Index 
Notulen
PDF 222kWORD 178k
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie in Gaza (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten ***I - Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten ***I - Toepassing van nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht ***I - Veiligheidsaanduidingen op consumentenproducten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Israël in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Protocol bij euromediterrane overeenkomst EG/Egypte in verband met toetreding van Bulgarije en Roemenië tot EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Voorgeschreven platen en gegevens op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Overeenkomst EG/Zwitserland betreffende het communautaire programma MEDIA 2007 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.14.Communautair douanewetboek ***II (stemming)
  
6.15.Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I (stemming)
  
6.16.Transparantie in financiële aangelegenheden (stemming)
  
6.17.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Jaarverslagen 2005-2006 (stemming)
  
6.18.Factoren die bijdragen aan het terrorisme en de werving van terroristen (stemming)
  
6.19.EU-Strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Lissabon-strategie - Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Een EU-strategie voor Centraal-Azië (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (herschikking) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

AGRI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (Herschikking) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende stoffen die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren (Herschikking) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (herschikking) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Jaarrekeningen 2006 – Europese toezichthoudende autoriteit GNSS (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 964/2007 en nr. 1100/2006 van de Commissie (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (herschikking) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PECH

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (herschikking) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PECH

- Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI

- Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

JURI

2) van de leden

schriftelijke verklaring ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement)

- Vladimír Železný over het vereiste van het publiceren van een geconsolideerde versie van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (0016/2008).


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Oost-Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, over Oost-Timor (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over Oost-Timor (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de situatie op Oost-Timor (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over Oost-Timor (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Oost-Timor (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Oost-Timor (B6-0095/2008)

II. Wit-Rusland

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Wit-Rusland (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Wit-Rusland (B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis en Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie, over Wit-Rusland (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Wit-Rusland (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Wit-Rusland (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Wit-Rusland (B6-0098/2008)

III. Noord-Kivu (Democratische Republiek Congo)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon en Claire Gibault, namens de ALDE-Fractie, over Noord-Kivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over Noord-Kivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, over Noord-Kivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Noord-Kivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over Noord-Kivu (DRC)( (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Noord-Kivu (B6-0097/2008).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Situatie in Gaza (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 30.01.2008 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 30.01.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Gaza (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie, over de situatie in de Gaza (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir en Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Gazastrook (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira en Béatrice Patrie, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Gaza (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell en Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Gaza (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over Gaza (B6-0072/2008).

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 21.02.2008.


5. Accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten ***I - Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten ***I - Toepassing van nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht ***I - Veiligheidsaanduidingen op consumentenproducten (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: André Brie (A6-0491/2007)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking 3052/95/EG [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Mondelinge vraag (O-0009/2008) van Arlene McCarthy, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: Veiligheidsaanduidingen op consumentenproducten (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose en Alexander Stubb leiden de verslagen in

Arlene McCarthy licht de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak (fungerend voorzitter van de Raad) en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Helmuth Markov (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Peter Liese (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Karin Scheele (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Březina (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), John Purvis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jacques Toubon (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Othmar Karas (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, Janelly Fourtou, namens de ALDE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders en Zdzisław Zbigniew Podkański.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber en Bernadette Vergnaud.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agnes Schierhuber en Bogdan Golik.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose en Alexander Stubb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 21.02.2008, punt 4.3 van de notulen van 21.02.2008 en punt 4.4 van de notulen van 21.02.2008.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.30 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan, die de Voorzitter en het Parlement zijn excuses aanbiedt voor de in de vergadering van 31.01.2008 gemaakte opmerkingen (punt 1 van de notulen van 31.01.2008)(De Voorzitter neemt hiervan kennis).


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Israël in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0036)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


6.2. Protocol bij euromediterrane overeenkomst EG/Egypte in verband met toetreding van Bulgarije en Roemenië tot EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0037)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


6.3. Blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Jan Andersson (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0038)


6.4. Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Hans-Peter Mayer (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0039)


6.5. Voorgeschreven platen en gegevens op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht (gecodificeerde versie) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0040)


6.6. Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0041)


6.7. Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (gecodificeerde versie) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0042)


6.8. Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0043)


6.9. Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en –informatienetwerk (gecodificeerde versie) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0044)


6.10. Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0045)


6.11. Overeenkomst EG/Zwitserland betreffende het communautaire programma MEDIA 2007 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007 en een slotakte [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0046)


6.12. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava [2007/2155(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0047)


6.13. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak [2007/2130(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0048)


6.14. Communautair douanewetboek ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0049)


6.15. Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0050)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0050)


6.16. Transparantie in financiële aangelegenheden (stemming)

Verslag over transparantie in financiële aangelegenheden [2007/2141(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0051)


6.17. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Jaarverslagen 2005-2006 (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Jaarverslagen 2005-2006 [2006/2268(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0052)


6.18. Factoren die bijdragen aan het terrorisme en de werving van terroristen (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van terroristen [2006/2092(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPAANBEVELING

Verworpen


6.19. EU-Strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (stemming)

Verslag over de strategie van de EU voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs [2007/2185(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0053)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Ignasi Guardans Cambó (rapporteur) diende een mondeling amendement op paragraaf 35 in, dat in aanmerking werd genomen.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Verslag Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Verslag Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Verslag Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Ruth Hieronymi – A6-0512/2007.


(De vergadering wordt om 12.40 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

9. Debat over de toekomst van Europa (debat)

Debat over de toekomst van Europa met deelname van Fredrik Reinfeldt, premier van Zweden, lid van de Europese Raad.

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden en verwelkomt ook Siméon Saxecobourgotski, voormalig premier van Bulgarije, die op de tribune heeft plaatsgenomen.

Het woord wordt gevoerd door Fredrik Reinfeldt, premier van Zweden.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Marie Le Pen, niet-ingeschrevene, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing en Toomas Savi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská en Ioannis Varvitsiotis.

Het woord wordt gevoerd door Fredrik Reinfeldt.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter over het verloop van de «catch the eye»-procedure.

Het debat wordt gesloten.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

11. Lissabon-strategie - Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Lissabon-strategie

Verslag over de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (fungerend voorzitter van de Raad), Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Margarita Starkevičiūtė leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour en Anne Van Lancker.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik en Reinhard Rack.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender en Emanuel Jardim Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia en Margarita Starkevičiūtė.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen en Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, over de inbreng op de Europese Raad van voorjaar 2008 met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen en Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, Udo Bullmann en Edit Herczog, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, over de inbreng op de voorjaarszitting 2008 van de Raad met betrekking tot de strategie van Lissabon (B6-0076/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 20.02.2008 en punt 4.4 van de notulen van 20.02.2008.

(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0010/2008).

Eerste deel

Vraag 39 (Anne E. Jensen): De evaluatie van de veiligheid van vliegtuigen door het EASA.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Anne E. Jensen en Jörg Leichtfried.

Vraag 40 (Jörg Leichtfried): Transparantie bij de salarissen van managers.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jörg Leichtfried.

Vraag 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse tunnel voor de hogesnelheidstrein in de nabijheid van de Sagrada Familia.Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Cristina Gutiérrez-Cortines en Maria Badia i Cutchet.

Tweede deel

Vraag 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opneming van Oudgrieks en Latijn op de Europese indicator voor talenkennis.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis en Bernd Posselt.

Vraag 43 (Bernd Posselt): Ondersteuning van taalminderheden.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 44 (Seán Ó Neachtain): Minder gesproken talen in Europa.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain en Mairead McGuinness.

Vraag 45 zal schriftelijk worden beantwoord.

Het woord wordt gevoerd door Evgeni Kirilov over het verloop van het vragenuur.

Vraag 46 (Claude Moraes): Regionale Ontwikkelingsfondsen en minderheden.

Danuta Hübner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 47 (Jim Higgins): Regionale EU-financiering voor Ierland 2007-2013.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jim Higgins.

Vraag 48 (Brian Crowley): Steun van de EU ten behoeve van het vredesproces in Ierland.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain (ter vervanging van de vraagsteller) en Jim Higgins.

Vraag 49 (David Martin): Europese structuurfondsen.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van David Martin.

De vragen 50 t/m 54 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 55 (Georgios Papastamkos): Oprichting van een autoriteit voor de Europese telecommunicatiemarkt.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 56 (Giovanna Corda): Toegankelijkheid van breedband in de EU-lidstaten voor alle burgers.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Giovanna Corda.

Vraag 57 (Gay Mitchell): Veilig internet.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Mairead McGuinness.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

13. Een EU-strategie voor Centraal-Azië (debat)

Verslag over een EU-strategie voor Centraal-Azië [2007/2102(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Alojz Peterle, namens de PPE-DE-Fractie, Katrin Saks, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos en Elisabeth Jeggle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski en Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner en Cem Özdemir.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 20.02.2008.


14. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 401.169/OJME).


15. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid