Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 170k
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Situácia v Gaze (predložené návrhy uznesení)
 5.Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I - Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I - Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I - Označovanie bezpečnosti na výrobkoch určených na konzumáciu (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Izraelom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Egyptom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Povinné štítky a nápisy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (Kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Hladina hluku kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Spotrebná daň, ktorej podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Dohoda ES/Švajčiarsko o programe Spoločenstva MEDIA 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Žiadosť o ochranu imunity Claudia Favu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Žiadosť o ochranu imunity Witolda Tomczaka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.14.Colný kódex Spoločenstva ***II (hlasovanie)
  
6.15.Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I (hlasovanie)
  
6.16.Transparentnosť v oblasti financií (hlasovanie)
  
6.17.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - boj proti podvodom - výročné správy 2005 – 2006 (hlasovanie)
  
6.18.Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov (hlasovanie)
  
6.19.Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Lisabonská stratégia - Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Stratégia EÚ pre strednú Áziu (rozprava)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň
 15.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (prepracované znenie) (KOM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecných pravidlách pre definíciu, opis a ponuku aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (prepracované znenie) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

AGRI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií (prepracované znenie) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o farbách, ktoré sa môžu pridávať do liekov (prepracované znenie) (KOM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o potravinách na osobitné nutričné využitie (prepracované znenie) (KOM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o rybolove v južnom Indickom oceáne v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Kodifikované znenie) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006 (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie) (KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

PECH

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

PECH

- Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

JURI

- Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

JURI

2) poslancov

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

- Vladimír Železný o žiadosti o konsolidovanú verziu Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (0016/2008).


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Východný Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis a Jules Maaten za skupinu ALDE, o Východnom Timore (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, o Východnom Timore (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE, o Východnom Timore (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu UEN, o Východnom Timore (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o Východnom Timore (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Východnom Timore (B6-0095/2008)

II. Bielorusko

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis a Jules Maaten za skupinu ALDE, o situácii v Bielorusku (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Bielorusku B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis a Genowefa Grabowska za skupinu PSE, o Bielorusku (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski a Inese Vaidere za skupinu UEN, o situácii v Bielorusku (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o Bielorusku (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, o porušovaní ľudských práv v Bielorusku (B6-0098/2008)

III. Nord-Kivu (Konžská demokratická republika)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon a Claire Gibault za skupinu ALDE, o Nord-Kivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, o Nord-Kivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE, o Nord-Kivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski a Konrad Szymański za skupinu UEN, o situácii v Nord-Kivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Charles Tannock za skupinu PPE-DE, o Nord-Kivu (KDR) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Nord-Kivu (B6-0097/2008).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


4. Situácia v Gaze (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 30.1.2008 (bod 17 zápisnice zo dňa 30.01.2008).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, o situácii v Gaze (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN, o situácii v Gaze (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, o situácii v pásme Gazy (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira a Béatrice Patrie za skupinu PSE, o situácii v Gaze (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE, o situácii v Gaze (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, o Gaze (B6-0072/2008).

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 21.02.2008.


5. Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I - Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I - Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I - Označovanie bezpečnosti na výrobkoch určených na konzumáciu (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca André Brie (A6-0491/2007)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0009/2008) , ktorú položila Arlene McCarthy, za výbor IMCO, pre Komisiu: Bezpečnostné označenie na spotrebiteľských výrobkoch (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose a Alexander Stubb uviedli svoje správy.

Arlene McCarthy rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Andrej Vizjak (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Helmuth Markov ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Peter Liese (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Karin Scheele (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Březina (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), John Purvis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jacques Toubon (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Othmar Karas (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders a Zdzisław Zbigniew Podkański.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber a Bernadette Vergnaud.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Agnes Schierhuber a Bogdan Golik.

Vystúpili títo poslanci: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose a Alexander Stubb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 21.02.2008, bod 4.3 zápisnice zo dňa 21.02.2008 a bod 4.4 zápisnice zo dňa 21.02.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Daniel Hannan, ktorý sa Predsedovi a zhromaždeniu ospravedlnil za svoje výroky, ktoré vyslovil na schôdzi 31. 1. 2008 (bod 1 zápisnice zo dňa 31.01.2008)(Predseda vzal ospravedlnenie na vedomie).


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Izraelom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0036)

Parlament ho preto schválil.


6.2. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Egyptom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0037)

Parlament ho preto schválil.


6.3. Vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Andersson (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0038)


6.4. Montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Hans-Peter Mayer (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0039)


6.5. Povinné štítky a nápisy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (kodifikované znenie) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0040)


6.6. Svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o svetle na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0041)


6.7. Potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (Kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (Kodifikované znenie) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0042)


6.8. Hladina hluku kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Kodifikované znenie) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0043)


6.9. Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0044)


6.10. Spotrebná daň, ktorej podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernica Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky (Kodifikované znenie) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0045)


6.11. Dohoda ES/Švajčiarsko o programe Spoločenstva MEDIA 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady uzavretí Dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0046)


6.12. Žiadosť o ochranu imunity Claudia Favu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o ochranu imunity a výsad Claudia Favu [2007/2155(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0047)


6.13. Žiadosť o ochranu imunity Witolda Tomczaka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0048)


6.14. Colný kódex Spoločenstva ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P6_TA(2008)0049)


6.15. Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0050)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0050)


6.16. Transparentnosť v oblasti financií (hlasovanie)

Správa Transparentnosť v oblasti financií [2007/2141(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0051)


6.17. Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - boj proti podvodom - výročné správy 2005 – 2006 (hlasovanie)

Správa Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - boj proti podvodom - výročné správy za roky 2005 – 2006 [2006/2268(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0052)


6.18. Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov (hlasovanie)

Správa Správa obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov [2006/2092(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Zamietnutý


6.19. Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti (hlasovanie)

Správa Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti [2007/2185(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0053)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Ignasi Guardans Cambó (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 35, ktorý bol prijatý.


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Správa: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Správa: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Správa: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Ruth Hieronymi - A6-0512/2007.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

9. Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava o budúcnosti Európy, na ktorej sa zúčastnil Fredrik Reinfeldt, švédsky predseda vlády, člen Európskej rady.

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením na úvod rozpravy a tiež privítal Simeona Sakskoburggotskeho, bývalého predsedu vlády Bulharskej republiky, ktorý bol usadený na čestnej galérii.

V rozprave vystúpil Fredrik Reinfeldt, švédsky predseda vlády.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen nezávislý poslanec, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing a Toomas Savi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská a Ioannis Varvitsiotis.

V rozprave vystúpil Fredrik Reinfeldt.

V rozprave vystúpil Carl Schlyter k priebehu postupu „catch the eye“.

Rozprava sa skončila.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

11. Lisabonská stratégia - Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Lisabonská stratégia

Správa Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (časť: všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva): spustenie nového cyklu (2008 – 2010) [2007/2275(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (úradujúci predseda Rady), Günter Verheugen (podpredseda Komisie) a Joaquín Almunia (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Margarita Starkevičiūtė uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour a Anne Van Lancker.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik a Reinhard Rack.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystúpili títo poslanci: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia a Margarita Starkevičiūtė.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k lisabonskej stratégii (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen a Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann a Edit Herczog za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii (B6-0076/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 20.02.2008 a bod 4.4 zápisnice zo dňa 20.02.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)


PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

12. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0010/2008).

Prvá časť

Otázka č. 39 (Anne E. Jensen): Hodnotenie spôsobilosti Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Anne E. Jensen a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 40 (Jörg Leichtfried): Transparentnosť platov vedúcich pracovníkov podniku.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jörg Leichtfried.

Otázka č. 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Práce na podzemnom úseku železničnej trate vysokorýchlostného vlaku v okolí katedrály Sagrada Familia (Svätá rodina).

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Cristina Gutiérrez-Cortines a Maria Badia i Cutchet.

Druhá časť

Otázka č. 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Začlenenie starogréčtiny a latinčiny do európskeho ukazovateľa jazykových zručností.

Leonard Orban (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis a Bernd Posselt.

Otázka č. 43 (Bernd Posselt): Podpora jazykových menšín.

Leonard Orban odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 44 (Seán Ó Neachtain): Menej rozšírené jazyky v Európe.

Leonard Orban odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Ó Neachtain a Mairead McGuinness.

Otázka 45 bude zodpovedaná písomne.

V rozprave vystúpil Evgeni Kirilov k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 46 (Claude Moraes): Fondy regionálneho rozvoja a menšinové skupiny.

Danuta Hübner (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 47 (Jim Higgins): Regionálne financovanie Írska Európskou úniou na obdobie 2007 – 2013.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jim Higgins.

Otázka č. 48 (Brian Crowley): Podpora EÚ mierovému procesu v Írsku.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položili Seán Ó Neachtain (v zastúpení autora) a Jim Higgins.

Otázka č. 49 (David Martin): Financovanie z európskych štrukturálnych fondov.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil David Martin.

Otázky 50 až 54 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 55 (Georgios Papastamkos): Vytvorenie Regulačného orgánu európskeho telekomunikačného trhu.

Viviane Reding (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka č. 56 (Giovanna Corda): Prístup všetkých občanov členských štátov k vysokorýchlostnému pripojeniu.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Giovanna Corda.

Otázka č. 57 (Gay Mitchell): Bezpečnosť na internete.

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Mairead McGuinness.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

13. Stratégia EÚ pre strednú Áziu (rozprava)

Správa Stratégia Európskej únie pre strednú Áziu [2007/2102(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir uviedol správu.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Josep Borrell Fontelles (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Alojz Peterle za skupinu PPE-DE, Katrin Saks za skupinu PSE, Samuli Pohjamo za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos a Elisabeth Jeggle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Vystúpili títo poslanci: Benita Ferrero-Waldner a Cem Özdemir.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 20.02.2008.


14. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 401.169/OJME).


15. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 h.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia