Indeks 
Protokol
PDF 213kWORD 168k
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Gaza (indgivne beslutningsforslag)
 5.Akkrediterings- og markedstilsynskrav ***I - Fælles rammer for markedsføring af produkter ***I - Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter ***I - Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Egypten *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.3.Arbejdstageres eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.4.Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.5.Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.6.Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.7.Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.8.Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.9.Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.10.Punktafgifter for forarbejdet tobak (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.11.Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.12.Beskyttelse af Claudio Favas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.13.Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.14.EF-toldkodeks ***II (afstemning)
  
6.15.Told- og landbrugsbestemmelserne ***I (afstemning)
  
6.16.Åbenhed i finansielle anliggender (afstemning)
  
6.17.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (afstemning)
  
6.18.Terrorisme og rekruttering af terrorister (afstemning)
  
6.19.Markedsadgang for EU's virksomheder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Forhandling om fremtidens Europa (forhandling)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Lissabonstrategien - Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.En EU-strategi for Centralasien (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde
 15.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 9.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (Omarbejdning) (KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (KOM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (Omarbejdning) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (Omarbejdning) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (Omarbejdning) (KOM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring - (Omarbejdning) (KOM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets Og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af fiskeriaftale for det sydlige Indiske ocean (KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (Kodificeret udgave) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/2006 (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (Omarbejdning) (KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (Omarbejdning) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (Omarbejdning) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (Omarbejdning) (KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (Omarbejdning) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (Omarbejdning) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PECH

- Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

- Vladimír Železný om behovet for en konsolideret udgave af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (0016/2008).


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Østtimor

- Marco Cappato, Marios Matsakis og Jules Maaten for ALDE-Gruppen om Østtimor (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen om Østtimor (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om situationen i Østtimor (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for UEN-Gruppen om Østtimor (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om Østtimor (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Østtimor (B6-0095/2008)

II. Belarus

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis og Jules Maaten for ALDE-Gruppen om situationen i Belarus (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om Belarus B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis og Genowefa Grabowska for PSE-Gruppen om Belarus (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski og Inese Vaidere for UEN-Gruppen om situationen i Belarus (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om Belarus (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighedskrænkelser i Belarus (B6-0098/2008)

III. Nordkivu (Den Demokratiske Republik Congo)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon og Claire Gibault for ALDE-Gruppen om Nordkivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om Nordkivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen om Nordkivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski og Konrad Szymański for UEN-Gruppen om situationen i Nordkivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om Nordkivu (DRC) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Nordkivu (B6-0097/2008).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Situationen i Gaza (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 30.01.2008 (punkt 17 i protokollen af 30.01.2008).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om situationen i Gaza (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen om situationen i Gaza (B6-0067/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir og Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Gaza (B6-0068/2008)

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira og Béatrice Patrie for PSE-Gruppen om situationen i Gaza (B6-0069/2008)

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell og Tokia Saïfi for PPE-DE-Gruppen om situationen i Gaza (B6-0071/2008)

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen om Gaza (B6-0072/2008).

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 21.02.2008.


5. Akkrediterings- og markedstilsynskrav ***I - Fælles rammer for markedsføring af produkter ***I - Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter ***I - Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter [KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: André Brie (A6-0491/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter [KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF [KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0009/2008) af Arlene McCarthy for IMCO til Kommissionen: Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose og Alexander Stubb forelagde deres betænkninger.

Arlene McCarthy begrundede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Andrej Vizjak (formand for Rådet) og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Helmuth Markov (ordfører for udtalelse fra INTA), Peter Liese (ordfører for udtalelse fra ENVI), Karin Scheele (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jan Březina (ordfører for udtalelse fra ITRE ), John Purvis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jacques Toubon (ordfører for udtalelse fra JURI), Othmar Karas (ordfører for udtalelse fra JURI), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen, Janelly Fourtou for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Jean-Claude Martinez, løsgænger, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders og Zdzisław Zbigniew Podkański.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber og Bernadette Vergnaud.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agnes Schierhuber og Bogdan Golik.

Talere: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose og Alexander Stubb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 21.02.2008, punkt 4.3 i protokollen af 21.02.2008 og punkt 4.4 i protokollen af 21.02.2008.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Daniel Hannan tog ordet for at give formanden og forsamlingen en undskyldning for de udtalelser, som han havde fremsat på mødet den 31.01.2008 (punkt 1 i protokollen af 31.01.2008)(formanden tog dette til efterretning).


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [15061/2007 – KOM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0036)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


6.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Egypten *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0037)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


6.3. Arbejdstageres eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Jan Andersson (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0038)


6.4. Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Hans-Peter Mayer (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0039)


6.5. Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0040)


6.6. Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om belysningsanordninger til bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0041)


6.7. Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0042)


6.8. Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0043)


6.9. Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0044)


6.10. Punktafgifter for forarbejdet tobak (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0045)


6.11. Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og om undertegnelse af en slutakt til aftalen [KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0046)


6.12. Beskyttelse af Claudio Favas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Claudio Favas immunitet [2007/2155(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0047)


6.13. Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet [2007/2130(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0048)


6.14. EF-toldkodeks ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0049)


6.15. Told- og landbrugsbestemmelserne ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne [KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0050)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0050)


6.16. Åbenhed i finansielle anliggender (afstemning)

Betænkning: Åbenhed i finansielle anliggender [2007/2141(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0051)


6.17. Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (afstemning)

Betænkning: Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetninger for 2005 - 2006 [2006/2268(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0052)


6.18. Terrorisme og rekruttering af terrorister (afstemning)

Betænkning: Henstilling til Rådet om faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister [2006/2092(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Forkastet


6.19. Markedsadgang for EU's virksomheder (afstemning)

Betænkning: EU's strategi for øget markedsadgang for EU's virksomheder [2007/2185(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0053)

Indlæg til afstemningen:

Ignasi Guardans Cambó (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 35, hvilket var blevet godtaget.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Betænkning: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Betænkning: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Betænkning: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Ruth Hieronymi - A6-0512/2007.


(Mødet udsat kl. 12.40 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

9. Forhandling om fremtidens Europa (forhandling)

Forhandling om fremtidens Europa med deltagelse af den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt, medlem af Det Europæiske Råd.

Formanden fremsatte en kort erklæring som indledning til forhandlingen og bød ligeledes velkommen til Siméon Saxecobourgotski, tidligere bulgarsk premierminister, som havde taget plads i den officielle loge.

Den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Jean-Marie Le Pen løsgænger, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing og Toomas Savi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská og Ioannis Varvitsiotis.

Fredrik Reinfeldt tog ordet.

Carl Schlyter tog ordet om afviklingen af catch-the-eye-proceduren.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

11. Lissabonstrategien - Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Lissabonstrategien

Betænkning: Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (Del: de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker): Igangsætning af den nye cyklus (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (formand for Rådet), Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) og Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Margarita Starkevičiūtė forelagde sin betænkning.

Talere: Marianne Thyssen for PPE-DE-Gruppen, Robert Goebbels for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour og Anne Van Lancker.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik og Reinhard Rack.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia og Margarita Starkevičiūtė.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen og Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabonstrategien (B6-0073/2008)

- Joseph Daul, Marianne Thyssen og Klaus-Heiner Lehne for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz, Udo Bullmann og Edit Herczog for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Brian Crowley for UEN-Gruppen om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabon-strategien (B6-0076/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 20.02.2008 og punkt 4.4 i protokollen af 20.02.2008.

(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

12. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0010/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 39 (Anne E. Jensen): EASA's vurdering af luftdygtighed.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Anne E. Jensen og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 40 (Jörg Leichtfried): Gennemskuelighed i forbindelse med direktørlønninger.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Nedgravning af højhastighedsforbindelsen i nærheden af La Sagrada Familia.

__[A10636]__ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af __[A10637]__.

Anden del

Spørgsmål nr. 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Optagelse af oldgræsk og latin i den europæiske indikator for sprogkundskaber.

__[A10636]__ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af __[A10637]__.

Spørgsmål nr. 43 (Bernd Posselt): Støtte til sproglige mindretal.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 44 (Seán Ó Neachtain): Mindre udbredte sprog i Europa.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 45 ville blive besvaret skriftligt.

Evgeni Kirilov tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 46 (Claude Moraes): Regionaludviklingsfonde og minoritetsgrupper.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 47 (Jim Higgins): EU's regionalstøtte til Irland 2007-2013.

Danuta Hübner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 48 (Brian Crowley): EU's støtte til fredsprocessen i Irland.

Danuta Hübner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain (for stilleren) og Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 49 (David Martin): Europæiske strukturfondsmidler.

Danuta Hübner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af David Martin.

Spørgsmål nr. 50 til 54 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 55 (Georgios Papastamkos): Oprettelse af en tilsynsmyndighed for den europæiske telekommunikationssektor.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 56 (Giovanna Corda): Adgang til højhastighed for alle borgere i medlemsstaterne.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giovanna Corda.

Spørgsmål nr. 57 (Gay Mitchell): Internetsikkerhed.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Mairead McGuinness.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

13. En EU-strategi for Centralasien (forhandling)

Betænkning: En EU-strategi for Centralasien [2007/2102(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir forelagde sin betænkning.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Josep Borrell Fontelles (ordfører for udtalelse fra DEVE), Alojz Peterle for PPE-DE-Gruppen, Katrin Saks for PSE-Gruppen, Samuli Pohjamo for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos og Elisabeth Jeggle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski og Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Talere: Benita Ferrero-Waldner og Cem Özdemir.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 20.02.2008.


14. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 401.169/OJME).


15. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik