Kazalo 
Zapisnik
PDF 210kWORD 168k
Torek, 19. februar 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Razmere v Gazi (vloženi predlogi resolucij)
 5.Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I - Skupni okvir za trženje proizvodov ***I - Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I - Označevanje varnosti na potrošniških izdelkih (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Izrael, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Egipt, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Predpisane tablice in oznake za motorna in priklopna vozila (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Preprečevanje radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Raven hrupa kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Evropska agencija za okolje in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Trošarina, ki se uporablja za predelani tobak (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.11.Sporazum ES/Švica o programu Skupnosti MEDIA 2007 * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.12.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Claudia Fave (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.13.Zahteva za zaščito imunitete Witolda Tomczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.14.Carinski zakonik Skupnosti ***II (glasovanje)
  
6.15.Medsebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in Komisijo pri izvajanju carinske in kmetijske zakonodaje ***I (glasovanje)
  
6.16.Preglednost pri finančnih zadevah (glasovanje)
  
6.17.Zaščita finančnih interesov Skupnosti – Boj proti goljufijam – Letni poročili 2005 in 2006 (glasovanje)
  
6.18.Dejavniki, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov (glasovanje)
  
6.19.Strategija EU za olajšanje dostopa evropskim podjetjem na zunanje trge (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Lizbonska strategija - Širše smernice ekonomskih politik 2008-2010 (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Strategija EU za Srednjo Azijo (razprava)
 14.Dnevni red naslednje seje
 15.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (Prenova) (KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

TRAN

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Prenovitev) (KOM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih pravilih za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (prenovitev) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

AGRI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih (Prenovitev) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o barvilih, ki se lahko dodajajo zdravilom (Prenovitev) (KOM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o živilih za posebne prehranske namene (Prenovitev) (KOM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Predlog Odločbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean v imenu Evropske skupnosti (KOM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju dovoljenj za plovbo za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh (kodificirana različica) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (kodificirana različica) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembi uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 964/2007 in (ES) št. 1100/2006 (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (Prenovitev) (KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (Prenovitev) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PECH

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (Prenovitev) (KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

TRAN

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na nekaterih območjih izven Severnega Atlantika (Prenovitev) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PECH

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (Prenovitev) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PECH

- Prilagoditev na regulativni postopek s pregledom - Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

JURI

- Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Prilagoditev na regulativni postopek s pregledom - Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI

2) od poslancev Parlamenta

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

- Vladimír Železný o zahtevi po konsolidirani različici lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji in pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (0016/2008).


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Vzhodni Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis in Jules Maaten v imenu skupine ALDE o Vzhodnem Timorju (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL o Vzhodnem Timorju (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE, o razmerah na Vzhodnem Timorju (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine UEN o Vzhodnem Timorju (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o Vzhodnem Timorju (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Vzhodnem Timorju (B6-0095/2008)

II. Belorusija

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis in Jules Maaten v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Belorusiji B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis in Genowefa Grabowska v imenu skupine PSE o Belorusiji (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski in Inese Vaidere v imenu skupine UEN o razmerah v Belorusiji (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o Belorusiji (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o kršenju človekovih pravic v Belorusiji (B6-0098/2008)

III. Severni Kivu (Demokratična republika Kongo)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon in Claire Gibault v imenu skupine ALDE o Severnem Kivuju (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o Severnem Kivuju (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o Severnem Kivuju (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski in Konrad Szymański v imenu skupine UEN o razmerah v Severnem Kivuju (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE o Severnem Kivuju (Demokratična republika Kongo) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Severnem Kivuju (B6-0097/2008).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Razmere v Gazi (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 30.1.2008 (točka 17 , Zapisnik z dne 30.01.2008).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE o razmerah v Gazi (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN o razmerah v Gazi (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir in Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Gazi (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira in Béatrice Patrie v imenu skupine PSE o razmerah v Gazi (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE-DE o razmerah v Gazi (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL o Gazi (B6-0072/2008).

Glasovanje: točka 4.5 , Zapisnik z dne 21.02.2008.


5. Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I - Skupni okvir za trženje proizvodov ***I - Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I - Označevanje varnosti na potrošniških izdelkih (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: André Brie (A6-0491/2007)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0009/2008), ki ga je postavila Arlene McCarthy v imenu odbora IMCO Komisiji: Varnostna oznaka na potrošniških izdelkih (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose in Alexander Stubb so predstavili poročila.

Arlene McCarthy je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Govorila sta Andrej Vizjak (predsedujoči Svetu) in Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Helmuth Markov (pripravljalec mnenja odbora INTA), Peter Liese (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Karin Scheele (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Jan Březina (pripravljalec mnenja odbora ITRE), John Purvis (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Jacques Toubon (pripravljalec mnenja odbora JURI), Othmar Karas (pripravljalec mnenja odbora JURI), Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine PSE, Janelly Fourtou v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders in Zdzisław Zbigniew Podkański.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber in Bernadette Vergnaud.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Agnes Schierhuber in Bogdan Golik.

Govorili so Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose in Alexander Stubb.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 , Zapisnik z dne 21.02.2008, točka 4.3 , Zapisnik z dne 21.02.2008 in točka 4.4 , Zapisnik z dne 21.02.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.30 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je Daniel Hannan, ki je se je predsedniku Parlamenta opravičil za trditve, ki jih je izrekel 31. januarja 2008 (točka 1 , Zapisnik z dne 31.01.2008) (predsednik je to vzel na znanje).


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Izrael, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0036)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


6.2. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Egipt, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0037)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


6.3. Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/40/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Jan Andersson (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0038)


6.4. Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Hans-Peter Mayer (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0039)


6.5. Predpisane tablice in oznake za motorna in priklopna vozila (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovi namestitvi in načinu pritrditve (kodificirana različica) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0040)


6.6. Svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o svetilkah za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (kodificirana različica) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0041)


6.7. Preprečevanje radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (elektromagnetna kompatibilnost) (kodificirana različica) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0042)


6.8. Raven hrupa kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0043)


6.9. Evropska agencija za okolje in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (kodificirana različica) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0044)


6.10. Trošarina, ki se uporablja za predelani tobak (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta glede strukture in stopnje trošarine, ki se uporablja za predelani tobak (kodificirana različica) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0045)


6.11. Sporazum ES/Švica o programu Skupnosti MEDIA 2007 * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007, in Sklepne listine [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0046)


6.12. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Claudia Fave (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito poslanske imunitete Claudia Fave [2007/2155(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0047)


6.13. Zahteva za zaščito imunitete Witolda Tomczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0048)


6.14. Carinski zakonik Skupnosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (posodobljeni carinski zakonik) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2008)0049)


6.15. Medsebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in Komisijo pri izvajanju carinske in kmetijske zakonodaje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0050)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0050)


6.16. Preglednost pri finančnih zadevah (glasovanje)

Poročilo: Preglednost pri finančnih zadevah [2007/2141(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0051)


6.17. Zaščita finančnih interesov Skupnosti – Boj proti goljufijam – Letni poročili 2005 in 2006 (glasovanje)

Poročilo: Zaščita finančnih interesov Skupnosti – Boj proti goljufijam – Letni poročili 2005 in 2006 [2006/2268(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0052)


6.18. Dejavniki, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov (glasovanje)

Poročilo: Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o dejavnikih, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov [2006/2092(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG PRIPOROČILA

Zavrnjeno


6.19. Strategija EU za olajšanje dostopa evropskim podjetjem na zunanje trge (glasovanje)

Poročilo: Strategija EU za olajšanje dostopa evropskim podjetjem na zunanje trge [2007/2185(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0053)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Ignasi Guardans Cambó (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 35, ki je bil upoštevan.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Poročilo: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Poročilo: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Poročilo: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Ruth Hieronymi - A6-0512/2007 ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.40,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

9. Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava o prihodnosti Evrope, v kateri je sodeloval predsednik švedske vlade Fredrik Reinfeldt, član Evropskega sveta.

Predsednik je podal kratko izjavo, v kateri je predstavil razpravo in zaželel dobrodošlico Simeonu Sakskoburggotskemu, nekdanjemu predsedniku vlade Bolgarije, ki je sedel na galeriji.

Govoril je predsednik švedske vlade Fredrik Reinfeldt.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, Jean-Marie Le Pen samostojni poslanec, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing in Toomas Savi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská in Ioannis Varvitsiotis.

Govoril je Fredrik Reinfeldt.

Govoril je Carl Schlyter o poteku postopka "catch the eye".

Razprava se je zaključila.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

11. Lizbonska strategija - Širše smernice ekonomskih politik 2008-2010 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Lizbonska strategija

Poročilo: Integrirane smernice za rast in delovna mesta (del: širše smernice ekonomskih politik držav članic in Skupnosti): začetek novega cikla (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (predsedujoči Svetu), Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) in Joaquín Almunia (član Komisije) so podali izjave.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Margarita Starkevičiūtė je predstavila poročilo.

Govorili so Marianne Thyssen v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Bilyana Ilieva Raeva v imenu skupine ALDE, Guntars Krasts v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour in Anne Van Lancker.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik in Reinhard Rack.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender in Emanuel Jardim Fernandes.

Govorili so Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia in Margarita Starkevičiūtė.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen in Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL o prispevku k spomladanskemu Evropskemu svetu 2008 o lizbonski strategiji (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen in Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann in Edit Herczog v imenu skupine PSE, Bilyana Ilieva Raeva v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Brian Crowley v imenu skupine UEN o prispevku k pomladanskemu vrhu Evropskega sveta 2008 o lizbonski strategiji (B6-0076/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 , Zapisnik z dne 20.02.2008 in točka 4.4 , Zapisnik z dne 20.02.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0010/2008).

Prvi del

Vprašanje 39 (Anne E. Jensen): Ocene plovnosti, ki jih pripravlja Evropska agencija za varnost v letalstvu

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Anne E. Jensen in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 40 (Jörg Leichtfried): Preglednost pri plačah uprav podjetij

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jörg Leichtfried.

Vprašanje 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Gradnja podzemnega dela železniške proge za visoke hitrosti v okolici katedrale Sagrada Familia

Stavros Dimas (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavili Cristina Gutiérrez-Cortines in Maria Badia i Cutchet.

Drugi del

Vprašanje 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vključitev stare grščine in latinščine v evropski kazalnik jezikovnih kompetenc

Leonard Orban (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis in Bernd Posselt.

Vprašanje 43 (Bernd Posselt): Podpora jezikovnim manjšinam

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 44 (Seán Ó Neachtain): Manj razširjeni jeziki v Evropi

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Seán Ó Neachtain in Mairead McGuinness.

Na vprašanje 45 bo odgovorjeno pisno.

Govoril je Evgeni Kirilov o poteku časa za vprašanja.

Vprašanje 46 (Claude Moraes): Sklad za regionalni razvoj in manjšine

Danuta Hübner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Claude Moraes in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 47 (Jim Higgins): Regionalno financiranje EU za Irsko za obdobje 2007–2013

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jim Higgins.

Vprašanje 48 (Brian Crowley): Podpora EU v mirovnem procesu na Irskem

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Seán Ó Neachtain (namesto vlagatelja) in Jim Higgins.

Vprašanje 49 (David Martin): Financiranje iz evropskih strukturnih skladov

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil David Martin.

Na vprašanja 50 do 54 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 55 (Georgios Papastamkos): Ustanovitev regulativnega organa za evropski trg telekomunikacij

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 56 (Giovanna Corda): Dostop vseh državljanov do visokohitrostnega interneta v državah članicah

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Giovanna Corda.

Vprašanje 57 (Gay Mitchell): Varnost na internetu

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Mairead McGuinness.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

13. Strategija EU za Srednjo Azijo (razprava)

Poročilo: Strategija EU za Srednjo Azijo [2007/2102(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir je predstavil poročilo.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Josep Borrell Fontelles (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Alojz Peterle v imenu skupine PPE-DE, Katrin Saks v imenu skupine PSE, Samuli Pohjamo v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos in Elisabeth Jeggle.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Czesław Adam Siekierski in Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Govorila sta Benita Ferrero-Waldner in Cem Özdemir.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5 , Zapisnik z dne 20.02.2008.


14. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 401.169/OJME).


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov