Rodyklė 
Protokolas
PDF 217kWORD 172k
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Gazoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 5.Su prekyba produktais susijęs akreditavimas ir rinkos priežiūra ***I - Bendrosios prekiavimo produktais gairės ***I - Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kuriais teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje ***I - Vartojimo produktų saugumo ženklinimas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Izraelio protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Egipto protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lentelės ir įrašai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių keliamo triukšmo lygis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Europos aplinkos agentūra bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.Apdorotam tabakui taikomi akcizai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.EB ir Šveicarijos susitarimas dėl Bendrijos programos MEDIA 2007 * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.12.Prašymas ginti Claudio Favos imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.13.Prašymas ginti Witoldo Tomczako imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.14.Bendrijos muitinės kodeksas ***II (balsavimas)
  
6.15.Muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I (balsavimas)
  
6.16.Skaidrumas finansų srityje (balsavimas)
  
6.17.Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2005 ir 2006 m. metinės ataskaitos (balsavimas)
  
6.18.Terorizmą ir teroristų verbavimą skatinantys veiksniai (balsavimas)
  
6.19.ES strategija siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Diskusijos apie Europos ateitį (diskusijos)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Lisabonos strategija - Ekonominės politikos bendrosios gairės 2008–2010 m. (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 13.Europos strategija, skirta Centrinei Azijai (diskusijos)
 14.Kito posėdžio darbotvarkė
 15.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (Nauja redakcija) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl natūralaus mineralinio vandens naudojimo ir prekybos (Nauja redakcija) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisyklių (nauja redakcija) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dažiklių, kuriuos galima dėti į vaistus (Nauja redakcija) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl specialios paskirties maisto produktų (nauja redakcija) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. , iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir Nr. 1100/2006 (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (Nauja redakcija) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (Nauja redakcija) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (Nauja redakcija) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (Nauja redakcija) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (Nauja redakcija) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (Nauja redakcija) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PECH

- Derinimas prie reguliavimo procedūros su tikrinimu - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

JURI

- Pritaikymas reguliavimo procedūrai su tikrinimu - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Derinimas prie reguliavimo procedūros su tikrinimu - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

2) Parlamento narių:

Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Vladimír Železný – dėl Lisabonos sutarties, kuria reformuojama Europos Sąjungos sutartis ir Europos Bendrijos steigimo sutartis, suvestinės redakcijos poreikio (0016/2008).


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Rytų Timoras

- Marco Cappato, Marios Matsakis ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu – dėl Rytų Timoro (B6-0079/2008),

- Pedro Guerreiro ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Rytų Timoro (B6-0082/2008),

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu – dėl padėties Rytų Timore (B6-0086/2008),

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu – dėl Rytų Timoro (B6-0090/2008),

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl Rytų Timoro (B6-0093/2008),

- Frithjof Schmidt ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Rytų Timoro (B6-0095/2008).

II. Baltarusija

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijoje (B6-0081/2008),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Baltarusijos B6-0083/2008),

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis ir Genowefa Grabowska PSE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B6-0087/2008),

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijoje (B6-0088/2008),

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B6-0091/2008),

- Elisabeth Schroedter ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimo Baltarusijoje (B6-0098/2008).

III. Šiaurės Kivu (Kongo Demokratinė Respublika)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon ir Claire Gibault ALDE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kivu (B6-0080/2008),

- Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kivu (B6-0084/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kivu (B6-0085/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu – dėl padėties Šiaurės Kivu (B6-0089/2008),

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kivu (KDR) (B6-0094/2008),

- Marie-Hélène Aubert ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kivu (B6-0097/2008).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Padėtis Gazoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Diskusijos buvo surengtos 2008 01 30 (punktas 17 protokolo 30.01.2008).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir ir Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira ir Béatrice Patrie PSE frakcijos vardu – dėl padėties Gazos ruože (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell ir Tokia Saïfi PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Gazos (B6-0072/2008).

Balsavimas: punktas 4.5 protokolo 21.02.2008.


5. Su prekyba produktais susijęs akreditavimas ir rinkos priežiūra ***I - Bendrosios prekiavimo produktais gairės ***I - Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kuriais teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje ***I - Vartojimo produktų saugumo ženklinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: André Brie (A6-0491/2007).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A6-0490/2007).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alexander Stubb (A6-0489/2007).

Žodinis klausimas (O-0009/2008), kurį uždavė Arlene McCarthy IMCO komiteto vardu Komisijai: Plataus vartojimo prekių ženklinimas saugos ženklu (B6-0009/2008).

André Brie, Christel Schaldemose ir Alexander Stubb pristatė pranešimus.

Arlene McCarthy pateikė žodinį klausimą.

Kalbėjo: Andrej Vizjak (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Helmuth Markov (INTA komiteto nuomonės referentas), Peter Liese (ENVI komiteto nuomonės referentas), Karin Scheele (ENVI komiteto nuomonės referentė), Jan Březina (ITRE komiteto nuomonės referentas), John Purvis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jacques Toubon (JURI komiteto nuomonės referentas), Othmar Karas (JURI komiteto nuomonės referentas), Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu, Janelly Fourtou ALDE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-Claude Martinez, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders ir Zdzisław Zbigniew Podkański.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber ir Bernadette Vergnaud.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Agnes Schierhuber ir Bogdan Golik.

Kalbėjo: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose ir Alexander Stubb.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.2 protokolo 21.02.2008, punktas 4.3 protokolo 21.02.2008 ir punktas 4.4 protokolo 21.02.2008.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Daniel Hannan, kuris atsiprašė Pirmininko ir Parlamento dėl 2008 01 31 posėdyje savo pasakytų žodžių (punktas 1 protokolo 31.01.2008)(Pirmininkas tai pasižymėjo).


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Vardinio balsavimo rezultatus, pateikiamus protokolo priede, galima gauti tik elektronine versija ir su jais susipažinti Europarl puslapyje.


6.1. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Izraelio protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0036).

Parlamentas davė pritarimą.


6.2. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp EB ir Egipto protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0037).

Parlamentas davė pritarimą.


6.3. Fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, keičiančios Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0012/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jan Andersson (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0038).


6.4. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimu ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS.

Hans-Peter Mayer (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0039).


6.5. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lentelės ir įrašai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lentelių, įrašų, tų lentelių tvirtinimo vietos ir būdų (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0040).


6.6. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintų (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0041).


6.7. Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimo (elektromagnetinio suderinamumo) (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0042).


6.8. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių keliamo triukšmo lygis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0043).


6.9. Europos aplinkos agentūra bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0044).


6.10. Apdorotam tabakui taikomi akcizai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0045).


6.11. EB ir Šveicarijos susitarimas dėl Bendrijos programos MEDIA 2007 * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo vaizdo ir garso srityje, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, ir baigiamojo akto sudarymo [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0046).


6.12. Prašymas ginti Claudio Favos imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Claudio Favos imunitetą ir privilegijas [2007/2155(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0047).


6.13. Prašymas ginti Witoldo Tomczako imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Witoldo Tomczako imunitetą ir privilegijas [2007/2130(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0048).


6.14. Bendrijos muitinės kodeksas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (Atnaujintas muitinės kodeksas) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Janelly Fourtou (A6-0011/2008).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0049).


6.15. Muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0050).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0050).


6.16. Skaidrumas finansų srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl skaidrumo finansų srityje [2007/2141(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0051).


6.17. Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2005 ir 2006 m. metinės ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos – kovos su sukčiavimu – 2005 ir 2006 m. metinių ataskaitų [2006/2268(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Francesco Musotto (A6-0009/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0052).


6.18. Terorizmą ir teroristų verbavimą skatinantys veiksniai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl terorizmo ir teroristų verbavimo skatinimui palankių veiksnių [2006/2092(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A6-0015/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Atmesta.


6.19. ES strategija siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES strategijos siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas [2007/2185(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0053).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Ignasi Guardans Cambó (pranešėjas) pateikė žodinį 35 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Pranešimas: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Pranešimas: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Pranešimas: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski pranešė, kad balsuojant dėl Ruth Hieronymi pranešimo A6-0512/2007 jo balsavimo pultas neveikė.


(Posėdis sustabdytas 12.40 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

9. Diskusijos apie Europos ateitį (diskusijos)

Diskusijos apie Europos ateitį, kuriose dalyvavo Švedijos ministras pirmininkas Fredrik Reinfeldt, Europos Vadovų Tarybos narys.

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, pristatydamas diskusijas, ir taip pat pasveikino galerijoje sėdintį buvusį Bulgarijos ministrą pirmininką Siméon Saxecobourgotski.

Kalbėjo Švedijos ministras pirmininkas Fredrik Reinfeldt.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-Marie Le Pen, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing ir Toomas Savi.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská ir Ioannis Varvitsiotis.

Kalbėjo Fredrik Reinfeldt.

Kalbėjo Carl Schlyter apie „prašau žodžio“ procedūros eigą.

Diskusijos baigtos.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

11. Lisabonos strategija - Ekonominės politikos bendrosios gairės 2008–2010 m. (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lisabonos strategija

Pranešimas dėl Integruotųjų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (dalis: valstybių narių ir Bendrijos bendrosios ekonominės politikos gairės). Naujo ciklo pradžia (2008–2010 m.) [2007/2275(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008).

Žiga Turk (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Joaquín Almunia (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Margarita Starkevičiūtė pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour ir Anne Van Lancker.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik ir Reinhard Rack.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ir Emanuel Jardim Fernandes.

Kalbėjo: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia ir Margarita Starkevičiūtė.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu – dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen ir Klaus-Heiner Lehne PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz, Udo Bullmann ir Edit Herczog PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu – dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0076/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.3 protokolo 20.02.2008 ir punktas 4.4 protokolo 20.02.2008.

(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)


PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

12. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0010/2008).

Pirma dalis

Klausimas 39 (Anne E. Jensen): Europos aviacijos saugos agentūros atliekamas tinkamumo skrydžiams vertinimas.

Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Anne E. Jensen ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Klausimas 40 (Jörg Leichtfried): Įmonių vadovų atlyginimo skaidrumas.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Jörg Leichtfried papildomą klausimą.

Klausimas 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Požeminio greitojo traukinio bėgių tiesimo prie Sagrana Familia katedros darbai.

Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į papildomus Cristina Gutiérrez-Cortines ir Maria Badia i Cutchet klausimus.

Antra dalis

Klausimas 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Senosios graikų kalbos ir lotynų kalbos įtraukimas į Europos kalbų mokėjimo rodiklį.

Leonard Orban (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Klausimas 43 (Bernd Posselt): Kalbinių mažumų skatinimas.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 44 (Seán Ó Neachtain): Ne itin paplitusios kalbos Europoje.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Į 45 klausimą bus atsakyta raštu.

Kalbėjo Evgeni Kirilov apie klausimų valandos eigą.

Klausimas 46 (Claude Moraes): Regioninės plėtros fondas ir mažumų grupės.

Danuta Hübner (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomus klausimus.

Klausimas 47 (Jim Higgins): Regioninis Europos Sąjungos Airijai skirtas finansavimas 2007–2013 m.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir į Jim Higgins papildomą klausimą.

Klausimas 48 (Brian Crowley): ES parama taikos procesui Airijoje.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir papildomus Seán Ó Neachtain (pavaduojantis autorių) ir Jim Higgins klausimus.

Klausimas 49 (David Martin): Finansavimas pagal Europos struktūrinius fondus.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir į David Martin papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 50 iki 54 bus atsakyta raštu.

Klausimas 55 (Georgios Papastamkos): Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo agentūros įsteigimas.

Viviane Reding (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos papildomą klausimą.

Klausimas 56 (Giovanna Corda): Galimybė visiems piliečiams naudotis didelės spartos ryšių paslaugomis valstybėse narėse.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Giovanna Corda papildomą klausimą.

Klausimas 57 (Gay Mitchell): Saugumas internete.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

13. Europos strategija, skirta Centrinei Azijai (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos strategijos, skirtos Centrinei Azijai [2007/2102(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cem Özdemir (A6-0503/2007).

Cem Özdemir pristatė pranešimą.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Josep Borrell Fontelles (DEVE komiteto nuomonės referentas), Alojz Peterle PPE-DE frakcijos vardu, Katrin Saks PSE frakcijos vardu, Samuli Pohjamo ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos ir Elisabeth Jeggle.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Czesław Adam Siekierski ir Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Kalbėjo: Benita Ferrero-Waldner ir Cem Özdemir.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.5 protokolo 20.02.2008.


14. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 401.169/OJME).


15. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika