Indeks 
Protokół
PDF 222kWORD 174k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Sytuacja w Gazie (złożone projekty rezolucji)
 5.Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I - Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I - Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I - Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Izrael w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Egipt w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Narażenie pracowników na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Umowa WE/Szwajcaria w sprawie programu wspólnotowego MEDIA 2007 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Claudio Favę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.14.Wspólnotowy Kodeks Celny ***II (głosowanie)
  
6.15.Wzajemna pomoc i współpraca między organami administracyjnymi państw członkowskich i Komisją w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i rolnego ***I (głosowanie)
  
6.16.Przejrzystość kwestii finansowych (głosowanie)
  
6.17.Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 (głosowanie)
  
6.18.Czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (głosowanie)
  
6.19.Strategia UE na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszego dostępu do rynków zewnętrznych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Debata na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Strategia lizbońska - zintegrowane wytyczne dotyczące wzrostu i zatrudnienia (część: ogólne wytyczne dla polityk gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty): rozpoczęcie nowego cyklu (2008-2010) (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Strategia UE dla Azji Środkowej (debata)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia
 15.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (przekształcenie) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (przekształcenie) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Wersja przeredagowana) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (wersja przekształcona) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przeredagowanie) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH

- Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego towarów, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI

- Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI

2) przez posłów

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Vladimír Železný, w sprawie wniosku o ujednoliconą wersję traktatu lizbońskiego zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (0016/2008).


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Timor Wschodni

- Marco Cappato, Marios Matsakis i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Timorze Wschodnim (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0095/2008)

II. Białoruś

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis i Genowefa Grabowska w imieniu grupy PSE, w sprawie Białorusi (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Białorusi (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi (B6-0098/2008)

III. Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon i Claire Gibault w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nord-Kivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Nord-Kivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Nord-Kivu (DRK) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0097/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Sytuacja w Gazie (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 30.01.2008 (pkt 17 protokołu z dnia 30.01.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Gazie (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Gazie (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira i Béatrice Patrie w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Gazie (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Gazy (B6-0072/2008).

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 21.02.2008.


5. Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I - Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I - Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I - Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: André Brie (A6-0491/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego decyzję 3052/95/WE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Pytanie ustne (O-0009/2008) zadane przezArlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Oznakowanie bezpieczeństwa na produktach konsumenckich (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose i Alexander Stubb przedstawili swoje sprawozdania.

Arlene McCarthy zadał pytanie ustne.

Głos zabrali: Andrej Vizjak (urzędujący przewodniczący Rady) i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Helmuth Markov (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Karin Scheele (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jan Březina (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), John Purvis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jacques Toubon (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Othmar Karas (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Janelly Fourtou w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders i Zdzisław Zbigniew Podkański.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber i Bernadette Vergnaud.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Agnes Schierhuber i Bogdan Golik.

Głos zabrali: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose i Alexander Stubb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 21.02.2008, pkt 4.3 protokołu z dnia 21.02.2008 i pkt 4.4 protokołu z dnia 21.02.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Daniel Hannan, który przeprosił Przewodniczącego i zgromadzenie za swoją wypowiedź podczas posiedzenia w dniu 31.01.2008 r. (pkt 1 protokołu z dnia 31.01.2008.)(Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Izrael w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0036)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


6.2. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Egipt w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [13199/2007 - C6-0438/2007 - 2007/0180(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0037)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


6.3. Narażenie pracowników na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [COM(2007)0669 - C6-0394/2007 - 2007/0230(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Jan Andersson (sprawozdawca) zabrał głos na podstawie art. 110a ust. 4 Regulaminu.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0038)


6.4. Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) [COM(2007)0192 - C6-0108/2007 - 2007/0066(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Hans-Peter Mayer (sprawozdawca) zabrał głos na podstawie art. 110a ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0039)


6.5. Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (wersja ujednolicona) [COM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0040)


6.6. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) [COM(2007)0451 - C6-0252/2007 - 2007/0162(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0041)


6.7. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (kompatybilność elektromagnetyczna) (wersja ujednolicona) [COM(2007)0462 - C6-0256/2007 - 2007/0166(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0042)


6.8. Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) [COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0043)


6.9. Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) [COM(2007)0667 - C6-0397/2007 - 2007/0235(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0044)


6.10. Akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona) [COM(2007)0587 - C6-0392/2007 - 2007/0206(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0045)


6.11. Umowa WE/Szwajcaria w sprawie programu wspólnotowego MEDIA 2007 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki
uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu Końcowego [COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0046)


6.12. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Claudio Favę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Claudio Favę [2007/2155(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0047)


6.13. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0048)


6.14. Wspólnotowy Kodeks Celny ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2008)0049)


6.15. Wzajemna pomoc i współpraca między organami administracyjnymi państw członkowskich i Komisją w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i rolnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego [COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0050)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0050)


6.16. Przejrzystość kwestii finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystości kwestii finansowych [2007/2141(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0051)


6.17. Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 [2006/2268(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0052)


6.18. Czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów [2006/2092(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT ZALECENIA

Odrzucony


6.19. Strategia UE na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszego dostępu do rynków zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszego dostępu do rynków zewnętrznych [2007/2185(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0053)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Ignasi Guardans Cambó (sprawozdawca) złożył poprawkę ustną do ust. 35, która została przyjęta.


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Sprawozdanie Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Sprawozdanie Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Sprawozdanie Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski poinformował, że jego urządzenie do głosowania nie zadziałało podczas głosowania nad sprawozdaniem Ruth Hieronymi –
A6-0512/2007.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:40 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

9. Debata na temat przyszłości Europy (debata)

Debata na temat przyszłości Europy z udziałem Fredrika Reinfeldta, premiera Szwecji, członka Rady Europejskiej.

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie w celu wprowadzenia do debaty i powitał również Simeona Saxecobourgotskiego, byłego premiera Bułgarii, który zajął miejsce na widowni.

Głos zabrał Fredrik Reinfeldt, premier Szwecji.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Marie Le Pen niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing i Toomas Savi.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská i Ioannis Varvitsiotis.

Głos zabrał Fredrik Reinfeldt.

Głos zabrał Carl Schlyter w sprawie przebiegu procedury «catch the eye».

Debata została zamknięta.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

11. Strategia lizbońska - zintegrowane wytyczne dotyczące wzrostu i zatrudnienia (część: ogólne wytyczne dla polityk gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty): rozpoczęcie nowego cyklu (2008-2010) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategia Lizbońska

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanych wytycznych dotyczących wzrostu i zatrudnienia (część: ogólne wytyczne dla polityk gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty): rozpoczęcie nowego cyklu (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (urzędujący przewodniczący Rady), Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) i Joaquín Almunia (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Margarita Starkevičiūtė przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Bilyana Ilieva Raeva w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Sergej Kozlík niezrzeszony, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour i Anne Van Lancker.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik i Reinhard Rack.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender i Emanuel Jardim Fernandes.

Głos zabrali: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia i Margarita Starkevičiūtė.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen i Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2008 r. (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen i Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann i Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Bilyana Ilieva Raeva w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2008 r. (B6-0076/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 20.02.2008 i pkt 4.4 protokołu z dnia 20.02.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:00 i wznowione o 21:00.)


PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0010/2008).

Część pierwsza

Pytanie 39 (Anne E. Jensen):

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Anne E. Jensen i Jörg Leichtfried.

Pytanie 40 (Jörg Leichtfried):

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jörg Leichtfried.

Pytanie 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines):

Stavros Dimas (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na to pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Cristina Gutiérrez-Cortines i Maria Badia i Cutchet.

Część druga

Pytanie 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Leonard Orban (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis i Bernd Posselt.

Pytanie 43 (Bernd Posselt):

Leonard Orban udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt.

Pytanie 44 (Seán Ó Neachtain):

Leonard Orban udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain i Mairead McGuinness.

Pytanie 45 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Głos zabrał Evgeni Kirilov w sprawie przebiegu tury pytań.

Pytanie 46 (Claude Moraes):

Danuta Hübner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 47 (Jim Higgins):

Danuta Hübner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Jim Higgins.

Pytanie 48 (Brian Crowley):

Danuta Hübner odpowiedziała na to pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain (zastępca autora) i Jim Higgins.

Pytanie 49 (David Martin):

Danuta Hübner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował David Martin.

Pytania od 50 do 54 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 55 (Georgios Papastamkos):

Viviane Reding (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos.

Pytanie 56 (Giovanna Corda):

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Giovanna Corda.

Pytanie 57 (Gay Mitchell):

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Mairead McGuinness.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

13. Strategia UE dla Azji Środkowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej [2007/2102(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Josep Borrell Fontelles (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Alojz Peterle w imieniu grupy PPE-DE, Katrin Saks w imieniu grupy PSE, Samuli Pohjamo w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos i Elisabeth Jeggle.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Czesław Adam Siekierski i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Głos zabrali: Benita Ferrero-Waldner i Cem Özdemir.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 20.02.2008.


14. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 401.169/OJME).


15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności