Anne E. Jensen a Jörg Leichtfried. Odpověď: Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Otázka 40 (Jörg Leichtfried): Transparentnost ve věci odměn pracovníků ve vedoucím postavení v podniku.

Otázka a doplňující otázka: Jörg Leichtfried. Odpověď: Charlie McCreevy (člen Komise).

Otázka 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Podzemní vedení železniční trati vysokorychlostního vlaku v blízkosti katedrály Svaté rodiny.

Otázka a a doplňující otázky: Cristina Gutiérrez-Cortines a Maria Badia i Cutchet. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Druhá část

Otázka 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Začlenění staré řečtiny a latiny do evropského ukazatele jazykových znalostí.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis a Bernd Posselt. Odpověď: Leonard Orban (člen Komise).

Otázka 43 (Bernd Posselt): Podpora jazykových menšin.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Leonard Orban.

Otázka 44 (Seán Ó Neachtain): Málo rozšířené jazyky v Evropě.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain a Mairead McGuinness. Odpověď: Leonard Orban.

Autor otázky 45 obdrží písemnou odpověď.

Vystoupil Evgeni Kirilov k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 46 (Claude Moraes): Rozvojové fondy a menšiny.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Danuta Hübner (členka Komise).

Otázka 47 (Jim Higgins): Finanční prostředky z regionálních fondů EU určené Irsku na období 2007–2013.

Otázka a doplňující otázka: Jim Higgins. Odpověď: Danuta Hübner.

Otázka 48 (Brian Crowley): Podpora mírového procesu v Irsku ze strany EU.

Otázka a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain (zástupce autora) a Jim Higgins. Odpověď: Danuta Hübner.

Otázka 49 (David Martin): Financování z evropských strukturálních fondů.

Otázka a doplňující otázka: David Martin. Odpověď: Danuta Hübner.

Autoři otázek 50 54 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 55 (Georgios Papastamkos): Zřízení regulačního orgánu evropského telekomunikačního trhu.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papastamkos. Odpověď: Viviane Reding (členka Komise).

Otázka 56 (Giovanna Corda): Přístup všech obyvatel členských států k vysokorychlostnímu připojení.

Otázka a doplňující otázka: Giovanna Corda. Odpověď: Viviane Reding.

Otázka 57 (Gay Mitchell): Bezpečnost na internetu.

Otázka a a doplňující otázky: Gay Mitchell a Mairead McGuinness. Odpověď: Viviane Reding.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

13. Strategie EU pro Střední Asii (rozprava)

Zpráva o strategii EU pro Střední Asii [2007/2102(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir uvedl zprávu.

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Vystoupili: Josep Borrell Fontelles (navrhovatel výboru DEVE), Alojz Peterle za skupinu PPE-DE, Katrin Saks za skupinu PSE, Samuli Pohjamo za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos a Elisabeth Jeggle.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Vystoupili: Benita Ferrero-Waldner a Cem Özdemir.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 20.02.2008.


14. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 401.169/OJME)


15. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí