Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 174k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Gazan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta ***I - Tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset puitteet ***I - Kansallisten teknisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin ***I - Kulutustuotteiden turvallisuusmerkinnät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.EY:n ja Israelin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.EY:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Työntekijöiden altistuminen fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille (sähkömagneettiset kentät) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteiset kilvet ja merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimet (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistaminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden äänen taso (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Euroopan ympäristökeskus ja ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.10.Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.11.Yhteisön Media 2007 -ohjelmaa koskeva EY:n ja Sveitsin välinen sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.12.Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.13.Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.14.Yhteisön tullikoodeksi ***II (äänestys)
  
6.15.Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa ***I (äänestys)
  
6.16.Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä (äänestys)
  
6.17.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005 - 2006 (äänestys)
  
6.18.Terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavat tekijät (äänestys)
  
6.19.EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Lissabonin strategia - Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010) (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.EU:n Keski-Aasian strategia (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksiksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekstiilien nimityksistä (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaadinta) (KOM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista (uudelleenlaadinta) (KOM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PECH

- Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukautuminen - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1172/98 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

JURI

- Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukautuminen - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

JURI

2) jäseniltä:

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Vladimír Železný vaatimukseen tehdä konsolidoitu versio Lissabonin sopimuksesta, jolla muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta (0016/2008).


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Itä-Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta Itä-Timorista (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta Itä-Timorista (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta Itä-Timorin tilanteesta (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Itä-Timorista (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta Itä-Timorista (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Itä-Timorista (B6-0095/2008)

II. Valko-Venäjä

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis ja Genowefa Grabowska PSE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä (B6-0098/2008)

III. Pohjois-Kivu (Kongon demokraattinen tasavalta)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon ja Claire Gibault ALDE-ryhmän puolesta Pohjois-Kivusta (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjois-Kivusta (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta Pohjois-Kivusta (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Pohjois-Kivun tilanteesta (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Pohjois-Kivusta (Kongon demokraattinen tasavalta) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Kivusta (B6-0097/2008).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Gazan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 30.1.2008 (istunnon pöytäkirja 30.1.2008, kohta 17).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0067/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta Gazan kaistan tilanteesta (B6-0068/2008)

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira ja Béatrice Patrie PSE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0069/2008)

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell ja Tokia Saïfi PPE-DE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0071/2008)

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0072/2008).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.2.2008, kohta 4.5.


5. Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta ***I - Tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset puitteet ***I - Kansallisten teknisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin ***I - Kulutustuotteiden turvallisuusmerkinnät (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista [KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: André Brie (A6-0491/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista [KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen 3052/95/EY kumoamisesta [KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Arlene McCarthyn IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0009/2008): Kulutustavaroiden turvallisuusmerkinnät (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose ja Alexander Stubb esittelivät laatimansa mietinnöt:

Arlene McCarthy esitteli suullisen kysymyksen.

Puheenvuorot: Andrej Vizjak (neuvoston puheenjohtaja) ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Helmuth Markov (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Scheele (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Březina (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Purvis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacques Toubon (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta, Janelly Fourtou ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders ja Zdzisław Zbigniew Podkański.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber ja Bernadette Vergnaud.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Agnes Schierhuber ja Bogdan Golik.

Puheenvuorot: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose ja Alexander Stubb.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.2.2008, kohta 4.2, istunnon pöytäkirja 21.2.2008, kohta 4.3 ja istunnon pöytäkirja 21.2.2008, kohta 4.4.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Daniel Hannan käytti puheenvuoron, jossa hän esitti anteeksipyyntönsä puhemiehelle ja parlamentille istunnossa 31.1.2008 esittämiensä lausumien johdosta (istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 1) (puhemies merkitsi asian muistiin).


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. EY:n ja Israelin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [15061/2007 – KOM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0036)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.2. EY:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotos neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0037)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.3. Työntekijöiden altistuminen fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille (sähkömagneettiset kentät) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY muuttamisesta (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) [KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Jan Andersson (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0038)


6.4. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hans-Peter Mayer (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0039)


6.5. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteiset kilvet ja merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0040)


6.6. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimet (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimista (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0041)


6.7. Maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistaminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0042)


6.8. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden äänen taso (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0043)


6.9. Euroopan ympäristökeskus ja ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0044)


6.10. Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0045)


6.11. Yhteisön Media 2007 -ohjelmaa koskeva EY:n ja Sveitsin välinen sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä [KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0046)


6.12. Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2007/2155(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0047)


6.13. Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2007/2130(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0048)


6.14. Yhteisön tullikoodeksi ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2008)0049)


6.15. Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0050)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0050)


6.16. Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä (äänestys)

Mietintö: Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä [2007/2141(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0051)


6.17. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005 - 2006 (äänestys)

Mietintö: Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005 - 2006 [2006/2268(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0052)


6.18. Terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavat tekijät (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen [2006/2092(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hylättiin


6.19. EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (äänestys)

Mietintö: EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi [2007/2185(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0053)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó (esittelijä) esitti 35 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Mietintö: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Mietintö: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Mietintö: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Ruth Hieronymi - A6-0512/2007.


(Istunto keskeytettiin klo 12.40 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

9. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta, johon osallistui Ruotsin pääministeri, Eurooppa-neuvoston jäsen Fredrik Reinfeldt.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman johdannoksi keskusteluun ja toivotti niin ikään tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Bulgarian entisen pääministerin Siméon Saxecobourgotskin.

Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing ja Toomas Savi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská ja Ioannis Varvitsiotis.

Fredrik Reinfeldt käytti puheenvuoron.

Carl Schlyter käytti puheenvuoron ”catch the eye” -menettelyn etenemisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

11. Lissabonin strategia - Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lissabonin strategia

Mietintö: Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (Osa: jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajat suuntaviivat): uuden syklin käynnistäminen (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (neuvoston puheenjohtaja), Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) ja Joaquín Almunia (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Margarita Starkevičiūtė esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour ja Anne Van Lancker.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik ja Reinhard Rack.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ja Emanuel Jardim Fernandes.

Puheenvuorot: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia ja Margarita Starkevičiūtė.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen ja Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta kevään 2008 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä (B6-0073/2008)

- Joseph Daul, Marianne Thyssen ja Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz, Udo Bullmann ja Edit Herczog PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta kevään 2008 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä (B6-0076/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.2.2008, kohta 4.3 ja istunnon pöytäkirja 20.2.2008, kohta 4.4.

(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

12. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0010/2008).

Ensimmäinen osa

Kysymys 39 (Anne E. Jensen): Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) arvio lentokelpoisuudesta.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Anne E. Jensen ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 40 (Jörg Leichtfried): Yritysjohtajien palkkojen avoimuus.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jörg Leichtfried.

Kysymys 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Suurnopeusjunaradan maanalaiset kaivutyöt Sagrada Familia -temppelin lähistöllä.

Stavros Dimas (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Cristina Gutiérrez-Cortines ja Maria Badia i Cutchet.

Toinen osa

Kysymys 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Klassisen kreikan ja latinan sisällyttäminen eurooppalaiseen kielitaitoindikaattoriin.

Leonard Orban (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis ja Bernd Posselt.

Kysymys 43 (Bernd Posselt): Kielivähemmistöjen tukeminen.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 44 (Seán Ó Neachtain): Vähemmän käytetyt kielet Euroopassa.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain ja Mairead McGuinness.

Kysymys 45: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Evgeni Kirilov käytti puheenvuoron kyselytunnin etenemisestä.

Kysymys 46 (Claude Moraes): Aluekehitysrahastot ja vähemmistöryhmät.

Danuta Hübner (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 47 (Jim Higgins): EU:n aluerahoitus Irlannille vuosina 2007-2013.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jim Higgins.

Kysymys 48 (Brian Crowley): EU:n tuki Irlannin rauhanprosessille.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain (laatijan sijainen) ja Jim Higgins.

Kysymys 49 (David Martin): Euroopan rakennetuet.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti David Martin.

Kysymyksiin 50 - 54 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 55 (Georgios Papastamkos): Euroopan telemarkkinaviranomaisen perustaminen.

Viviane Reding (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papastamkos.

Kysymys 56 (Giovanna Corda): Laajakaistayhteyksien käyttömahdollisuus jäsenvaltioiden kansalaisille.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Giovanna Corda.

Kysymys 57 (Gay Mitchell): Internetin turvallisuus.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Gay Mitchell ja Mairead McGuinness.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

13. EU:n Keski-Aasian strategia (keskustelu)

Mietintö: EU:n Keski-Aasian strategia [2007/2102(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir esitteli laatimansa mietinnön.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alojz Peterle PPE-DE-ryhmän puolesta, Katrin Saks PSE-ryhmän puolesta, Samuli Pohjamo ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos ja Elisabeth Jeggle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski ja Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner ja Cem Özdemir.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.2.2008, kohta 4.5.


14. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 401.169/OJME).


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö