Indekss 
Protokols
PDF 217kWORD 171k
Otrdiena, 2008. gada 19. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Stāvoklis Gazā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 5.Akreditācija un tirgus uzraudzība attiecībā uz ražojumu tirdzniecību ***I - Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma ***I - Valstu tehnisko noteikumu piemērošana citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem ***I - Drošības marķējums uz patēriņa produktiem (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un Izraēlu, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.2.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un Ēģipti, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.3.Darba ņēmēju pakļaušana riskam, ko rada fizikāli faktori ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.4.Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.5.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnes un marķējums (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.6.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.7.Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.8.Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru trokšņu līmenis (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.9.Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.10.Tabakas izstrādājumiem piemērotais akcīzes nodoklis (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.11.EK un Šveices nolīgums par Kopienas programmu MEDIA 2007 * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.12.Pieprasījums aizstāvēt Claudio Fava deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.13.Pieprasījums aizstāvēt Witold Tomczak deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.14.Kopienas Muitas kodekss ***II (balsošana)
  
6.15.Dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēja palīdzība un šo iestāžu un Komisijas sadarbība, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu ***I (balsošana)
  
6.16.Pārredzamība finanšu jautājumos (balsošana)
  
6.17.Kopienu finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu – 2005. un 2006. gada pārskats (balsošana)
  
6.18.Faktori, kas veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu (balsošana)
  
6.19.ES stratēģija, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tirgum (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Debates par Eiropas nākotni (debates)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Lisabonas stratēģija - Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes 2008.–2010. gadam (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta versija) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 – 2007/0288(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dabisko minerālūdeņu ieguvi un realizāciju (pārstrādāta versija) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 – 2007/0292(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vispārīgiem noteikumiem attiecībā uz aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (pārstrādāta versija) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 – 2007/0287(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta versija) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 – 2008/0005(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par attiecībā uz zālēm pievienojamām krāsvielām (pārstrādāta versija) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 – 2008/0003(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 – 2008/0015(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 – 2008/0014(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunīgās enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Nolīgumu par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu (kodificēta versija) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 – 2008/0021(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 – 2008/0022(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 964/2007 un Nr. 1100/2006 (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 – 2007/0259(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 – 2007/0268(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 – 2007/0253(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (pārstrādāta versija) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 – 2007/0257(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 – 2007/0260(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (Pārstrādāta versija) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 – 2007/0264(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PECH

- Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai - priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 – 2007/0269(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Pielāgošana saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru - priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai - priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 – 2007/0271(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

JURI

2. Deputāti

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Vladimír Železný - par Lisabonas līguma, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, konsolidētas versijas nepieciešamību (Nr. 0016/2008).


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Austrumtimora

- Marco Cappato, Marios Matsakis un Jules Maaten ALDE grupas vārdā – par Austrumtimoru (B6-0079/2008);

- Pedro Guerreiro un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā – par Austrumtimoru (B6-0082/2008);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā – par stāvokli Austrumtimorā (B6-0086/2008);

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan UEN grupas vārdā – par Austrumtimoru (B6-0090/2008);

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā – par Austrumtimoru (B6-0093/2008);

- Frithjof Schmidt un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Austrumtimoru (B6-0095/2008).

II. Baltkrievija

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis un Jules Maaten ALDE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (B6-0081/2008);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā – par Baltkrieviju (B6-0083/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis un Genowefa Grabowska PSE grupas vārdā – par Baltkrieviju (B6-0087/2008);

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski un Inese Vaidere UEN grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (B6-0088/2008);

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā – par Baltkrieviju (B6-0091/2008);

- Elisabeth Schroedter un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā (B6-0098/2008).

III. Ziemeļu Kivu (Kongo Demokrātiskā Republika)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon un Claire Gibault ALDE grupas vārdā – par Ziemeļu Kivu (B6-0080/2008);

- Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā – par Ziemeļu Kivu (B6-0084/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā – par Ziemeļu Kivu (B6-0085/2008);

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski un Konrad Szymański UEN grupas vārdā – par stāvokli Ziemeļu Kivu (B6-0089/2008);

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā – par Ziemeļu Kivu (Kongo Demokrātiskā Republika) (B6-0094/2008);

- Marie-Hélène Aubert un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Ziemeļu Kivu (B6-0097/2008).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Stāvoklis Gazā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika 2008. gada 30. janvārī (2008. gada 30. janvāra protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā – par stāvokli Gazā (B6-0066/2008);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka un Eugenijus Maldeikis UEN grupas vārdā – par stāvokli Gazā (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir un Pierre Jonckheer Verts/ALE grupas vārdā – par situāciju Gazas sektorā (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira un Béatrice Patrie PSE grupas vārdā – par stāvokli Gazas joslā (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell un Tokia Saïfi PPE-DE grupas vārdā – par stāvokli Gazā (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā – par Gazu (B6-0072/2008).

Balsojums: 2008. gada 21. februāra protokola 4.5. punkts.


5. Akreditācija un tirgus uzraudzība attiecībā uz ražojumu tirdzniecību ***I - Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma ***I - Valstu tehnisko noteikumu piemērošana citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem ***I - Drošības marķējums uz patēriņa produktiem (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: André Brie (A6-0491/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A6-0490/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem, un ar ko atceļ Lēmumu 3052/95/EK [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alexander Stubb (A6-0489/2007).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0009/2008), ko uzdeva Arlene McCarthy IMCO komitejas vārdā Komisijai: Drošības marķējums uz patēriņa produktiem (B6-0009/2008).

André Brie, Christel Schaldemose un Alexander Stubb iepazīstināja ar ziņojumiem.

Arlene McCarthy izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Uzstājās Andrej Vizjak (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Helmuth Markov (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Karin Scheele (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Březina (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), John Purvis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jacques Toubon (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Othmar Karas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt PSE grupas vārdā, Janelly Fourtou ALDE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders un Zdzisław Zbigniew Podkański.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber un Bernadette Vergnaud.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Agnes Schierhuber un Bogdan Golik.

Uzstājās Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose un Alexander Stubb.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 21. februāra protokola 4.2. punkts, 2008. gada 21. februāra protokola 4.3. punkts un 2008. gada 21. februāra protokola 4.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Daniel Hannan, kurš atvainojās Parlamenta priekšsēdētājam un deputātiem par saviem izteikumiem 2008. gada 31. janvāra sēdē (2008. gada 31. janvāra protokola 1. punkts )(sēdes vadītājs to ņēma vērā).


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


6.1. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un Izraēlu, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0036).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


6.2. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un Ēģipti, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0037).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


6.3. Darba ņēmēju pakļaušana riskam, ko rada fizikāli faktori ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0012/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Jan Andersson (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0038).


6.4. Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Hans-Peter Mayer (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0039).


6.5. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnes un marķējums (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (kodificēta versija) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0040).


6.6. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (kodificēta versija) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0041).


6.7. Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība) (kodificēta versija) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0042).


6.8. Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru trokšņu līmenis (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (kodificēta versija) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0043).


6.9. Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (kodificēta versija) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0044).


6.10. Tabakas izstrādājumiem piemērotais akcīzes nodoklis (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (kodificēta versija) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0045).


6.11. EK un Šveices nolīgums par Kopienas programmu MEDIA 2007 * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma noslēgšanu audiovizuālajā jomā, nosakot noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā MEDIA 2007, un nobeiguma akta noslēgšanu [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0046).


6.12. Pieprasījums aizstāvēt Claudio Fava deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Claudio Fava imunitāti un privilēģijas [2007/2155(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0047).


6.13. Pieprasījums aizstāvēt Witold Tomczak deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Witold Tomczak imunitāti un privilēģijas [2007/2130(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0048).


6.14. Kopienas Muitas kodekss ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (modernizētais Muitas kodekss) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Janelly Fourtou (A6-0011/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P6_TA(2008)0049).


6.15. Dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēja palīdzība un šo iestāžu un Komisijas sadarbība, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumus Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0050).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0050).


6.16. Pārredzamība finanšu jautājumos (balsošana)

Ziņojums par pārredzamību finanšu jautājumos [2007/2141(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0051).


6.17. Kopienu finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu – 2005. un 2006. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par kopienu finanšu interešu aizsardzību - cīņa pret krāpšanu – 2005. un 2006. gada pārskats [2006/2268(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Francesco Musotto (A6-0009/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0052).


6.18. Faktori, kas veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par faktoriem, kas veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu [2006/2092(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A6-0015/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.19. ES stratēģija, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tirgum (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tirgum [2007/2185(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0053).

Par balsojumu uzstājās:

Ignasi Guardans Cambó (referents) ierosināja mutisku grozījumu 35. punktam, un to iekļāva.


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Bill Newton Dunn ziņojums - A6-0488/2007: Zuzana Roithová.

Francesco Musotto ziņojums - A6-0009/2008: Philip Claeys.

Gérard Deprez ziņojums - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke.

Ignasi Guardans Cambó ziņojums - A6-0002/2008: Syed Kamall.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski norādīja, ka, balsojot par Ruth Hieronymi ziņojumu (A6-0512/2007), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.40 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

9. Debates par Eiropas nākotni (debates)

Debates par Eiropas nākotni, piedaloties Zviedrijas premjerministram Eiropadomes loceklim Fredrik Reinfeldt.

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu paziņojumu, atklājot debates, un arī sveica Bulgārijas bijušo premjerministru Siméon Saxecobourgotski, kurš bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

Uzstājās Zviedrijas premjerministrs Fredrik Reinfeldt.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Jean-Marie Le Pen, pie grupām nepiederošs deputāts, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing un Toomas Savi.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská un Ioannis Varvitsiotis.

Uzstājās Fredrik Reinfeldt.

Uzstājās Carl Schlyter par “catch the eye” procedūras norisi.

Debates tika slēgtas.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

11. Lisabonas stratēģija - Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes 2008.–2010. gadam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Lisabonas stratēģija.

Ziņojums par Integrētām pamatnostādnēm izaugsmei un nodarbinātībai (daļa: dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes) – jaunā cikla uzsākšana (2008.–2010. g.) [2007/2275(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008).

Žiga Turk (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Margarita Starkevičiūtė iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour un Anne Van Lancker.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik un Reinhard Rack.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender un Emanuel Jardim Fernandes.

Uzstājās Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia un Margarita Starkevičiūtė.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen un Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2008. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen un Klaus-Heiner Lehne PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz, Udo Bullmann un Edit Herczog PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2008. gada pavasara sanāksmes darbā attiecībā uz Lisabonas stratēģiju (B6-0076/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. februāra protokola 4.3. punkts un 2008. gada 20. februāra protokola 4.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.00 un atsākta plkst. 21.00.)


SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0010/2008).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 39 (Anne E. Jensen): Lidotspējas novērtējums, ko veic Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Anne E. Jensen un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 40 (Jörg Leichtfried): Uzņēmuma vadītāju atalgojuma pārredzamība.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Pazemes ātrgaitas vilciena sliežu ceļa būvdarbi Sagrada Familia katedrāles tuvumā (Barselonā).

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Cristina Gutiérrez-Cortines un Maria Badia i Cutchet.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Sengrieķu un latīņu valodas iekļaušana Eiropas valodu prasmes rādītājos.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis un Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 43 (Bernd Posselt): Mazo valodu kopienu veicināšana.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 44 (Seán Ó Neachtain): Eiropā mazāk izplatītās valodas.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain un Mairead McGuinness.

Uz jautājumu Nr. 45 sniegs rakstisku atbildi.

Uzstājās Evgeni Kirilov par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 46 (Claude Moraes): Reģionālās attīstības fondi un mazākuma grupas.

Danuta Hübner (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 47 (Jim Higgins): Eiropas Savienības reģionālais finansējums Īrijai 2007.–2013. gadam.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Jim Higgins.

Jautājums Nr. 48 (Brian Crowley): ES atbalsts miera procesam Īrijā.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain (aizstājot autoru) un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 49 (David Martin): Eiropas struktūrfondu finansējums.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva David Martin.

Uz jautājumiem Nr. 50 līdz 54 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 55 (Georgios Papastamkos): Eiropas Telekomunikāciju tirgus regulatora izveide.

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 56 (Giovanna Corda): Visiem dalībvalstu pilsoņiem pieejams ātrdarbīgs internets.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Giovanna Corda.

Jautājums Nr. 57 (Gay Mitchell): Drošība internetā.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Mairead McGuinness.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

13. ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (debates)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju [2007/2102(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cem Özdemir (A6-0503/2007).

Cem Özdemir iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Alojz Peterle PPE-DE grupas vārdā, Katrin Saks PSE grupas vārdā, Samuli Pohjamo ALDE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos un Elisabeth Jeggle.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski un Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner un Cem Özdemir.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. februāra protokola 4.5. punkts.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 401.169/OJME).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika